Tweedemonitor / Kamervraag / Het beoordelingskader voor LVS-instrumenten van de Expertgroep toetsen POHet beoordelingskader voor LVS-instrumenten van de Expertgroep toetsen PO

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z08776

2020Z08776

(ingezonden 15 mei 2020)

Vragen van de leden Bisschop (SGP), Van Meenen (D66) en Rog (CDA) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het beoordelingskader voor LVS-instrumenten van de Expertgroep toetsen PO

1. Bent u bekend met het beoordelingskader voor leerlingvolgsysteem (LVS) -instrumenten van de Expertgroep toetsen PO? 1)
2. Kunt u toelichten waar de Expertgroep de stelling op baseert dat onder de verplichte normering van toetsen ook observatie-instrumenten zouden vallen, terwijl de huidige wet enkel een grondslag biedt voor het hanteren van regels voor toetsen en leerlingvolgsystemen? Deelt u de mening dat het schrappen van kleutertoetsen geen vrijbrief is om dan maar eisen te gaan stellen aan observatie-instrumenten?
3. Hoe is de opvatting van de Expertgroep, dat scholen gebruik zouden moeten maken van goedgekeurde observatie-instrumenten, te rijmen met het gegeven dat momenteel niet eens een duidelijk kenbaar en onderscheidend kader voor goedkeuring van deze instrumenten beschikbaar is? Hoe is uitwerking gegeven aan uw aankondiging dat de Expertgroep met aanbieders zou gaan overleggen over de beoordelingscriteria?2) Op welke wijze worden scholen en aanbieders een duidelijk verhaal en eerlijke kansen geboden?
4. Deelt de u de opvatting dat het onwenselijk is dat de criteria voor beoordeling van (kleuter)toetsen min of meer ongewijzigd worden toegepast op instrumenten, gelet op de erkenning in uw brief dat de bezwaren tegen de kleutertoets zich in belangrijke mate ook richten tegen de normering ervan?
5. Kunt u aangeven waarom de strekking van het aanhangige wetsvoorstel, dat de verplichting schrapt om genormeerde toetsen te gebruiken, verheldering zou behoeven? 3) Kunt u bevestigen dat in ieder geval klip en klaar is dat op grond van het wetsvoorstel geen genormeerde toetsen verplicht zijn en dat scholen die observatiemiddelen mogen kiezen, die het beste zijn voor de leerlingen?
6. Onderkent u dat scholen die keuzes moeten maken voor komende schooljaren, snel behoefte hebben aan duidelijkheid over de wettelijke kaders en dat het met het oog daarop niet toereikend is om in de communicatie te volstaan met plannen voor 2022? Zo ja, bent u bereid in de communicatie van uw ministerie en de Inspectie van het Onderwijs duidelijk op te nemen dat scholen de komende jaren geen verplichtingen hebben tot het gebruik van goedgekeurde instrumenten en bent u bereid hierover contact op te nemen met de Expertgroep en de betrokken sectororganisaties?

 

1) https://www.expertgroeptoetsenpo.nl/c/lvs-instrumenten#lb63322/beoordelingskader-lvs-instrumenten

2) Kamerstukken II 2017–2018, 31 293, nr. 406.

3) Brief van de minister van BVOM aan Unilogic BV, 6 mei 2020 (ref.nr. 24110203).


Gerelateerd

Het beoordelingskader voor LVS-instrumenten van de Expertgroep toetsen PO

LVS-instrumenten

Antwoord op vragen van lid Van Raan over overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over scholen die hun eigen regels voor aantallen toetsen op één dag aan hun laars lappen

De status en rol van de IHRA-definitie bij de strafrechtelijke beoordeling of uitlatingen discriminatoir zijn

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl