Tweedemonitor / Kamervraag / De tolk- en vertaaldiensten die door het Openbaar Ministerie via bemiddelaars worden verdeeldDe tolk- en vertaaldiensten die door het Openbaar Ministerie via bemiddelaars worden verdeeld

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z08681

2020Z08681

(ingezonden 14 mei 2020)

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de tolk- en vertaaldiensten die door het Openbaar Ministerie via bemiddelaars worden verdeeld.      

 

  1. Sinds wanneer zijn voor het eerst tolk- en vertaaldiensten door het Openbaar Ministerie (OM) via bemiddelaars (bijvoorbeeld via Tolk- en Vertaalcentrum Nederland) verdeeld, in plaats van rechtstreeks aan de tolken via tolkenbureaus? Met welk doel gebeurde dat?

 

  1. Klopt het dat tijdens de stakingsacties van tolken en vertalers in 2020 tolk- en vertaaldiensten van het OM via bemiddelaars zijn verdeeld, maar dat er sinds 11 mei, zonder aanwijsbare reden en terwijl de tolken en vertalers het financieel bijzonder zwaar hebben, opnieuw door het OM wordt gekozen de tolk- en vertaaldiensten via bemiddelaars aan te bieden?

 

  1. Erkent u dat deze werkwijze voor de tolken nadelig is, omdat de tolken per minuut worden betaald en een veel slechtere reis- en onkostenvergoeding hebben dan bij rechtstreekse tolkdiensten van het OM? Kunt u uiteenzetten wat een (gemiddelde) tolkdienst kost als deze rechtstreeks door het OM aan een tolk wordt verleend, en wanneer hier een bemiddelaar tussen wordt geplaatst? Welk deel van het geld blijft (gemiddeld) bij de bemiddelaar?

 

  1. Klopt het dat naast het inschakelen van deze diensten via bemiddelaars door het OM, vergelijkbare diensten bij dezelfde rechtbanken en dezelfde talen via de gebruikelijke wijze zijn verlopen? Waarom is er op deze twee verschillende manieren gewerkt?  

 

  1. Is hier sprake van een beleidswijziging of een pilot? Wat is hier precies aan de hand?

 

  1. Was hier sprake van een aanbesteding? Hoe verhoudt dat zich tot het programma Tolken in de Toekomst en de nog lopende discussie met de Kamer over de aanbestedingen?

 

  1. Was u hiervan op de hoogte en hoe heeft u de Kamer hierover geïnformeerd?

 

  1. Hoe verklaart u het aanbesteden van tolk- en vertaaldiensten via bemiddelaars vanaf 11 mei in het kader van uw toezegging aan de Kamer om geen onomkeerbare stappen te nemen in de richting van het programma Tolken in de Toekomst? 1)

 

  1. Bent u bereid een pas op de plaats te maken, tolk- en vertaaldiensten door OM en rechtbanken rechtstreeks in te blijven schakelen en niet (of zo min mogelijk) via bemiddelaars, en nu zo spoedig mogelijk uw reactie op het advies van de Parlementair Advocaat aan de Kamer te sturen? Wanneer kan de Kamer deze verwachten?

 

  1. Bent u bereid deze vragen afzonderlijk en binnen een week te beantwoorden?

 

 

1) Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de tweede voortgangsrapportage stelselherziening van het programma rechtsbijstand (Kamerstuk 31753-190)


Gerelateerd

De tolk- en vertaaldiensten die door het Openbaar Ministerie via bemiddelaars worden verdeeld

Aanbestedingen van tolk- en vertaaldiensten

Het bericht ‘Vluchtelingenwerk bezorgd om uitzetting Afghaanse tolk’

Een Afghaanse tolk die vreest voor zijn leven omdat hij Nederland dreigt te worden uitgezet.

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht 'Zelfstandige tolken met uitsluiting bedreigd'

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl