Tweedemonitor / Kamervraag / Stroomlevering door zonnepanelenStroomlevering door zonnepanelen

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z08110

Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over stroomlevering door zonnepanelen (ingezonden 7 mei 2020).

Vraag 1

Kent u het bericht «Volop zon maar toch geen stroom kunnen leveren met je eigen zonnepanelen»?1

Vraag 2

Deelt u de opvatting dat het voor de consument schadelijk en onwenselijk is dat opgewekte elektriciteit niet aan het net kan worden geleverd door tekortschietende netcapaciteit? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Deelt u de opvatting dat de netwerkbedrijven er zorg voor dienen te dragen dat particuliere gebruikers die elektriciteit opwekken met zonnepanelen het deel dat ze zelf niet verbruiken moeten kunnen leveren aan het net? Zo ja, hoe gaat u dat sluitend borgen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Kent u signalen van buiten Drenthe dat particuliere eigenaren van reeds aangesloten zonnepanelen geen stroom aan het net kunnen leveren? Zo ja, wat is de aard en omvang van die problemen? Zo nee, bent u bereid om dit te inventariseren en de Kamer van de uitkomsten op de hoogte te brengen?

Vraag 5

In hoeverre en op welke wijze worden (mogelijke) capaciteitsproblemen op het netwerk voor particulieren door de netwerkbedrijven in beeld gebracht en hoe en binnen welke termijn worden capaciteitsproblemen weggenomen?

Vraag 6

Wat is naar uw oordeel een maximaal aanvaardbare termijn voor het oplossen van capaciteitsproblemen voor particulieren die elektriciteit aan het net willen leveren?

Vraag 7

Worden particulieren in de buurten waar capaciteitsproblemen zijn of dreigen door de netwerkbedrijven tijdig hiervan in kennis gesteld, zodat zij daarmee rekening kunnen houden met investeringsbeslissingen? Zo nee, waarom niet en bent u bereid de netwerkbedrijven hiertoe te verplichten? Zo ja, op welke wijze?

Vraag 8

Acht u het redelijk dat particulieren worden gecompenseerd, mede in het licht en naar analogie van de geldende compensatieregeling bij storingen in de levering van energie, voor de schade die zij leiden indien zij opgewekte elektriciteit niet via het net kunnen leveren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dat bewerkstelligen?


X Noot
1

RTV Drenthe, 4 mei 2020, «Volop zon maar toch geen stroom kunnen leveren met je eigen zonnepanelen» (https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/159614/Volop-zon-maar-toch-geen-stroom-kunnen-leveren-met-je-eigen-zonnepanelen)


Gerelateerd

Stroomlevering door zonnepanelen

Het verzekeren van zonnepanelen en voor de kosten van het opruimen van schade veroorzaakt door brand bij zonnepanelen

Zonnepanelen op water.

Het bericht 'Stop met zonneparken en leg zonnepanelen op daken'

Het vrijkomen van glasscherven en andere brokstukken uit zonnepanelen bij hevige brand

De moeizame aansluiting van zonnepanelen op het elektriciteitsnetwerk

Gratis zonnepanelen voor huurders

De productie van zonnepanelen met Oeigoerse dwangarbeid.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl