De opschorting van het Wob-verzoek van Pieter Klein.

2020Z07015

(ingezonden 20 april 2020)

Vragen van de leden Sneller, Van Weyenberg (beiden D66), Özütok en Snels (beiden GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de opschorting van het Wob-verzoek van Pieter Klein.

  1. Op welke grond heeft u het verzoek krachtens de Wet openbaarheid van bestuur (Wob-verzoek) van Pieter Klein opgeschort? 1)
  1. Is het op dit moment feitelijk onmogelijk om Wob-verzoeken te behandelen door uw ministerie?
  1. Deelt u de mening dat controle van de macht slechts op zeer uitzonderlijke grond buiten werking kan worden gesteld? Zo ja, in welke situatie is dat dan? Zo nee, waarom niet?
  1. Deelt u de mening dat een vitale beroepsgroep als de journalistiek haar werk te allen tijde zou moeten kunnen doen? Zo ja, hoe geeft u hier invulling aan? Zo nee, waarom niet?
  1. Op welke wijze staan bezwaar en beroep open tegen bovengenoemd besluit?

1) https://twitter.com/pieterkleinrtl/status/1251138181648584709?s=21


Tweedemonitor