Tweedemonitor / Kamervraag / Verdroging in NederlandVerdroging in Nederland

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z07011

Vragen van het lid De Groot (D66) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over verdroging in Nederland (ingezonden 20 april 2020).

Vraag 1

Kent u de berichten «Verdroging Nederland is een politieke keuze»1, «Nederland kampt weer met droogte»2, «7 procent meer drinkwater gebruikt doordat we thuis zijn»3 en «Wetenschappers slaan alarm: «Droogte is een sluipmoordenaar»»4?

Vraag 2

Deelt u de zorgen dat verdroging in Nederland ook dit jaar weer een probleem zal zijn, zoals verwachtingen van het KNMI nu lijken te voorspellen?5 Zo nee, kunt u toelichten waarom niet?

Vraag 3

Bent u het ermee eens dat verdrogingsproblemen zoveel mogelijk voorkomen moeten worden, zowel dit jaar als structureel? Zo ja, welke stappen gaat u nu zetten om verdrogingsproblemen te voorkomen?

Vraag 4

Klopt het dat door veel boeren de beregening alweer is aangezet sinds de start van de droge periode, ondanks dat bekend is dat dit bijdraagt aan de verdrogingsproblematiek? Heeft u een beeld om hoeveel boeren dit gaat?

Vraag 5

Deelt u de zorgen dat een oproep van drinkwaterbedrijven aan consumenten om zuinig om te gaan met water, een druppel op een gloeiende plaat is als per uur een jaarverbruik aan water van een huishouden wordt gebruikt voor beregening in de landbouw, vooral op zandgronden, die sowieso voor veel uitspoelingsgevoelige gewassen ongeschikt zijn?

Vraag 6

Bent u van mening dat er een oproep aan boeren moet worden gedaan om minder te beregenen, zodat grondwaterdaling en tekorten bij een eventuele aanhoudende droogte beperkt kunnen worden?

Vraag 7

Bent u het eens met de kritiek in het artikel van het Nederlands Dagblad dat het Nederlands waterbeleid op dit moment te veel gefocust is op maximale gewasproductie, waardoor de landbouw een onevenredige invloed uitoefent op het waterbeheer in Nederland?6 Zo nee, waarom bent u het hier niet mee eens? Zo ja, ziet u mogelijkheid om stappen te ondernemen om het waterbeleid in Nederland structureel te veranderen?

Vraag 8

In hoeverre wordt volgens u een evenwichtige en brede afweging tussen de belangen van natuur en landbouw gehinderd door de dominantie van de geborgde landbouwzetels in de waterschapsbesturen?

Vraag 9

Welke acties gaat u ondernemen om voedseltekorten te voorkomen voor weidevogels, die ontstaan door het uitdrogen van de bovenste bodemlagen?

Vraag 10

Kunt u toelichten wat de status is van het Actieprogramma Klimaatadaptatie Landbouw, welke in januari van 2020 verscheen? Zo ja, welke maatregelen zijn getroffen voor het vasthouden en infiltreren van water, beter bodembeheer en het gebruik van andere teelten, waardoor beregening mogelijk in de toekomst minder nodig zal zijn of een minder groot probleem vormt voor de grondwaterstand?

Vraag 11

Kunt u uiteenzetten hoe er invulling is gegeven aan de aanbeveling van de Beleidstafel Droogte om onderzoek te doen naar de kansen van en condities voor flexibilisering van vergunningsruimte voor grondwateronttrekking, vooral in relatie tot andere grondwaterafhankelijke functies zoals natuur, gezien de bevinding van de Beleidstafel Droogte dat onttrekkingslimieten in verschillende gebieden zijn overschreden in 2018?7 Komen deze onderzoeken ook naar de Kamer? Indien dit zo is, op welke termijn kunnen de resultaten hiervan verwacht worden?

Vraag 12

Kunt u toelichten wat de status is van de onderzoeken naar mogelijkheden voor drinkwaterrestricties in crisissituaties, zoals werd aanbevolen in de Beleidstafel Droogte? Komen deze onderzoeken ook naar de Kamer? Zo ja, op welke termijn kunnen de resultaten van deze onderzoeken verwacht worden?

Vraag 13

Kunt u deze vragen elk afzonderlijk beantwoorden?


X Noot
1

Noord-Hollands Dagblad, 16 april 2020, «Verdroging Nederland is een politieke keuze» https://www.nd.nl/nieuws/nederland/966451/verdroging-nederland-is-een-politieke-keuze)

X Noot
2

Nieuws.nl, 10 april 2020, Nederland kampt weer met droogte: neerslagtekort loopt op (https://nieuws.nl/algemeen/20200410/nederland-kampt-weer-met-droogte-neerslagtekort-loopt-op/)

X Noot
3

NOS.nl, 16 april 2020, 7 procent meer drinkwater gebruikt doordat we thuis zijn (https://nos.nl/artikel/2330666–7-procent-meer-drinkwater-gebruikt-doordat-we-thuis-zijn.html)

X Noot
4

Volkskrant.nl, 16 april 2020, Wetenschappers slaan alarm: Droogte is een sluipmoordenaar https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wetenschappers-slaan-alarm-droogte-is-een-sluipmoordenaar~bc1b07f0/

X Noot
6

Noord-Hollands Dagblad, 16 april 2020, «Verdroging Nederland is een politieke keuze» https://www.nd.nl/nieuws/nederland/966451/verdroging-nederland-is-een-politieke-keuze)


Gerelateerd

Verdroging in Nederland

De oorzaken van droogte en de gevolgen voor de natuur

De aanhoudende droogte, natuurbranden en het verband met het snel opwarmende klimaat.

De berichten dat de Nederlandse natuur verschrompelt en een noodplan nodig is

De voorbereidingen voor de aanbesteding en uitvoering van de A27 Lunetten Rijnsweerd.

Het bericht 'Palmolieproducent verstopt ‘foute’ plantage in schaduwbedrijf en maskeert ontbossing'

De kabinetsmaatregelen rondom stikstof

Welke bedrijven er een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl