Tweedemonitor / Kamervraag / Het lot van kalfjes uit de melkveehouderij als gevolg van de coronacrisisHet lot van kalfjes uit de melkveehouderij als gevolg van de coronacrisis

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z06542

2020Z06542

(ingezonden 10 april 2020)

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het lot van kalfjes uit de melkveehouderij als gevolg van de coronacrisis

 1. Kunt u, voor de mensen die dat niet weten, om te beginnen bevestigen dat koeien in de melkveehouderij – net als alle andere zoogdieren - niet zomaar melk geven, maar daarvoor eerst een jong moeten baren? Kunt u voorts bevestigen dat koeien in de melkveehouderij om die reden ieder jaar zwanger worden gemaakt en dat de kalfjes die zij baren steeds kort na de geboorte bij hen worden weggehaald, waarna de melk door de mens wordt toegeëigend en de kalfjes als bijproduct van de zuivelindustrie in meerderheid in kalvermesterijen belanden?
 2. Kunt u aldus bevestigen (nogmaals: voor de mensen die dit niet weten) dat de aanvoer van kalfjes in de kalverhouderij een direct gevolg is van het fokken met koeien in de melkveehouderij?
 3. Heeft u gelezen dat de markt voor blankvleeskalveren “zo dood als een pier” is en er grote overschotten aan kalfsvlees dreigen te ontstaan nu dit vlees door de coronacrisis niet meer kan worden geëxporteerd naar landen als Italië, Frankrijk en Spanje, waar normaal zo’n 95% van het kalfsvlees naartoe gaat? 1) 2) 3)
 4. Heeft u gelezen dat kalverslachterijen door het wegvallen van de vraag naar kalfsvlees veel minder kalfjes slachten en dat de dieren daardoor langer op de bedrijven blijven? Welke gevolgen heeft dit voor de stalbezetting? 4)
 5. Welke gevolgen heeft het voor de kalfjes die op dit moment worden geboren in de melkveehouderij, nu kalfjes langer bij kalvermesterijen blijven staan en daar dus minder ruimte vrij komt?
 6. Bent u bereid nu wel fokbeperkingen in te stellen in de melkveehouderij om te voorkomen dat de stallen overvol raken en/of vlees (op termijn) moet worden vernietigd? Zo nee, waarom niet?
 7. Kunt u bevestigen dat Nederland, naast de 1,58 miljoen kalfjes die in de Nederlandse melkveehouderij worden geboren, jaarlijks ook nog eens zo’n 860.000 jonge kalfjes importeert uit landen als Ierland, Letland en Denemarken? 5) 6)
 8. Heeft u de beelden gezien die Eyes on Animals en L214 afgelopen maand maakten van een 50 uur durend transport van kalfjes uit Ierland naar Nederland (Friesland, om precies te zijn), waarop te zien is hoe de kalfjes van slechts een paar weken oud op een rustplaats in Cherbourg in Frankrijk onder andere worden geschopt en geslagen met een stok? 7)
 9. Heeft u gezien dat de kalfjes voordat zij bij de rustplaats aankwamen, al 24 uur onderweg waren en dat zij al die tijd niet hadden gedronken?
 10. Kunt u zich herinneren dat u een jaar geleden, toen dezelfde organisaties vergelijkbare beelden naar buiten brachten, zei dat u erop vertrouwde dat Frankrijk adequate maatregelen had getroffen om de getoonde mishandelingen te stoppen? 8)
 11. Kunt u zich herinneren dat u een jaar geleden, toen dezelfde organisaties vergelijkbare beelden naar buiten brachten, zei dat ongespeende kalfjes na een transporttijd van maximaal negen uur ten minste één uur rust op de wagen dienen te krijgen, waarbij ze gedrenkt en zo nodig gevoederd worden, en dat er Europese regelgeving bestaat ter bescherming van het welzijn van kalveren op transport? 9)
 12. Erkent u dat deze nieuwe beelden aantonen dat de door Frankrijk genomen maatregelen kennelijk dus niet adequaat waren om deze dierenmishandeling te stoppen en dat de regelgeving die kalfjes tijdens transport moet beschermen, niet wordt nageleefd? Zo nee, waarom niet?
 13. Bent u bereid de import van kalfjes stil te zetten nu er een overschot aan kalfsvlees is en kalfjes langer in de stallen moeten blijven? Zo nee, waarom niet en hoe gaat u dan voorkomen dat de stallen overvol raken?
 14. Bent u in dit licht ook bereid er bij Ierland, Denemarken en andere landen waaruit Nederland kalfjes importeert, aan te dringen op fokbeperkingen in de melkveehouderij?
 15. Bent u bereid er bij uw Europese collega’s en de Europese Commissie op aan te dringen dat er fokbeperkingen worden ingesteld in de melkveehouderij?
 16. Kunt u bevestigen dat 64% van de kalfjes in de Nederlandse kalverhouderij wordt gehouden voor de productie van blank kalfsvlees, waarvoor zij op een ijzerarm dieet worden gezet met als gevolg dat ze constant op het randje van bloedarmoede leven?
 17. Kunt u bevestigen dat meer dan de helft van de kalfjes die na het leven in de kalverhouderij eindigen als blank kalfsvlees, last heeft van longaandoeningen en dat een derde van hen kampt met borstvliesontsteking – een pijnlijke ontsteking in de borstholte die koorts en ademnood veroorzaakt -, zoals bleek uit onderzoek van Wageningen Lifestock Research? 10)
 18. Kunt u bevestigen dat volgens dit onderzoek twee derde van de kalfjes na het leven in de kalverhouderij eindigen als rosé kalfsvlees, last heeft van longaandoeningen en dat de helft van deze kalfjes borstvliesontsteking krijgt?
 19. Kunt u bevestigen dat het risico op luchtwegaandoeningen zo groot is doordat de kalfjes, die in de melkveehouderij dus kort na de geboorte bij hun moeder worden weggehaald, op een leeftijd van hooguit 14 dagen met een kwetsbaar immuunsysteem met honderden soortgenoten van verschillende bedrijven bij elkaar worden gezet, waarbij een hoge bezettingsgraad in de stallen ook nog eens leidt tot een hoge infectiedruk van virussen en bacteriën? 11)
 20. Kunt u bevestigen dat kalfjes in de Nederlandse kalverhouderij hun hele leven doorbrengen op harde en gladde betonnen of houten roostervloeren zonder stro of andere bodembedekking, waardoor ze vaak last hebben van gewrichtsaandoeningen en bovendien sterk worden beperkt in hun natuurlijk gedrag, omdat ze snel uitglijden en zich verwonden? 12)
 21. Erkent u dat het aannemelijk is dat meer kalfjes zullen lijden als gevolg van deze aandoeningen wanneer zij met nog grotere aantallen dieren en nog langer onder deze omstandigheden in de stallen van de kalvermesterij moeten staan? 
 22. Hoe groot schat u de kans dat een kalverhouder wordt bezocht door een toezichthouder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nu de NVWA door ziekteverzuim vanwege corona haar werkzaamheden aan het afschalen is en zich vooral richt op het toezicht in slachthuizen en bij de export van dieren die in het buitenland worden geslacht?
 23. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

1) Boerderij, 27 maart 2020 - 'Blankvleesmarkt op z'n gat door coronacrisis' (https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2020/3/Blankvleesmarkt-op-zn-gat-door-coronacrisis-562153E/)

2) Nieuwe Oogst, 30 maart 2020 - 'Weinig vraag naar kalfsvlees dreunt door in sector' (https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/03/30/weinig-vraag-naar-kalfsvlees-dreunt-door-in-sector)

3) Food+Agribusiness, 26 maart 2020 - 'Kalfsvleesmarkt in ongewisse door coronacrisis' (https://www.foodagribusiness.nl/kalfsvleesmarkt-in-ongewisse-door-coronacrisis/)

4) De Kalverhouder, 27 maart 2020 - 'Slachterijen draaien op halve capaciteit' (https://www.dekalverhouder.nl/nieuws/Slachterijen-draaien-op-halve-capaciteit#1)

5) Kamerstuk 28286, nr. 1053, p. 2 

6) Website RVO.nl, geraadpleegd op 10 april 2020 - 'Statistieken marktinformatie' (https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/handel-planten-dieren-producten/marktinformatie/statistieken)

7) Website L214, geraadpleegd op 10 april 2020 - 'Why do long transports have to be stopped urgently?' (https://www.l214.com/investigations/2020/transport-unweaned-calves)

8) Kamerstuk 21501-32, nr. 1181, p. 46

9) Kamerstuk 21501-32, nr. 1181, p. 47

10) Wageningen University and Research, 2017 - 'Alternatieve vloeren voor vleeskalveren' (http://edepot.wur.nl/425832)

11) Wageningen UR Livestock Research, 2010 - 'Onderwijsmateriaalwelzijnsmonitor vleeskalveren: handleiding' (http://edepot.wur.nl/156768)

12) F.R. Leenstra e.a., Animal Sciences Group van Wageningen UR, 2007 - 'Ongerief bij rundvee, varkens, pluimvee, nertsen en paarden. Rapport 71.' 


Indiener

Esther Ouwehand (PvdD)


Gericht

Carola Schouten (CU)


Access ( 14492 )

Publicatiedatum
10 April 2020
Gerelateerd

De hoge sterfte en mishandeling van kalfjes die geboren worden in de melkveehouderij

Het lot van kalfjes uit de melkveehouderij als gevolg van de coronacrisis

Het kantelen van een vrachtwagen met 300 jonge kalfjes aan boord

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het Ierse plan om dit voorjaar tienduizenden kalfjes op het vliegtuig te zetten naar Nederland

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl