Tweedemonitor / Kamervraag / Het voornemen de aangenomen motie over Afghaanse misbruikslachtoffers niet uit te voerenHet voornemen de aangenomen motie over Afghaanse misbruikslachtoffers niet uit te voeren

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z06538

2020Z06538

(ingezonden 10 april 2020)

Vragen van de leden Van Ojik en Van den Berge (beiden GroenLinks) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het voornemen de aangenomen motie over Afghaanse misbruikslachtoffers niet uit te voeren

 

 1. Bent u van mening dat u aangenomen moties van de Tweede Kamer der Staten-Generaal niet hoeft uit te voeren, enkel vanwege het feit dat u daar zelf geen aanleiding toe ziet, zoals u schrijft in uw brief van 8 april 2020 1) inzake de uitvoering van de motie Van den Berge/Van Ojik 2)?
   
 2. Kunt u motiveren waarom een door de Tweede Kamer aangenomen motie in uw ogen niet in zichzelf voldoende aanleiding voor u vormt om uw beleid te wijzigen?
   
 3. Waarom heeft het u bijna vier maanden gekost om tot de conclusie te komen dat u geen aanleiding ziet de motie Van den Berge/Van Ojik uit te voeren?
   
 4. Zou het alsnog uitvoeren van de motie Van den Berge/Van Ojik leiden tot significante problemen in uw beleid, dan wel de uitvoeringspraktijk hiervan? Zo ja, kunt u dit beargumenteren?
   
 5. Bent u zich ervan bewust dat slachtoffers van Bacha Bazi vaak door hun familie en vrienden worden verstoten in Afghanistan? Hoe heeft u dit meegewogen in uw voornemen de motie Van den Berge/Van Ojik niet uit te voeren?
   
 6. Acht u het een acceptabel gevolg van uw beleid dat minderjarige (of voormalige minderjarige) slachtoffers van Bacha Bazi-misbruik terug worden gestuurd naar Afghanistan, en aldaar in een sociaal isolement terecht komen en geen beroep kunnen doen op bescherming van de overheid?
   
 7. Vindt u het een voorwaarde voor veilige terugkeer naar een land van herkomst dat slachtoffers van misbruik aldaar aangifte kunnen doen, en in formele en materiele zin ondersteund en beschermd worden door de overheid? Zo nee, waarom niet?
   
 8. Bent u bereid de motie Van den Berge/Van Ojik alsnog uit te voeren, of op zijn minst gedeeltelijk uit te voeren, bijvoorbeeld door het opnemen van Afghaanse Bacha Bazi-slachtoffers als risicogroep in de Vreemdelingencirculaire C7? Zo nee, waarom niet?
   
 9. Kunt u alle vragen individueel beantwoorden? Zo nee, waarom niet?

 10. Bent u bereid geen onomkeerbare stappen te zetten in zaken van Bacha Bazi-slachtoffers totdat de Kamer hierover met u heeft kunnen debatteren en een eventuele Kameruitspraak heeft kunnen doen? Zo nee, waarom niet?
   

1) 2020Z06363

2) Kamerstuk 19637, nr. 2552


Gerelateerd

Het voornemen de aangenomen motie over Afghaanse misbruikslachtoffers niet uit te voeren

Het bericht ‘Afghaanse tolken die Nederlanders hielpen onder vuur’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht 'Afghaanse migranten op de Iraanse grens gemarteld en in rivier gegooid'

Het bericht ‘Vluchtelingenwerk bezorgd om uitzetting Afghaanse tolk’

Offensieve inzet van Afghaanse agenten in de periode 2011-2013

Het doordrukken van groei op Schiphol terwijl krimp nodig is om binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te blijven.

Het onderwerp godsdienstvrijheid in het Algemeen Ambtsbericht over Afghanistan

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl