Tweedemonitor / Kamervraag / De effecten van de corona-crisis op kwetsbare kinderen en kansengelijkheid.De effecten van de corona-crisis op kwetsbare kinderen en kansengelijkheid.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z05726

Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de effecten van de corona-crisis op kwetsbare kinderen en kansengelijkheid (ingezonden 27 maart 2020).

Vraag 1

Deelt u de zorg dat we momenteel nog onvoldoende in beeld hebben hoeveel kinderen zich in kwetsbare (thuis)situaties bevinden? Zo ja, deelt u de stelling dat we alles op alles moeten zetten deze kinderen in beeld te krijgen en te bereiken?

Vraag 2

Kunt u, naar aanleiding van uw brief van 20 maart jongstleden, nader definiëren wat u verstaat onder kinderen in kwetsbare posities? Welke richtlijn/definitie heeft u gemeenten en scholen meegegeven in de met hen gemaakte afspraken om deze kinderen in beeld te brengen en opvang aan te bieden?

Vraag 3

Op welke manier ondersteunt u gemeenten en scholen bij het in beeld krijgen en bereiken van kwetsbare kinderen?

Vraag 4

Kunt u nader definiëren wat u verwacht van de opvang van kinderen van ouders in vitale beroepen en kinderen in kwetsbare en niet veilige situaties? Deelt u de mening dat tijdens deze opvang – zo veel als mogelijk – onderwijs moet worden aangeboden aan deze kinderen? Zo ja, kunt u aangeven of dit momenteel daadwerkelijk door leraren wordt gedaan en toelichten hoe u hier toezicht op houdt?

Vraag 5

Bent u bereid aanvragen voor (digitale) hulpmiddelen bij SIVON1 ook na de deadline van 26 maart jongstleden in behandeling te nemen? Zo ja, bent u bereid hier duidelijk over te communiceren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Deelt u de zorg dat, hoe hard iedereen ook werkt om kinderen en hun onderwijs zo min mogelijk te laten lijden onder de corona-crisis, deze periode onverkort zal resulteren in grotere kansenongelijkheid? Zo ja, kunt u toelichten welke consequenties de corona-crisis op de kansengelijkheid dreigt te hebben en welke mogelijke langere termijn maatregelen daar een antwoord op kunnen zijn? Zo nee, waarom niet en bent u alsnog bereid in kaart te brengen welke mogelijke (lange termijn) effecten deze crisisperiode heeft op de kansengelijkheid?


X Noot
1

SIVON is een coöperatie van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs gericht op een passend aanbod van ict-producten en -diensten voor scholen.


Gerelateerd

De effecten van de corona-crisis op kwetsbare kinderen en kansengelijkheid.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De grote kloof tussen gelukkige en kwetsbare kinderen

Het toevoegen van klimaatlessen aan het onderwijscurriculum in Nieuw-Zeeland

Het bericht dat Shell kinderen wurgcontracten zou hebben laten ondertekenen

De manier waarop corona de kansenongelijkheid in het onderwijs vergroot

De effecten van decentrale selectie op de samenstelling van studentenpopulaties bij universitaire opleidingen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl