Tweedemonitor / Kamervraag / De verbijstering van politici over de totstandkoming van Windpark Spui in Piershil/Nieuw-Beijerland.De verbijstering van politici over de totstandkoming van Windpark Spui in Piershil/Nieuw-Beijerland.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z05448

2020Z05448

(ingezonden 23 maart 2020)

Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de ministers voor Milieu en Wonen en van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de verbijstering van politici over de totstandkoming van Windpark Spui in Piershil/Nieuw-Beijerland.

 1. Kunt u zich de verbijstering voorstellen bij politici wanneer zij persoonlijk gaan kijken naar de gevolgen voor de lokale gemeenschap van de totstandkoming van Windpark Spui in Piershil/Nieuw-Beijerland? 1)
 2. Heeft u zich op de hoogte gesteld van de persoonlijke ervaringen van omwonenden, zoals ingebracht tijdens de Raadszitting in Zuid-Beijerland in maart j.l.? 2)
 3. Wat vindt u van de uitspraak: “Door die windmolens is het alsof de omgeving is vermadurodamiseerd: alles lijkt een stuk kleiner ten opzichte van die enorme horizonvervuilende molens.”?
 4. Wat roept de volgende uitspraak bij u op bij een bewoner van een huis dichtbij Windpark Spui over hoe hij de geluidsoverlast van de windturbines ervaart: “ “Ik ervaar dit als een vliegtuig dat rondcirkelt boven de woning, maar niet wil verdwijnen…Wij hebben tbs - turbinesyndroom - gekregen.”?
 5. Hoe kan het dat de windmolens zijn geplaatst waarbij een niet-geïsoleerde woning aan de buitengevel wordt geconfronteerd met geluidsoverlast van 60 Db of meer? Wat moet er gebeuren als geluidsnormen op een dergelijke wijze worden overschreden?
 6. Zorgt een ‘norm’ die uitmiddelt over de dag, over het jaar en daarna nog over verschillende jaren wel voor voldoende mogelijkheden voor omwonenden om te toetsen of deze norm niet wordt overschreden?
 7. Zijn niet juist de geluidpíeken verantwoordelijk voor de hinder voor omwonenden in plaats van het geluidsgemiddelde? Moet er niet ook een norm voor het maximale geluid komen?
 8. Klopt het dat Nederland in 2009 de bestaande norm van 40 dB naar boven heeft bijgesteld, om überhaupt windenergie mogelijk te maken in ons dichtbevolkte land? Kunt u dit toelichten? Welke argumentatie en besluitvorming lag daaraan ten grondslag?
 9. Is het juist dat Windpark Spui, thans in bezit van het Japanse Eurus,  €50.000 euro heeft gereserveerd voor benadeelde bewoners, terwijl er nu al minimaal 40 woningen in beeld zijn die moeten worden onderzocht of ze al dan niet voldoen aan het bouwbesluit 2018? Is een bedrag van gemiddeld €1250, - per woning voldoende om adequate woningaanpassingen te realiseren? 3)
 10. Wie/welke instantie handhaaft het recht van omwonenden op compensatie voor de door hen geleden schade?
 11. Acht u de planschade-regeling adequaat en in verhouding tot het persoonlijk leed dat omwonenden binnen 10 keer de tiphoogte lijden? Kunt u dit toelichten?
 12. Vindt u de suggestie om airco’s in huis aan te brengen om het geluid van de windturbines buiten te maskeren een adequate oplossing van geluidsoverlast door windturbines binnenshuis en in de slaapkamer? Kunt u dit toelichten?
 13. Kunt u aangeven wat bij benadering de gemiddelde kosten zijn voor adequate aanpassing van de woningen in verband met geluidsoverlast?
 14. Vindt u niet dat mensen die nu hun huis te koop hebben gezet vanwege de overlast van de windturbines en aantasting van het persoonlijk leefgenot, ruimhartig zouden moeten worden gecompenseerd voor het door hen geleden verlies, dat naar schatting wel 10% bedraagt? 4)
 15. Hoe gaat u bewerkstelligen dat benadeelden van Windpark Spui daadwerkelijk worden gecompenseerd voor hun verlies aan woongenot en waarde van hun woning?
 16. Vindt u niet dat er naar aanleiding van de situatie bij Windpark Spui er meer duidelijke landelijke regelgeving moet komen voor compensatie van benadeelden op basis waarvan benadeelden makkelijker hun recht kunnen halen? Zo neen, waarom niet?
 17. Kunt u uitleggen hoe het mogelijk is dat ondanks bestaande wetgeving de belangen van de gemeenschap het hebben afgelegd tegen de individuele financiële belangen van de ontwikkelaars?
 18. Hoe kan een democratisch proces tot een dergelijke ongewenste uitkomst leiden?
 19. Hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen?
 20. Bent u bereid om persoonlijk te gaan kijken om uw oordeel te vellen over de gevolgen van de realisatie van Windpark Spui voor de lokale gemeenschap en hoe we dergelijke zaken voor de toekomst kunnen vermijden?
 21. Zou u, aangezien de windturbines bij Piershil/Nieuw-Beijerland zijn overgenomen door het Japanse Eurus, een overzicht kunnen geven van:
  - De totale kosten van de aanleg en bouw?
  - De totale kosten die de overheid (Rijk, Provincie en gemeente) hieraan heeft bijgedragen?
  - De opbrengst van de verkoop?
  - Het voordeel dat de verkoop heeft opgeleverd voor Rijk, Provincie en gemeente?
  - Het totale bedrag dat via dit bedrijf aan subsidies (SDE, SDE+ en SDE++) verdwijnt naar Japan?
 22. Hoeveel andere windturbineparken in Nederland zijn er inmiddels in buitenlandse handen?
 23. Hoeveel van de door de Nederlandse samenleving opgebrachte opslag duurzame energie (ODE) verdwijnt hiermee als subsidie duurzame energie (SDE) naar het buitenland?
 24. Als u dit niet weet, bent u dan bereid dit uit te zoeken? Zo nee, waarom niet?
 25. Vindt u het een goede zaak dat subsidie opgebracht door Nederlandse belastingbetalers, naar het buitenland verdwijnt? Kunt u uw mening motiveren?
 26. Is het juist dat in Beieren voor windmolens de afstand tot bewoning op 10 maal de tiphoogte is gesteld? Wanneer is deze maatregel van kracht geworden? Wat was daarvoor de motivatie? 5)
 27. Welke norm adviseert de Franse Gezondheidsraad? Is het juist dat deze een minimale afstand van 1500 meter tot bewoning adviseert? Kunt u toelichten op basis waarvan zij tot dit standpunt komt? 6)
 28. Moeten niet ook in Nederland harde minimale afstandsnormen voor windmolens worden ingevoerd op basis van medisch-wetenschappelijke criteria en het voorzorgsbeginsel? Bent u bereid hier onderzoek naar te laten doen, recenter onderzoek mee te wegen en regelgeving voor te bereiden?
 29. Bent u ervan op de hoogte dat inmiddels wetenschappelijk onderzoek is verricht waaruit blijkt dat bij de mens ook de hersendelen voor het emotionele en autonome zenuwstelsel betrokken zijn bij het ‘horen’ van laag frequent geluid? En dat dit de verklaring zou kunnen vormen voor de vele klachten van omwonenden? 7) Wat is uw oordeel over dit onderzoek?
 30. Wilt u alsnog overwegen of er niet ook een norm voor laag frequent geluid ín de woning moet komen, zoals in Denemarken al sinds 2012 wettelijk is geregeld nadat omwonenden betere bescherming nodig bleken te hebben dan alleen met de reguliere geluidsnormen tegen de buitengevel kan worden bereikt? 8)
 31. Is er bekend hoeveel omwonenden in Nederland hebben moeten verhuizen vanwege de overlast die zij ervaren van windturbines? Zou hiervoor niet een landelijk meldpunt moeten worden ingesteld om inzicht te krijgen in de grootte van dit probleem?
 32. Bent u bereid op basis van het voorzorgsprincipe alle projecten in voorbereiding waarbij de afstand tot woonkernen minder dan 1 kilometer bedraagt, stil te leggen totdat goed onderzoek is gedaan naar de effecten op de gezondheid van windturbines?
 33. Is het juist dat kinderen als een kwetsbare groep moeten worden beschouwd om gezondheidsschade op te lopen door windturbines? Welke onderzoeken naar het effect van windmolens op kinderen zijn u bekend? Wat was de uitkomst van die onderzoeken?
 34. Is u bekend dat op minimaal twee plaatsen in Nederland windturbines zijn/worden geplaatst op respectievelijk 600 en 800 meter van een basisschool? 9)
 35. Bent u bereid om op korte termijn onderzoeksgelden beschikbaar te stellen voor biomedisch onderzoek bij deze kinderen? Zo neen, waarom niet?

 

1) https://www.bndestem.nl/hoeksche-waard/politici-verbijsterd-over-windpark-spui-dit-had-nooit-gemogen~a7e4be61/

2) https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/vergadering/696760/Besluitvormende%20raad%2003-03-2020

(vanaf 4. inspraak omwonenden)

3) Windpark Spui: onderzoek gevelisolatie in het kader van burenregeling in Nieuw-Beierland en Piershil. LBP Sight 13 november 2019

4) Claus aan de Wiel. Persoonlijke mededeling 12 maart 2020.

5) http://www.stichting-jas.nl/2019/10/arts-zet-windmolens-verderop.html

6) https://www.climategate.nl/2019/08/windturbines-volgens-de-franse-gezondheidsraad-academie-nationale-de-medecine/

7) Altered cortical and subcortical connectivity due to infrasound administered near the hearing threshold; Evidence from fMRI. Markus Weichenberger

8) https://www.slideshare.net/ErikKoppen/deense-wetgeving-laagfrequent-geluid-windturbines-geluid-juni-2013

9) Basisschool in Nieuw-Beijerland en basisschool nabij project De Rietvelden in Den Bosch.


Gerelateerd

De verbijstering van politici over de totstandkoming van Windpark Spui in Piershil/Nieuw-Beijerland.

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De gang van zaken rond het naar buiten brengen van het besluit over de opening van kinderopvang en basisscholen

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Het bericht ‘Limburg absolute koploper in verstrekken betaalde klussen aan oud-politici’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl