Tweedemonitor / Kamervraag / De situatie in KameroenDe situatie in Kameroen

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z02880

2020Z02880

(ingezonden 13 februari 2020)

Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de situatie in Kameroen

1. Bent u bekend met de huidige humanitaire situatie in Kameroen, zoals geschetst door het United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)? 1)
2. Kunt u een analyse geven van de huidige situatie in Kameroen, zowel in het Engelstalige noordwesten en zuidwesten als in de Franstalige regio Extrême Nord, en daarbij in ieder geval ingaan op de binnenlandse veiligheid, de humanitaire situatie gelet op het aantal vluchtelingen en internally displaced persons en de politieke en bestuurlijke stabiliteit van Kameroen?
3. Kunt u de situatie in Kameroen plaatsen in het perspectief van de ontwikkelingen in de bredere regio? Welke gevolgen ziet u met betrekking tot migratie- en vluchtelingenstromen?
4. Hoe beoordeelt u de mensenrechtensituatie in Kameroen? Hoe beoordeelt u de persvrijheid in Kameroen? Hoe beoordeelt u de mate van corruptie in Kameroen?
5. Draagt Nederland bij, al dan niet in EU-verband, aan het verbeteren van de humanitaire situatie in de onder vraag twee genoemde gebieden in Kameroen? Zo ja, op welke manier? Welke rol ziet u voor Nederland, dan wel voor de EU, in het verbeteren van de situatie in Kameroen?
6. Op welke wijze draagt Nederland, dan wel de EU, in het bijzonder bij aan de bescherming en opvang van de momenteel 679.000 ontheemde Kameroeners binnen Kameroen, de 109.000 voornamelijk Nigeriaanse vluchtelingen en de 51.000 Kameroense vluchtelingen in Nigeria? In hoeverre is de humanitaire situatie in Kameroen en in het bijzonder de slechte situatie van vluchtelingen en ontheemden een punt van aandacht binnen de EU?
7. Wat is de staat van de vluchtelingenkampen in Kameroen en Nigeria? In hoeverre beschikken deze kampen over voldoende voedsel, schoon water, medische voorzieningen en scholing? Zijn deze vluchtelingenkampen goed bereikbaar voor ngo's en andere hulpverstrekkende instanties?
8. Kunt u een beeld schetsen van het verloop van de parlementsverkiezingen van 9 februari 2020? In hoeverre was er sprake van een democratisch proces? In hoeverre was er sprake van ongeregeldheden?
9. In hoeverre is er voldoende aandacht voor onderwijs en het bieden van perspectief voor jongeren in Kameroen? Welke verbeterpunten ziet u?
10. Deelt u de mening dat wanneer jongeren onvoldoende perspectief wordt geboden, zij kwetsbaar zijn voor rekrutering door gewelddadige terroristische groeperingen zoals Boko Haram en dat dit zoveel mogelijk voorkomen moet worden? Welke mogelijkheden ziet u hiervoor? Op welke wijze wordt door Nederland, dan wel door de EU, ingezet op preventie en het bieden van perspectief?
11. In hoeverre ziet u perspectief op een oplossing voor de conflicten die zich in Kameroen voordoen? Welke rol speelt de EU hierbij en hoe beoordeelt u de rol die de EU op dit moment inneemt? Ziet u verbeteringen en zo ja, welke?
12. Hoeveel asielverzoeken heeft Nederland de afgelopen vijf jaar gekregen van mensen afkomstig uit Kameroen? Hoeveel procent van deze groep heeft een verblijfsvergunning gekregen? Welke trend ziet u hier?

1) OCHA Situation Report No. 13 & 14, 31 december 2019, 'CAMEROON: North-West and South-West' (https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/cameroon_north-west_and_south-west_crisis_situation_report_n13_14_as_of_31_december_2019_final.pdf), en: 
UNHCR, 31 december 2019, 'Cameroun Extreme-Nord; Statistiques des refugies et PDI's' (https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/73281.pdf), en:
ACAPS Short Note, 21 januari 2020, 'Cameroon, Escalation of the Anglophone crisis' (https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200121_acaps_short_note_escalation_of_the_anglophone_crisis_cameroon_0.pdf).


Gerelateerd

De situatie in Kameroen

Verstrekking van Nederlandse visa in landen waar geen Nederlands consulaat gevestigd is

De Ranglijst Christenvervolging 2020 van Open Doors

Het financieren van belasting ontwijkende bedrijven door FMO

De verstrekking van Nederlandse visa in landen waar geen Nederlands consulaat gevestigd is

Het bericht ‘Het kamp op Lesbos was nooit zó vol’

De uitvoering van de gewijzigde motie over een jaarlijkse rapportage over migratie

Het bericht ‘Oxfam: nieuwe wet verslechtert situatie asielzoekers Griekse eilanden’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl