Tweedemonitor / Kamervraag / Het verlies van het strand bij ZoutelandeHet verlies van het strand bij Zoutelande

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z02877

 1. 2020Z02877

  (ingezonden 13 februari 2020)

  Vragen van de leden Geurts en Van den Berg (beiden CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het verlies van het strand bij Zoutelande

  Vraag 1

  Kent u het bericht 'Storm Ciara slaat hele stukken van dit strand weg in Zeeland'? 1)

  Vraag 2

  Deelt u de conclusie dat de afkalving van het strand bij Zoutelande omvangrijk is? Kunt u aangeven wat de omvang van het afkalven van de stranden langs de Noordzee is?

  Vraag 3

  Klopt het bericht dat alleen de kustveiligheid van belang is voor Rijkswaterstaat? Zo ja, waarom spelen economische belangen (toerisme) geen rol?

  Vraag 4

  Is de aanpak van zandsuppletie om de vier jaar voldoende, gelet op het feit dat het we vaker rekening moeten houden met extreme pieken in weersomstandigheden?

  Vraag 5

  Bent u bereid om te (laten) onderzoeken of de periodieke aanpak volstaat en klimaatbestendig is? Klopt het dat in de periode 2020-2021 extra zand zal worden aangebracht op de Walcherse stranden? Zo ja, bent u bereid daarbij rekening te houden met economische en toeristische belangen?

  Vraag 6

  Is het juist dat de opdracht tot zandsuppletie nog niet is verstrekt? Zo ja, speelt daarbij  mee dat vanwege de stikstofproblemen er geen vergunningen worden verstrekt voor activiteiten die zorgen voor extra neerslag van stikstof in de Natura 2000-gebieden?

  Acht u dat een valide argument om niet tot aanbesteding over te gaan?

  Vraag 7

  Op welke wijze kan de recent aangenomen Spoedwet aanpak stikstof (Kamerstuk 35347) een oplossing bieden in Zoutelande en in vergelijkbare gevallen? Wanneer denkt u de ministeriële regeling te publiceren waarbij de drempelwaarde voor categorieën van projecten zoals dijkverzwaring zandsuppletie voor de veiligheid van het achterland worden opgenomen?

  1) Provinciale Zeeuwse Courant, 11 februari 2020, Help! Het strand verdwijnt. Storm Ciara houdt huis aan Zeeuwse kust (https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/help-het-strand-verdwijnt-storm-ciara-houdt-huis-aan-zeeuwse-kust~acb9b145/?referrer=https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=28&ved=2ahUKEwj73LiJpsznAhXN-KQKHaraDykQFjAbegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.pzc.nl%2Fzeeuws-nieuws%2Fhelp-het-strand-verdwijnt-storm-ciara-houdt-huis-aan-zeeuwse-kust~acb9b145%2F&usg=AOvVaw3yTW_jLnHg0ipY1WWwulkn)

  Toelichting:

  Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Stoffer (SGP), ingezonden 12 februari 2020 (vraagnummer 2020Z02779) en van de leden Remco Dijkstra en Van Gent (beiden VVD), ingezonden 12 februari 2020 (vraagnummer 2020Z02784)


Gerelateerd

Het verlies van het strand bij Zoutelande

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Grote stukken strand op Walcheren weggeslagen door storm: ‘Er moet snel iets gebeuren”.

Het bericht dat grote stukken strand door de storm Ciara zijn weggeslagen

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl