Tweedemonitor / Kamervraag / Het stoppen met zoutwinning in de WaddenzeeHet stoppen met zoutwinning in de Waddenzee

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z01646

Vragen van de leden Moorlag en Nijboer (beiden PvdA) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het stoppen met zoutwinning in de Waddenzee (ingezonden 30 januari 2020).

Vraag 1

Kent u het bericht «Zoutwinning Werelderfgoed Waddenzee moet meteen stoppen»1 en kent u het rapport «Zoutwinning Waddenzee»?2

Vraag 2

Is het waar dat de genoemde MER-commissie van mening is dat uit de nulmeting blijkt dat de bruikbaarheid van een deel van de metingen nog onvoldoende is om alle effecten van mijnbouw op de natuur in en onder de Waddenzee goed te kunnen monitoren? Zo nee, wat is er dan niet waar?

Vraag 3

Deelt u de mening dat er geen enkel risico mag worden genomen dat het Werelderfgoed Waddenzee schade kan ondervinden vanwege zoutwinningsactiviteiten? Zo ja, deelt u dan ook de mening dat daarom zoutwinning ongewenst is en dat alle voorbereidende activiteiten daartoe onmiddellijk gestopt moeten worden? Zo nee, waarom deelt u die mening niet?

Vraag 4

Kunnen bovenstaande vragen worden beantwoord voor het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen van 6 februari 2020?


X Noot
2

Advies Auditcommissie over de resultaten van de nulmeting, Onafhankelijke MER Commissie, 19 december 2019, https://www.commissiemer.nl/docs/mer/p32/p3203/3203_ov2_advies_auditcommissie.pdf


Gerelateerd

Antwoord op vragen van het lid De Groot over het bericht 'Boetes voor verstoren natuur op Waddenzee worden niet meer uitgedeeld'

Het stoppen met zoutwinning in de Waddenzee

Zandwinning uit de Waddenzee

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het bericht ‘Geen boetes voor verstoren natuur in de Waddenzee’

Het bericht 'Boetes voor verstoren natuur op Waddenzee worden niet meer uitgedeeld'

Het bericht dat de Friese bodem niet meer terugveert na ondergrondse zoutwinning

Het (ontbreken van) draagvlak voor aardgaswinning onder het Werelderfgoed de Waddenzee

Het ontwerp-instemmingsbesluit Winningsplan Nedmag en de zoutwinningsactiviteiten in Zuidwending.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl