Tweedemonitor / Kamervraag / Mensen met een stoornis in het autistische spectrum die hun plaats in een woonvorm dreigen te verliezen door korte indicatiesMensen met een stoornis in het autistische spectrum die hun plaats in een woonvorm dreigen te verliezen door korte indicaties

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z01332

Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over mensen met een stoornis in het autistische spectrum die hun plaats in een woonvorm dreigen te verliezen door korte indicaties (ingezonden 28 januari 2020).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Hoe de WMO zorg dreigt te slopen»?1

Vraag 2

Bent u nog steeds van mening dat het afgeven van een indicatie voor een korte duur wanneer het een levenslange beperking betreft kan en moet worden voorkomen?2

Vraag 3

Wat vindt u van het feit dat indicatiestellingen van drie maanden tot grote problemen leiden voor zowel cliënten als zorgaanbieders, in acht nemend het feit dat een stoornis op het autistisch spectrum een «niet-tijdelijke, levensbrede beperking» is en dus kwalificeert voor een meerjarige indicatie aangezien er geen «steekhoudende argumenten zijn die tot een andere afweging moeten leiden»?3

Vraag 4

Wat is de status van de samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en cliëntenorganisaties omtrent een plan hiervoor, waarnaar u in augustus 2019 zei te streven? Wanneer zal de Kamer verder geïnformeerd worden over uw aanpak met betrekking tot het afgeven van korte indicaties in geval van chronische aandoeningen?

Vraag 5

Meent u dat uw uitspraak «Juist voor mensen met een chronische aandoening is een ononderbroken zorgverlening van belang» ook van toepassing is op de mensen die in deze woonvorm leven?

Vraag 6

Constaterend dat een autistische stoornis er een is die beter beheersbaar is wanneer cliënten duidelijk structuur en begeleiding ervaren, vindt u het logisch dat na een korte periode in een passende woonvorm de cliënt ambulante zorg moet krijgen in plaats van de zorg en begeleiding waar zij duidelijk goed bij gedijen?

Vraag 7

Deelt u de mening dat het type woonvorm gecreëerd door deze ouders er een is die u vaak noemt en prijst, en het van belang is dit soort woonvormen te faciliteren in plaats van hen ten onder te laten gaan door het onzorgvuldige beleid van kort indicatiestellingen afgeven?

Vraag 8

Bent u bereid zo spoedig mogelijk met de betrokken woonvorm en gemeente in gesprek te gaan zodat deze cliënten hun plaats in deze woonvorm niet kwijtraken? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Leeuwarder Courant, 25 januari 2020

X Noot
2

Antwoorden op schriftelijke vragen aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Wmo indicaties die voor bepaalde tijd gelden, 21 augustus 2019 (Aanhangsel Handelingen II, Vergaderjaar 2018–2019, nr. 3654.

X Noot
3

Antwoorden op schriftelijke vragen aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Wmo indicaties die voor bepaalde tijd gelden, 21 augustus 2019 (Aanhangsel Handelingen II, Vergaderjaar 2018–2019, nr. 3654.


Gerelateerd

Mensen met een stoornis in het autistische spectrum die hun plaats in een woonvorm dreigen te verliezen door korte indicaties

Het bericht ‘Wachtlijsten dreigen in ziekenhuiszorg’

Het recht op huurtoeslag van cliënten in een beschermde woonvorm

De situatie in Al-Hol

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat zeker 1 miljoen huizen in Nederland dreigen te verzakken

Iraniërs die dreigen met de vernietiging van historische Joodse graftombes

Het bericht dat tientallen jeugdzorgorganisaties failliet dreigen te gaan

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl