Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘Animo voor test baarmoederhalskanker stagneert’Het artikel ‘Animo voor test baarmoederhalskanker stagneert’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z00801

Vragen van het lid Hermans (VVD) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel «Animo voor test baarmoederhalskanker stagneert» (ingezonden 21 januari 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Animo voor test baarmoederhalskanker stagneert»?1

Vraag 2

Hoe kijkt u naar het afnemende percentage van vrouwen dat zich laat onderzoeken op baarmoederhalskanker? Deelt u de mening dat dit een zorgelijke trend is?

Vraag 3

Is er onderzoek gedaan naar de beweegredenen van vrouwen om zich niet te laten onderzoeken? Zo ja, wat zijn voor vrouwen redenen om zich niet vrijwillig te melden voor het onderzoek, en zich bijvoorbeeld pas te laten testen na het krijgen van klachten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Wat doet het kabinet op dit moment aan voorlichting over baarmoederhalskanker?

Vraag 5

De zelftest is nu alleen via DigiD aan te vragen; wat is de gedachte daarachter en zien vrouwen de aanvraag via DigiD als een drempel?

Vraag 6

Hoe zou het kabinet de aanvraag van de zelftest laagdrempeliger kunnen maken?

Vraag 7

Gaat het kabinet aanvullende acties nemen om het percentage vrouwen dat zich laat onderzoeken op baarmoederhalskanker te verhogen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Telegraaf, 20 januari 2020, «Animo voor test baarmoederhalskanker stagneert» (https://www.telegraaf.nl/nieuws/2070560347/animo-voor-test-baarmoederhalskanker-stagneert)


Indiener

Sophie Hermans (VVD)


Gericht

Paul Blokhuis (CU)


Access ( 13038 )

Publicatiedatum
21 januari 2020
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl