Tweedemonitor / Kamervraag / het bericht ‘Tolken en vertalers staken ‘totdat de minister met ons in gesprek gaat’’het bericht ‘Tolken en vertalers staken ‘totdat de minister met ons in gesprek gaat’’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z00537

Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Tolken en vertalers staken «totdat de Minister met ons in gesprek gaat»» (ingezonden 16 januari 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Tolken en vertalers staken «totdat de Minister met ons in gesprek gaat»»?1

Vraag 2

Bent u het ermee eens dat tolken een onmisbare rol vervullen in de toegang tot het recht en dat het van groot belang is dat de vertaling van juridische stukken en vertaling op zitting van goede kwaliteit zijn?

Vraag 3

Klopt het dat u vanwege onbeschikbaarheid en een vermeende schaarste aan tolken het vernieuwde Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) openstelt voor tolken met niveau B2?

Vraag 4

Kunt u in kaart brengen waar deze schaarste precies zit? Aan welk soort tolken (in welke taal) is er op dit moment een tekort? Is het tekort aan alle verschillende tolken gelijk of is er schaarste bij specifieke talen? Zo ja, waarom wordt er een generieke maatregel voorgesteld die wel alle tolken raakt? Waarom wordt niet voorgesteld om alleen voor tolken van specifieke schaarse talen B2-tolken toe te laten?

Vraag 5

Bent u het ermee eens dat de onbeschikbaarheid van tolken niet per definitie hoeft voort te komen uit schaarste, maar bijvoorbeeld ook het gevolg kan zijn van de minder aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden van bemiddelingsbureaus? Kunt u de oorzaak van de onbeschikbaarheid van tolken onderzoeken?

Vraag 6

Kunt u garanderen dat tolken op B2-niveau de vereiste kwaliteit kunnen leveren? Hoe voorkomt u een race naar de bodem waarbij alleen de goedkoopste tolken met het laagste niveau worden ingehuurd? Wat betekent dit voor de kwaliteit van de rechtsgang? Hoe verhoudt zich dit tot artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), het recht op een eerlijk proces?

Vraag 7

Bent u bereid met de beroepsgroep zelf in gesprek te treden over deze zorgen?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van Nispen (SP), ingezonden 13 januari 2020 (vraagnummer 2020Z00467).


Gerelateerd

het bericht ‘Tolken en vertalers staken ‘totdat de minister met ons in gesprek gaat’’

De uitvoering van de Wet beëdigde tolken en vertalers

Het stakingsrecht van tolken en vertalers

Het bericht ‘Afghaanse tolken die Nederlanders hielpen onder vuur’

Aanbestedingen van tolk- en vertaaldiensten

Het bericht 'Zelfstandige tolken met uitsluiting bedreigd'

De onvrede en een staking onder tolken en vertalers

De tolk- en vertaaldiensten die door het Openbaar Ministerie via bemiddelaars worden verdeeld

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl