Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid De Roon over de dreigende vrijlating van de moordenaar van Daniel Pearl en straffeloosheid van de imam die een fatwa over Geert Wilders uitsprakAntwoord op vragen van het lid De Roon over de dreigende vrijlating van de moordenaar van Daniel Pearl en straffeloosheid van de imam die een fatwa over Geert Wilders uitsprak

Keywords:
Zaaknummer: 2020D50941

AH 1035

2020Z18554

Antwoord van minister Blok (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 8 december 2020)

Vraag 1
Bent u ervan op de hoogte dat in Pakistan een van de wrede moordenaars van journalist Daniel Pearl dreigt te worden vrijgelaten?[1]

Antwoord

Ja.

Vraag 2
Deelt u de mening dat deze vrijlating uitermate ongewenst en een zware slag voor rechtvaardigheidsgevoelens zou zijn?

Vraag 3
Wilt u er bij de regering van Pakistan met grote spoed en op ministerieel niveau op aandringen dat alles in het werk wordt gesteld om deze vrijlating te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 2 en 3

Het kabinet erkent het belang van waarheidsvinding en gerechtigheid, zeker ook voor de nabestaanden van het slachtoffer.

De openbaar aanklager van de Pakistaanse provincie Sindh en de familie van Daniel Pearl zijn in hoger beroep gegaan tegen de vrijspraak van een van de hoofdverdachten van de moord op Daniel Pearl door een lokale Pakistaanse rechtbank. Inmiddels heeft de Pakistaanse Hoge Raad op 7 oktober jl. besloten dat deze verdachte, tijdens dit hoger beroep, nog minstens drie maanden in hechtenis moet blijven.

De zaak is daarmee momenteel onder de Pakistaanse rechter. Nederland intervenieert niet in de rechtsgang in andere landen. Wel benadrukt Nederland bilateraal en in multilateraal verband, het belang van het beschermen van journalisten en het belang van een onafhankelijke rechtspraak.

Vraag 4
Wilt u er in datzelfde gesprek stevig op aandringen dat de imam die een doodsbedreiging (fatwa) tegen Geert Wilders uitsprak nu eindelijk eens afdoende wordt aangepakt? Zo nee, waarom niet?[2]

Antwoord

De Pakistaanse geestelijke Khadim Hussein Rizvi overleed op 19 november jl. Daarmee is de mogelijkheid van strafvervolging of het nemen van andere juridische stappen jegens hem vervallen.

Zoals ik reeds aangaf in de beantwoording van vragen gesteld tijdens de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken (d.d. 12 november jl.), zijn bedreigingen van politici onacceptabel. Het kabinet keurt deze dan ook uitdrukkelijk af.

Het OM doet onderzoek naar andere bedreigingen die zijn geuit aan het adres van de heer Wilders in reactie op diens voornemen tot het organiseren van een cartoonwedstrijd. Zoals de minister van Justitie en Veiligheid heeft benadrukt in zijn Kamerbrief van 17 december 2019 (Kamerstuk 35 300 VI, nr. 98), is het niet in het belang van een strafrechtelijk onderzoek uw Kamer in detail te informeren over de stand van zaken van zo’n onderzoek en over handelingen die in dat kader zijn of nog worden verricht, zoals het doen uitgaan van rechtshulpverzoeken en diplomatieke contacten die daarbij plaatsvinden. Dat uitgangspunt geldt ook in deze gevallen.

 

[1] Algemeiner, 8 oktober 2020, ' Jewish leaders call for killer of Daniel Pearl to remain in prison for the rest of his days'. (https://www.algemeiner.com/2020/10/08/us-jewish-leaders-call-for-killer-of-daniel-pearl-to-remain-in-prison-for-rest-of-his-days/)

[2] AD, 20 november 2019, 'Aangifte Wilders tegen Pakistaanse geestelijke na doodsbedreiging'. (https://www.ad.nl/politiek/aangifte-wilders-tegen-pakistaanse-geestelijke-na-doodsbedreiging~a3d1a5ad/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F)


Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Raymond de Roon (PVV)


Access ( 18383 )

Publicatiedatum
8 December 2020
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl