Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Özütok over het uitblijven van een covid-19-bonus voor zorgprofessionals in Caribisch NederlandAntwoord op vragen van het lid Özütok over het uitblijven van een covid-19-bonus voor zorgprofessionals in Caribisch Nederland

Keywords:
Zaaknummer: 2020D47183

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Özütok (GroenLinks) over het uitblijven van een covid-19-bonus voor zorgprofessionals in Caribisch Nederland (2020Z19843).

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Paul Blokhuis

Antwoorden op de vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de minister voor Medische Zorg en Sport en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het uitblijven van een covid-19-bonus voor zorgprofessionals in Caribisch Nederland (2020Z19843, ingezonden 28 oktober 2020).

Vraag 1.

Kent u het bericht dat zorgprofessionals in Caribisch Nederland niet in aanmerking komen voor de bonus die wél aan hun collega’s in Europees Nederland wordt toegekend?[1] Zo ja, klopt dit bericht?

Antwoord vraag 1.

Ja, de subsidieregeling bonus zorgprofessionals Covid-19 die de zorgbonus in Europees Nederland mogelijk maakt, is niet van toepassing in Caribisch Nederland. Toch wil het kabinet ook zijn waardering uitspreken voor de zorgprofessionals die in Caribisch Nederland een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd met hun inzet voor patiënten en cliënten met COVID-19 en/of met hun bijdrage aan de strijd tegen COVID-19. Daarom wordt er op dit moment gewerkt aan een werkwijze om een zorgbonus van $1000 netto voor zorgprofessionals in Caribisch Nederland mogelijk te maken.

Vraag 2.

Kunt u aangeven hoeveel zorgverleners in Caribisch Nederland in aanmerking zouden kunnen komen voor de bonus als de Europees-Nederlandse regeling voor Caribisch Nederland van toepassing is? Om hoeveel geld gaat het dan precies?

Antwoord vraag 2.

De subsidieregeling bonus zorgprofessionals Covid-19 en de bijbehorende handreiking laten de beoordeling welk personeel in aanmerking komt voor een zorgbonus aan de zorgaanbieder, omdat deze het best zicht heeft op de geleverde inspanningen van de zorgprofessionals en daarmee de aangewezen instantie is om te beoordelen of er sprake is geweest van een uitzonderlijke prestatie en of voldaan wordt aan de overige vereisten. Ook voor Caribisch Nederland kan het ministerie van VWS niet in die beoordeling treden.

Vraag 3.

Waarom komen zorgverleners in Caribisch Nederland niet in aanmerking voor deze bonus? Kunt u precies aangeven waarin de onvermoeibare inzet van zorgprofessionals in Caribisch Nederland heeft verschild van die van hun collega’s hier? Bent u het met mij eens dat er eigenlijk geen enkele aanleiding is om deze bonus aan Caribische zorgprofessionals te ontzeggen? Zo nee, waarom niet en

staat dit niet op gespannen voet met het uitgangspunt van een gelijkwaardige behandeling van burgers in Europees en Caribisch Nederland?

Vraag 4.

Bent u alsnog bereid om de bonus óók aan zorgprofessionals in Caribisch Nederland toe te kennen, als blijk van grote waardering en erkentelijkheid voor hun bijdrage aan de strijd tegen de verdere verspreiding van het covid-19-virus? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vragen 3 en 4.

Ook de zorgprofessionals in Caribisch Nederland is het kabinet erkentelijk voor hun inzet en flexibiliteit in de strijd tegen de introductie en verdere verspreiding van het Covid-19-virus. Daarom wil het kabinet een zorgbonus van $1000 netto verstrekken aan zorgprofessionals in Caribisch Nederland als blijk van waardering voor deze inzet. De periode die gehanteerd zal worden loopt van 1 maart tot en met 31 december 2020, in tegenstelling tot de subsidieregeling voor Europees Nederland die de periode 1 maart tot 1 september 2020 beslaat. Tot 1 september 2020 is de introductie van het virus in Caribisch Nederland relatief beperkt gebleven. Half september vonden daarentegen uitbraken plaats op Bonaire en Sint Eustatius. Door een ruimere periode te hanteren, kunnen werkgevers ook de inzet van zorgprofessionals tijdens deze uitbraken wegen voor de toekenning van een zorgbonus. De wijze waarop de middelen beschikbaar worden gesteld wordt nog nader uitgewerkt. De kleinschaligheid van de eilanden en het feit dat het ministerie zelf de zorgverzekeraar is, maakt dat, anders dan in Nederland, het verstrekken van de zorgbonus binnen de contractuele afspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder geregeld kan worden.

[1] https://koninkrijk.nu/2020/10/24/als-het-om-bonaire-sint-eustatius-en-saba-gaat-regeert-schraalhans-in-denhaag/


Indiener

Paul Blokhuis (CU)


Gericht

Nevin Özütok (GL)


Access ( 18116 )

Publicatiedatum
19 November 2020Gerelateerd

Het uitblijven van een covid-19-bonus voor zorgprofessionals in Caribisch Nederland

De bonus voor de topman van Air France-KLM

Het rapport ‘Duurzame en betaalbare energie in Caribisch Nederland’

Het beleid rondom maskergebruik ter preventie van SARS-CoV-2 infecties in de ziekenhuiszorg

Kinderrechten in Caribisch Nederland

Het bericht 'Ombudsman wil meer aandacht voor obstakels Caribische studenten'

De oproep om al het zorgpersoneel een bonus te geven.

Het bericht ‘Klagen over ongelijke behandeling kan niet in Caribisch Nederland’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl