Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Sienot en Paternotte over het artikel ‘Losser wil pilotgebied worden voor uitwisseling duurzame energie met Duitsland’Antwoord op vragen van de leden Sienot en Paternotte over het artikel ‘Losser wil pilotgebied worden voor uitwisseling duurzame energie met Duitsland’

Keywords:
Zaaknummer: 2020D46327

AH 807

2020Z19245

Antwoord van minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) (ontvangen 16 november 2020)

1

Bent u bekend met het artikel ‘Losser wil pilotgebied worden voor uitwisseling duurzame energie met Duitsland’? 1)

Antwoord

Ja.

2

Bent u bekend met de drempels waar grensgebieden tegenaan lopen bij de uitwisseling van elektriciteit?

Antwoord

Zoals aangegeven in mijn brief over uitwisseling van elektriciteit met buurlanden van dinsdag 3 november jl. (Kamerstuk 30 196, nr. 732), kunnen partijen gebruik maken van de interconnectiecapaciteit om elektriciteit uit te wisselen tussen buurlanden.

Het achterliggende voorstel om grensoverschrijdend elektriciteit uit te wisselen op middenspanning is in strijd met hoe het Europese energiesysteem is ingericht. Het voorstel draagt ook niet bij aan het efficiënt inzetten en uitbreiden van het elektriciteitsnet en daarmee aan de Nederlandse doelstellingen voor de energietransitie en de bijbehorende infrastructuur.

3

Deelt u de mening dat we juist met een Europese energiemarkt, waar uitwisseling mogelijk is, sneller onafhankelijk kunnen raken van fossiele brandstoffen en tegelijkertijd ook de leveringszekerheid kunnen verbeteren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Ja, ik deel de mening dat uitwisseling van elektriciteit bij kan dragen aan de leveringszekerheid en afhankelijk van de samenstelling van het Europese productiepark ook kan bijdragen aan de het minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Dit is één van de belangrijkste redenen voor de aanleg van nieuwe hoogspanningsinterconnectoren, waaronder de vorig jaar in gebruik genomen COBRA-verbinding, een kabel van 700 MW tussen Nederland en Denemarken, en de verbinding Doetinchem-Wezel die in 2018 geopend is.

4

Bent u bereid om knellende wetgeving, die de samenwerking op middelspanningsniveau tussen Duitse en Belgische buurtgemeenten tegenhoudt, aan te passen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Zoals ook aangegeven in voornoemde brief is het wenselijk dat alle interconnectieverbindingen aan dezelfde Europese spelregels gehouden zijn. Hierbij is het belangrijkste uitgangspunt dat deze capaciteit non-discriminatoir ter beschikking wordt gesteld aan partijen ongeacht of deze partij zich in de nabijheid van deze interconnector bevindt. Deze Europese spelregels en principes kan en wil ik niet veranderen.

5

Bent u bereid om de gemeenten Losser, Emmen en Kerkrade aan te wijzen als pilotgebieden in de vorm van een “Local Energy Community”? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Nee, dit kan ik niet en dit is ook niet noodzakelijk. Het staat bewoners, gemeenten en andere lokale partijen vrij om een burgerenergiegemeenschap (“Local Energy Community”) te starten, zoals ook aangegeven in artikel 16 van de Richtlijn (EU) 2019/944 (Richtlijn Elektriciteit) en artikel 22 van de Richtlijn (EU) 2018/2001 (Richtlijn Hernieuwbare Energie (REDII)). Een burgerenergiegemeenschap is een organisatievorm voor partijen in de energiemarkt. De genoemde Richtlijnen geven mij geen bevoegdheid om partijen aan te wijzen en aanwijzing is ook niet nodig; partijen kunnen zelf een burgerenergiegemeenschap opzetten.

Ik merk daarnaast op dat de regels rond het oprichten van een energiegemeenschap conform de genoemde Richtlijnen los staan van regels omtrent de aanleg en het gebruik van grensoverschrijdende verbindingen.

1) RTV Oost, 13 oktober 2020 'Losser wil pilotgebied worden voor uitwisseling duurzame energie met Duitsland' (https://m.rtvoost.nl/nieuws/1320131/Losser-wil-pilotgebied-worden-voor-uitwisseling-duurzame-energie-met-Duitsland)


Indiener

Eric Wiebes (VVD)


Gericht

Matthijs Sienot (D66)

Jan Paternotte (D66)


Access ( 18064 )

Publicatiedatum
16 November 2020Gerelateerd

Het artikel ‘Losser wil pilotgebied worden voor uitwisseling duurzame energie met Duitsland’

Het bericht dat gasbedrijven Gronings onderzoek naar duurzame energie domineren

Studentenuitwisselingen in coronatijd

Het opkopen van duurzame-energiepapieren in het buitenland

Het bericht over het afsluiten van gasboorputten op LUT-5 in Losser

Aansluiting en planning van duurzame energie projecten met betrekking tot elektriciteitsnetwerken en beschermen natuur, landschap en vruchtbare landbouwgrond

Winsten die worden gemaakt met publiek geld voor verduurzaming

Het bericht dat banken financiering van fossiele energie niet hebben teruggebracht

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl