Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Beckerman, Nijboer en Ploumen over een sinkhole in KerkradeAntwoord op vragen van de leden Beckerman, Nijboer en Ploumen over een sinkhole in Kerkrade

Keywords:
Zaaknummer: 2020D40394

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik de beantwoording van de Kamervragen van de leden Beckerman (SP), Nijboer en Ploumen (beiden PvdA) over een zinkgat in Kerkrade (ingezonden op 24 september 2020 met kenmerk 2020Z17086). Voor mijn antwoorden heb ik gebruik gemaakt van informatie die ik heb ontvangen van de gemeente Kerkrade, de provincie Limburg en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Eric Wiebes

Minister van Economische Zaken en Klimaat

 

2020Z17086

1

Moet de schacht genaamd DOM 37, nadat het saneren ervan leidde tot een sinkhole in de Franciscanerstraat in Kerkrade, als instabiel worden aangemerkt, zoals u aangaf in reactie op eerder gestelde Kamervragen? Wat is het gevolg daarvan? 

Antwoord

Zoals aangegeven in mijn brief van 8 september 2020 wordt in Kerkrade een programma uitgevoerd om de historische schachten te lokaliseren en daarna te saneren. De verzakking in de Franciscanerstraat vond plaats de avond nadat het onderzoek om de schacht te lokaliseren was afgerond. De verzakking toont aan dat er sprake is van een zekere mate van instabiliteit. Dat is ook de reden waarom de sanering nu direct wordt uitgevoerd. Door de sanering zal de lokale ondergrond en de historische schacht worden versterkt. Na de sanering is deze historische schacht gestabiliseerd en veilig.

2

Is er geld gereserveerd voor de afhandeling van eventuele schade die ontstaat bij het onderzoek? Zo ja, waar komt dat geld vandaan? Zo nee, waaruit worden schades vergoed? 

Antwoord.

Schade ten gevolge van het verzakken van een historische schacht kan worden aangemerkt als mijnbouwschade. De gemeente Kerkrade geeft uitvoering aan het programma voor de opsporing en sanering van de historische schachten. Dit programma wordt door mij gefinancierd. Als het gaat om kleine schades aan bijvoorbeeld de tuin of een stoep dan kan dat eenvoudig binnen het bestaande programma worden opgelost. Als de schade groter is dan kan in dit geval het Waarborgfonds Mijnbouwschade worden aangesproken.

3

Hoeveel geld heeft u beschikbaar gesteld voor het gehele onderzoek naar oude mijnschachten en het saneren daarvan? Waar is dat geld precies voor bedoeld? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord

Het programma voor het opsporen en saneren van historische schachten is een onderdeel van het pakket van maatregelen dat in 2017 in overleg met de regio is afgesproken. Ik heb tot 2027 voor het pakket van maatregelen circa 12 miljoen euro beschikbaar gesteld. Ik verwacht dat hiervan circa 5,4 miljoen euro wordt gebruikt voor het opsporen en saneren van de historische schachten. De andere onderdelen van het pakket van maatregelen betreffen onder andere het monitoren van het mijnwater, mijngas en de bodembeweging in het voormalige mijnbouwgebied. Het pakket van maatregelen zal ook na 2027 door het ministerie van EZK worden gefinancierd. Met de regio is destijds afgesproken dat indien nodig, het pakket van maatregelen en de benodigde financiering tussentijds kan worden aangepast. Mede naar aanleiding van onder andere deze recente verzakking is onlangs gesproken met de provincie Limburg en is het budget voor het pakket van maatregelen aangevuld met 950.000 euro.

4

Wie is hier aansprakelijk voor de schade die is opgetreden? Waar kunnen mensen die schade krijgen, als gevolg van dit project zich melden?

Antwoord

Volgens de gemeente Kerkrade is er door de verzakking geen structurele schade ontstaan aan de panden in de Franciscanerstraat. Het is niet uit te sluiten dat er alsnog schade zal ontstaan. De historische schacht DOM37 ligt in het concessie gebied Neuprick. Er zijn geen rechtsopvolgers meer aanspreekbaar en daarom zullen eventuele schades uit het Waarborgfonds Mijnbouwschade moeten worden vergoed. Ik ben beheerder van dit fonds. Burgers met schade aan de woning kunnen zich bij mij melden.

5

Zijn omwonenden op de hoogte van eventuele risico’s? Hoe worden omwonenden geïnformeerd? 

Antwoord

Omwonenden worden door de gemeente Kerkrade middels flyers geïnformeerd over actualiteiten en de voortgang van het project.

6

Is al bekend welke lessen er zijn geleerd uit de wegverzakking in juli? Welke maatregelen zijn er getroffen om risico’s te minimaliseren?

Antwoord

De gemeente Kerkrade is op dit moment bezig met de sanering van de schacht DOM37. Door het saneren worden de risico’s weggenomen. Zoals aangegeven in mijn brief[1] van 8 september 2020 zal na de sanering met de betrokken partijen een overleg plaatsvinden. Tijdens dit overleg zal het opsporings- en saneringsprogramma worden besproken en ook de wijze waarop de mijnbouwkundige risico's in kaart kunnen worden gebracht zodat de veiligheid geborgd blijft. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zal mij hierbij adviseren over de mijnbouwkundige aspecten.

7

Weet u dat voor het pand naast het sinkhole instortingsgevaar bestaat? Wat is de situatie van dat huis? Hoe ernstig is de schade aan dat pand en wat betekent dit? Moet deze woning gesloopt worden? Wordt de woning onbewoonbaar verklaard? Is er zorg voor de bewoners? 

Antwoord

De gemeente Kerkrade heeft na het ontstaan van de verzakking de nabij gelegen woningen onderzocht. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat structurele schade aan woningen is opgetreden. Er worden dan ook geen panden gesloopt of onbewoonbaar verklaard. De gemeente heeft voor één woning een noodverordening ingesteld omdat men niet wil dat dit pand tijdens de saneringsperiode wordt gebruikt. Zoals aangegeven in mijn brief2 van 8 september 2020 heeft de gemeente mij laten weten dat dit pand ten tijde van de verzakking niet werd bewoond. Het pand wordt tot op heden nog steeds niet bewoond. De gemeente zal gedurende de sanering alle nabij gelegen woningen in de gaten houden.

8

Is er naast deze woning nog meer schade aan andere panden in de straat? Wordt dat onderzocht? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord

Zoals aangegeven zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat er structurele schade aan de woningen is opgetreden. Een verzakking heeft doorgaans alleen een mogelijk effect op de direct nabij gelegen panden. De gemeente Kerkrade houdt de woningen in de directe omgeving van de verzakking en de woningen in de straat scherp in de gaten.

[1] Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2019-2020, nr. 4054

Antwoord op

Een sinkhole in Kerkrade. (24 September 2020)
Reactietijd: 19 dagen

Indiener

Eric Wiebes (VVD)


Gericht

Sandra Beckerman (SP)

Lilianne Ploumen (PvdA)

Henk Nijboer (PvdA)


Access ( 17520 )

Publicatiedatum
13 Oktober 2020Gerelateerd

Een sinkhole in Kerkrade.

De wegverzakking in Kerkrade

Het bericht dat een aantal gemeenten grenzen stelt aan de komst van arbeidsmigranten

Het artikel ‘Losser wil pilotgebied worden voor uitwisseling duurzame energie met Duitsland’

Intimidatie van toezichthouders door de vee- en vleessector

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Nederland als fiscaal doorsluisland en het nieuwe rulingbeleid

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl