Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Bromet over loslopende nertsen en covid-19Antwoord op vragen van het lid Bromet over loslopende nertsen en covid-19

Keywords:
Zaaknummer: 2020D40276

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik uw Kamer, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de antwoorden op de vragen van het lid Bromet (GroenLinks) over loslopende nertsen en COVID-19 die op 20 augustus 2020 (kenmerk 2020D32000) en de vragen van Futselaar (SP) over het nieuws dat loslopende nertsen zijn gesignaleerd die op 17 september 2020 (kenmerk 2020D3 5786) zijn ingediend.

Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2020Z14868

1
Bent u bekend met loslopende nertsen in Nederland? Zo ja, waar lopen deze los en in welke hoeveelheden? Zo nee, acht u loslopende nertsen een gevaar voor de volksgezondheid?

Antwoord

Deze nieuwsberichten zijn mij inderdaad bekend. Op dit moment blijkt uit mediaberichten dat er in verschillende delen van het land loslopende nertsen zijn aangetroffen. Aangezien het melden van deze dieren niet verplicht en centraal geregeld is valt niet te zeggen waar en hoeveel nertsen er loslopen. Wel vindt monitoring plaats van loslopende nertsen in het kader van het NEM[1]. De afgelopen jaren kwam hier een stabiel beeld uit naar voren van een laag aantal incidentele observaties. Deskundigen van partijen uit het veld geven na rondvraag aan geen opvallende stijging te zien in het aantal loslopende nertsen.

Een loslopende nerts is in principe geen gevaar voor de volksgezondheid. Met deze vraag vermoed ik dat u doelt op de kans dat een loslopende nerts met SARS-CoV-2 besmet is en dit zou kunnen doorgeven aan een persoon. De grootste kans op besmetting door nertsen ontstaat als er intensief contact is tussen mensen en geïnfecteerde nertsen, zoals in een stal van een nertsenhouderij. Dat is bij loslopende nertsen in de buitenwereld niet het geval. Nertsen zijn van nature schuwe dieren die in zijn algemeenheid het contact met mensen niet opzoeken. De gemeente is in eerste instantie verantwoordelijk voor de opvang en tijdelijke verzorging van zwerfdieren. Mensen die loslopende nertsen aantreffen, wordt geadviseerd om contact op te nemen met hun gemeente, die de loslopende nerts kan (laten) vangen.

Besmette bedrijven worden geruimd en pelsdierhouders voorzien hun bedrijf van een omheining en spannen zich er maximaal voor in om het ontsnappen van dieren te voorkomen. Tijdens een ruiming spant de NVWA zich maximaal in om eventueel ontsnapte nertsen direct te vangen. Hiervoor zijn er op een bedrijf vangstokken, vangkooien en handschoenen aanwezig.

Ondanks alle maatregelen zijn er recent twee loslopende nertsen gevangen, gedood en door Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) positief getest op SARS-CoV-2. Eén van deze nertsen is gevangen in de buurt van Deurne, in de omgeving van besmette en geruimde bedrijven. Het dichtstbijzijnde geruimde bedrijf ligt op 1200 meter afstand. De andere nerts is aangetroffen in Egchel. Ook hier zijn recentelijk twee besmette bedrijven geruimd, op 400 en 700 meter afstand. Op dit moment wordt het virus van deze nertsen vergeleken met de virussen die gevonden zijn op de besmette nertsenhouderijen. Gezien de locaties waar deze nertsen zijn gevonden, is het vermoeden dat deze twee nertsen afkomstig zijn van besmette bedrijven. De ervaring op de nertsenbedrijven heeft laten zien dat intensief contact met een nerts nodig is om besmet te raken door een nerts. Zoals hiervoor al aangegeven, nertsen zijn van nature solitair levend en schuw en loslopende dieren komen niet uit zichzelf in contact met mensen. Alleen de vanger zal met de nerts in contact komen maar dat moment is kort waardoor de transmissiekans zeer klein is. De drijvende kracht achter het stijgend aantal besmettingen bij mensen op dit moment is nog steeds de verspreiding van het virus tussen mensen. De rol van loslopende nertsen hierin is verwaarloosbaar.

2
Zouden loslopende nertsen een bron van besmetting kunnen zijn bij nertsenhouderijen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord

Zoals aangegeven in het antwoord op de vorige vraag is de inschatting dat er niet veel loslopende nertsen besmet zijn met SARS-CoV-2. Besmette bedrijven worden direct geruimd en loslopende nertsen worden zo snel mogelijk gevangen. In het traceringsonderzoek dat het onderzoeksconsortium voor ons uitvoert worden alle mogelijke besmettingsroutes onderzocht. Om deze route van besmettingen uit te sluiten wordt ook de rol van loslopende nertsen daarin bekeken. De recente vondst van een loslopende nerts wordt hier uiteraard in meegenomen.

[1] Meetprogramma exoten

Antwoord op

Loslopende nertsen en covid-19 (20 Augustus 2020)
Reactietijd: 54 dagen

Indiener

Carola Schouten (CU)

Hugo de Jonge (CDA)


Gericht

Laura Bromet (GL)


descriptionAccess ( 17519 )

Publicatiedatum
13 Oktober 2020Gerelateerd

Het nieuws dat loslopende nertsen zijn gesignaleerd

Loslopende nertsen en covid-19

De nieuwe coronabesmettingen bij twee nertsenfokkerijen

De gevaren van de coronabesmettingen bij nertsenfokkerijen

De juridische mogelijkheden om besmette nertsenbedrijven te ruimen

Het bericht ‘Ernstig dierenleed vastgelegd bij nertsentransport vanuit Nederland’

Met corona besmette nertsen

De bijdrage van 8 miljoen euro aan de nertsenhouderij

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl