Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Schonis over het bericht op Spoorpro.nl getiteld ‘Trafikverket publiceert tender nachttrein Zweden-Brussel/Hamburg’Antwoord op vragen van het lid Schonis over het bericht op Spoorpro.nl getiteld ‘Trafikverket publiceert tender nachttrein Zweden-Brussel/Hamburg’

Keywords:
Zaaknummer: 2020D40140

Geachte voorzitter,

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen die de heer Schonis (D66) heeft gesteld naar aanleiding van het bericht op Spoorpro.nl getiteld ‘Trafikverket publiceert tender nachttrein Zweden-Brussel/Hamburg’.

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel ‘Trafikverket publiceert tender nachttrein Zweden-Brussel/Hamburg’? [1]

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Welke kansen ziet u om de treinverbinding door te trekken van Malmö en Stockholm en Hamburg richting Amsterdam en Brussel?

Antwoord 2

In eerder onderzoek van het KIM[2] naar potentiele bestemmingen voor een nachttrein vanuit Nederland is Malmö niet naar voren gekomen als potentiele bestemming, maar Kopenhagen wel. Er is contact gelegd met de Zweedse overheid met de vraag in hoeverre de nachttrein vanuit Malmö ook Nederland aan kan doen op weg naar Brussel dan wel op welke wijze Nederlanders met een overstap ook handig van deze nachttrein gebruik kunnen maken. Vanuit de Zweedse overheid begrijp ik echter dat de trein buiten Zweden en Denemarken op commerciële basis in open access zal opereren en het daarmee aan de uiteindelijke vervoerder is om de precieze lijnvoering en halteringen te bepalen. Wellicht ontstaan op later moment meer mogelijkheden om als Nederland aan te sluiten bij de ontwikkelingen, bijvoorbeeld wanneer meer duidelijkheid is over de gekozen vervoerder, en kan dan ingespeeld worden op bovengenoemde potentie van een verbinding met Kopenhagen. Daarom zal IenW in haar contacten met de Scandinavische landen blijven zoeken naar mogelijkheden om als Nederland van deze kans gebruik te maken.

Vraag 3

Bent u bereid het potentieel te verkennen van een rechtstreekse verbinding vanuit Nederland of via een goede overstap naar Zweden en dit mee te nemen in de marktverkenning van 2021 betreffende internationale spoorlijnen en het hoofdrailnet? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3

In het kader van Toekomstbeeld OV, het Europese platform voor internationale verbindingen en de marktverkenning naar internationale lijnen, zoals aangekondigd in mijn brief over de marktordening op het spoor[3], wordt breed onderzocht welke internationale verbindingen vanuit Nederland kansrijk zijn. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de beelden die er aan de andere kant van de grens leven, zoals de recent door de Duitsers gepresenteerde visie op een Europees internationaal netwerk. Zoals toegezegd ontvangt uw Kamer voor het NO MIRT een brede voortgangsbrief over de ontwikkelingen rondom internationaal spoorvervoer voor reizigers, waarin ik nader in zal gaan op de eerder genoemde onderzoeken.

Vraag 4

Deelt u de mening dat dit een mooie kans is om invulling te geven aan de motie Kröger/Schonis over kansen en knelpunten om nachttreinen op kansrijke corridors te laten rijden?[4] Zo ja, ziet u naast deze verbinding nog meer kansen voor andere mogelijke verkenningen, zodat het nachtrailnet nog verder kan worden uitgebreid?

Antwoord 4

Het stimuleren van nachttreinen maakt onderdeel uit van mijn bredere beleid om het internationaal reizigersvervoer per trein te stimuleren, mede ook naar aanleiding van de door het lid Schonis genoemde motie. Momenteel wordt de eerdergenoemde marktverkenning naar internationale verbindingen vormgegeven, deze biedt mogelijk een kans om ook naar nieuwe verbindingen te kijken. Verder zie ik ook mogelijkheden om in het kader van het Europese platform gezamenlijk met andere lidstaten onderzoek te doen naar internationale (nacht)verbindingen.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

  1. van Veldhoven - Van der Meer

[1] SpoorPro, 14 september 2020, ‘Trafikverket publiceert tender nachttrein Zweden-Brussel/Hamburg’ (https://www.spoorpro.nl/materieel/2020/09/14/trafikverket-publiceert-tender-treindienst-zweden-brussel-hamburg/)

[2] Bijlage bij Kamerstukken II, vergaderjaar 2018-2020, 29984 nr. 854

[3] Kamerstukken II, vergaderjaar 2019-2020, nr. 29984-899

[4] Kamerstuk 29984, nr. 878

Antwoord op

Het bericht ‘Trafikverket publiceert tender nachttrein Zweden-Brussel/Hamburg’ (16 September 2020)
Reactietijd: 26 dagen

Indiener

Stientje van Veldhoven-Van der Meer (D66)


Gericht

Rutger Schonis (D66)


Access ( 17472 )

Publicatiedatum
12 Oktober 2020
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl