Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Schonis, De Groot en Verhoeven over verlengen certificaten voor de bruine vlootAntwoord op vragen van de leden Schonis, De Groot en Verhoeven over verlengen certificaten voor de bruine vloot

Keywords:
Zaaknummer: 2020D34961

AH 4098

2020Z15112

Antwoord van minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga (Infrastructuur en Waterstaat), mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (ontvangen 11 september 2020)

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel 'Einde afstandregel, maar bruine vloot blijft in gevaar'?[1]

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Bent u bekend met de signalen uit het bericht, namelijk dat schippers dit jaar en volgend jaar nog veel te weinig inkomsten hebben door onder andere de capaciteitsbeperkingen, hoge vaste lasten en kosten gerelateerd aan de verlenging van de veiligheidscertificaten?

Antwoord 2

Ja. Nadat Uw Kamer in juni de motie had aangenomen van het lid Postma c.s.[2] hebben de ministeries van IenW, EZK en OC&W herhaaldelijk overleg gehad met de Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ). De BBZ heeft deze signalen tijdens deze gesprekken overgebracht.

Vraag 3

Deelt u de mening dat de bruine vloot, als grootste nog varende zeevloot ter wereld en bestaande uit 300 historische schepen, een belangrijke culturele waarde voor Nederland vertegenwoordigt?

Antwoord 3

Ik draag de bruine vloot een warm hart toe en erken de culturele waarde van de bruine vloot. Dit geldt ook voor mijn ambtgenoten van EZK en OC&W.

Vraag 4

Deelt u de mening dat het van groot belang is om de bruine vloot, als nationaal historisch erfgoed, te hulp te schieten nu deze door de coronacrisis in zwaar weer verkeert?

Antwoord 4

Bij brief van 28 augustus 2020 maakte de minister van OC&W bekend dat met inzet van het ministerie van EZK, €15 miljoen beschikbaar komt voor het borgen van het voortbestaan van de historische zeilvloot (bruine vloot). Hiermee erkent het kabinet de noodzaak om de bruine vloot te hulp te schieten. Ik ga ervan uit dat met de beschikbaarstelling van dit bedrag en de beantwoording van deze vragen, de eerdergenoemde motie van het lid Postma c.s. is uitgevoerd.

Vraag 5

Deelt u de mening dat de huidige regelingen de specifieke problemen in deze sector niet oplossen?

Antwoord 5

Naast eerdergenoemd bedrag zijn er ook andere regelingen waarop de branche een beroep kan doen, zoals de Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten. Tezamen met de beschikbaarheid van dit aanvullend bedrag ga ik ervan uit dat het voortbestaan van de historische zeilvloot geborgd is.

Vraag 6

Bent u bereid het uitstel voor de veiligheidscertificaten en de bijbehorende periodieke keuringen zoals aangegeven in uw brief van 23 juni 2020 te verlengen?

Antwoord 6

De reden dat in eerste instantie werd besloten om de termijn voor de keuringen uit te stellen, is enerzijds dat het door de beperkende maatregelen in verband met COVID19 vaak niet mogelijk was om fysiek keuringen uit te voeren aan boord van schepen. Anderzijds kozen ondernemers ervoor om keuringen uit te stellen om daarmee de lasten zo laag mogelijk te houden.

De fysieke beperkingen voor het uitvoeren van de keuringen zijn in de binnenvaart niet meer aan de orde. In internationaal verband is daarom afgesproken dat de maatregelen zoals voorzien in het CCR-besluit van maart jl. van toepassing blijven tot 23 september 2020 en dat een verdere verlenging vooralsnog niet nodig is. Mochten er vanwege Covid-19 opnieuw problemen ontstaan om keuringen uit voeren, dan biedt de internationale regelgeving voor een scheepseigenaar de mogelijkheid een verzoek tot verlenging van het certificaat te doen zonder periodiek onderzoek. In uitzonderingsgevallen wordt het certificaat in dat geval met een periode van 6 maanden verlengd als de scheepseigenaar hiervoor goede redenen heeft.

Ook in de zeevaart zijn er momenteel geen beperkingen voor wat betreft de mogelijkheid om fysiek keuringen uit te voeren. Zou het onverwacht nodig zijn certificaten te verlengen in verband met Covid-19, dan zal ik het IMO-advies volgen voor de zeevaart. De IMO heeft op 22 juli jl. een bijgestelde werkwijze gepubliceerd die verdragspartijen kunnen hanteren met betrekking tot een aanvullende verlenging van reeds verlengde certificaten. Deze geeft ruimte voor een verdere verlenging van de geldigheidsduur van scheepscertificaten en bemanningsdocumenten. Naar aanleiding van het IMO-advies zal elk verzoek (door een reder) om verlenging van de geldigheid van een of meer wettelijke scheepscertificaten zorgvuldig worden overwogen.

Met de aanvullende €15 miljoen die nu beschikbaar is gesteld, is het bovendien niet te verwachten dat ondernemers er nog voor zullen kiezen om keuringen uit te stellen. Dit zou met het oog op veiligheid ook onwenselijk zijn.

Vraag 7

Kunt u alle vragen afzonderlijk beantwoorden?

Antwoord 7

Ja.

[1]https://frieschdagblad.nl/2020/7/14/einde-afstandregel-maar-bruine-vloot-blijft-in-gevaar

[2] Kamerstuk 31 409, nr. 282.

Antwoord op

Verlengen certificaten voor de bruine vloot. (27 Augustus 2020)
Reactietijd: 15 dagen

Indiener

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)

Mona Keijzer (CDA)


Gericht

Tjeerd de Groot (D66)

Jan Paternotte (D66)

Rutger Schonis (D66)


descriptionAccess ( 16934 )

Publicatiedatum
11 September 2020Gerelateerd

Verlengen certificaten voor de bruine vloot.

De berichten inzake de Ketelbrug

Certificering zeegaande zeilvaart

Het voortdurende tekort aan mondkapjes

De Nederlandse voorbereiding op een harde Brexit

Twee zwaargewonden kinderen na val onveilig speeltoestel

Het bericht ‘Wapenopslagplaatsen vol: Nederland voldoet niet aan wapenregels EU’

Energiecoöperaties

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl