Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Van den Berg, Rog en Omtzigt over het bericht ‘Haast geboden met ventilatie op scholen’Antwoord op vragen van de leden Van den Berg, Rog en Omtzigt over het bericht ‘Haast geboden met ventilatie op scholen’

Keywords:
Zaaknummer: 2020D34194

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

Vergaderjaar 2019–2020

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

4055

Vragen van de leden Van den Berg, Rog en Omtzigt (allen CDA) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Financiën over het bericht «Haast geboden met ventilatie op scholen» (ingezonden 7 augustus 2020).

Antwoord van Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), mede namens de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst (ontvangen (ontvangen 8 september 2020).

Vraag 1
Kent u het bericht «Haast geboden met ventilatie op scholen»?1

Antwoord 1 Ja

Vraag 2
Deelt u de mening dat het relevant is dat ventilatie-bepalingen (om het coronavirus onder controle te houden) voor scholen en andere instellingen en organisaties bekend zijn voor 1 september 2020?

Antwoord 2
Er zijn geen aparte ventilatiebepalingen om het coronavirus onder controle te krijgen, de algemene eisen die reeds altijd van kracht waren gelden ook nu. Dat betekent dat een ventilatiesysteem minimaal moet voldoen aan de eisen die in het Bouwbesluit genoemd worden. Dit houdt in dat instanties zorg moeten dragen dat hun gebouw voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit en zo nodig moeten aanpassen wanneer dit niet het geval is.
Voor gebouwbeheerders is van belang dat het ventilatiesysteem voldoende moet worden onderhouden;
Het ventilatiesysteem moet op een juiste wijze worden gebruikt. Daarbij zijn instructies voor personeel nodig;
Als er tussenwanden of -schotten in een ruimte worden geplaatst, kan dit de oorspronkelijke goede functie van het systeem verstoren;
Als het systeem niet voldoet moet het dus aangepast worden of de bezet- tingsgraad moet omlaag;

1 Provinciale Zeeuwse Courant, 5 augustus 2020, «Haast geboden met ventilatie op scholen».

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Aanhangsel 1

ah-tk-20192020-4055 ISSN 0921 - 7398 ’s-Gravenhage 2020

Bij twijfel dient een onafhankelijk expert geraadpleegd worden;
Ook dient recirculatie binnen 1 ruimte vermeden te worden. Het RIVM adviseert uit voorzorg om recirculatie van lucht in ruimtes die gedurende langere tijd door meerdere personen worden gebruikt te vermijden.
De betrokken ministeries (VWS en BZK) hebben op rijksoverheid.nl deze informatie beschikbaar gesteld via (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/ventilatie-in-gebouwen). Het RIVM houdt doorlopend nieuwe wetenschappelijke onderzoeken en inzichten in de gaten en richtlijnen worden regelmatig aangepast als daar aanleiding toe is. Naar aanleiding van vragen vanuit het Ministerie van VWS en voortschrijdende wetenschappelijke inzichten op basis van (recente) literatuur en adviezen van de ECDC over ventilatie, heeft het RIVM op 28 juli de adviezen over ventilatie aangepast.

Vraag 3
Kunt u aangeven hoeveel scholen nu nog niet voldoen aan de nieuwste Bouwbesluit-eisen met betrekking tot ventilatie?

Antwoord 3
Er worden geen gegevens verzameld of bijgehouden over de ventilatie van schoolgebouwen. Het voldoen aan bouwregelgeving en andere relevante richtlijnen is een verantwoordelijkheid van schoolbesturen zelf, eventueel in samenspraak met de gemeente.
Om schoolbesturen te ondersteunen bij deze verantwoordelijkheid is er een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen opgericht. Uw Kamer is hierover per brief geïnformeerd. Ook hebben de sectorraden een handreiking voor scholen opgesteld. Tot slot is op de website www.weeropschool.nl informatie ten behoeve van scholen gepubliceerd en is een helpdesk ter beschikking gesteld.
Wij blijven het onderwijsveld informeren omtrent de actuele aanbevelingen van het RIVM, die worden gepubliceerd op de website van het RIVM en van de rijksoverheid.

Vraag 4
Welke maatregelen hebben het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Belastingdienst en ministeries zelf genomen met betrekking tot ventilatie?

Antwoord 4
Onder verantwoordelijkheid van het Rijksvastgoedbedrijf worden voor de rijkspanden per pand een gebruiksplan opgesteld. Sinds de aanpassing van de richtlijnen door het RIVM wordt daarbij het gebruik van ruimten waarin sprake is van ventilatie door recirculatie van lucht binnen één ruimte een gebruiksbeperking opgenomen in de pandplannen. Voor de langere termijn wordt een onderzoek opgestart naar aanvullende maatregelen passend bij specifieke recirculatie systemen.

Vraag 5
Kunt u aangeven wanneer de antwoorden op eerdere schriftelijke vragen over ventilatie van de leden Van den Berg, Peters, Bergkamp en Diertens aan de Kamer worden gezonden, waarover u op 31 juli 2020 een uitstelbrief heeft gezonden?2

Antwoord 5
Ik streef ernaar de antwoorden op deze vragen uiterlijk 12 september aan uw Kamer toe te sturen.

Vraag 6
Kunt u deze vragen beantwoorden voor het debat over het coronavirus van 12 augustus 2020?

2 Aanhangsel Handelingen II, Vergaderjaar 2019–2020, 2020Z13782.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Aanhangsel 2

Antwoord 6
Helaas is dat niet gelukt. Vanwege een zorgvuldige beantwoording heeft dit meer tijd in beslag genomen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Aanhangsel 3

Antwoord op

Het bericht ‘Haast geboden met ventilatie op scholen’ (7 Augustus 2020)
Reactietijd: 32 dagen

Indiener

Hugo de Jonge (CDA)

Arie Slob (CU)

Hans Vijlbrief (D66)


Gericht

Joba van den Berg (CDA)

Michel Rog (CDA)

Pieter Omtzigt (CDA)


descriptionAccess ( 16864 )

Publicatiedatum
8 September 2020Gerelateerd

Het bericht ‘Haast geboden met ventilatie op scholen’

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

Het belang van ventilatie tegen de verspreiding van het coronavirus

Het artikel 'Haast geboden voor filetopper, A4 Den Haag-Burgerveen'

De verstikkingsdood van 1200 varkens nadat de ventilatie in hun volautomatische stal uitviel

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht 'Ventilatie bij scholen niet altijd op orde, open ramen dwingen tot jassen en dikke truien' en de richtlijnen voor het tegengaan van de verspreiding van COVID-19.

Het bericht dat de minister geen haast heeft met het aanpakken van de N35

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl