Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Van Wijngaarden en Yesilgöz-Zegerius over het bericht dat een agent vervolging wil afdwingen van man die hem bedreigde met fysiek geweldAntwoord op vragen van de leden Van Wijngaarden en Yesilgöz-Zegerius over het bericht dat een agent vervolging wil afdwingen van man die hem bedreigde met fysiek geweld

Keywords:
Zaaknummer: 2020D33810

In antwoord op uw brief van 10 juli 2020 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van de leden Van Wijngaarden en Yeşilgöz-Zegerius (beiden VVD) over het bericht dat een agent vervolging wil afdwingen van man die hem bedreigde met fysiek geweld worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief. In aanvulling op bijgaande vragen verwijs ik ook naar de beantwoording van de vragen van de leden Van Nispen en Van Raak (beiden SP)[1] en de vragen van het lid Kuiken (PvdA)[2] over ditzelfde onderwerp.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus                

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming op de schriftelijke vragen van de leden Van Wijngaarden en Yeşilgöz-Zegerius (beiden VVD) over het bericht dat een agent vervolging wil afdwingen van man die hem bedreigde met fysiek geweld.

(Ingezonden 10 juli 2020, 2020Z13781)

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht dat een agent procedure aanspant op basis van artikel 12 van het Nederlandse Wetboek van Strafvordering om vervolging af te dwingen van een man die hem bedreigde met fysiek geweld? 1)

Antwoord op vraag 1

Ja.

Vraag 2

Deelt u de mening dat iedere vorm van agressie en geweld tegen politiemedewerkers volstrekt onacceptabel is?

Antwoord op vraag 2

Ja, iedere vorm van agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak is onacceptabel.

Vraag 3

Kunt u bij het Openbaar Ministerie (OM) verifiëren waarom deze zaak is geseponeerd en niet zoals gebruikelijk de zaak is voorgelegd bij de rechter?

Antwoord op vraag 3

Het OM heeft mij laten weten dat het bedreigingen tegen personen met een publieke functie hoog opneemt. De aangifte van de politieambtenaar is dan ook met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid door het OM bekeken en op strafbaarheid beoordeeld. De omstandigheid dat verdachte door aangever werd aangemerkt als vuurwapengevaarlijk is hierbij eveneens betrokken. Het OM heeft geconcludeerd dat een bedreiging met een kopstoot niet kan worden gekwalificeerd als bedreiging met zware mishandeling (artikel 285 Sr). Het Openbaar Ministerie heeft de beoordeling gedaan mede op basis van de geldende jurisprudentie[3] waaruit blijkt dat het geven van een kopstoot, waarmee in dit geval werd gedreigd, niet zonder meer voldoende is om (een poging tot) zware mishandeling aan te nemen. Het (mogelijke) vuurwapengebruik van verdachte in het verleden, maakt dit niet anders. Er is nog gekeken of de bedreiging van verdachte kan worden gekwalificeerd als een ander strafbaar feit dan het hiervoor genoemde bedreiging met geweldpleging, maar dat bleek niet het geval. 

Vraag 4

Heeft u contact gehad met de politievakbonden over deze zaak? Zo ja, wat heeft u besproken en kunt u de Kamer informeren over de uitkomsten van de gesprekken die u voert met de politievakbonden over het geweld tegen politiemedewerkers?

Antwoord op vraag 4

Ik heb regelmatig contact met de politievakbonden over verschillende onderwerpen die op dat moment actueel zijn. Op deze individuele casus, die thans aan de rechter is voorgelegd, kan ik verder niet ingaan. Ik vind agressie en geweld tegen politieambtenaren onacceptabel en werk met de politie samen om dit terug te dringen.

Vraag 5

Deelt u de zorgen van de politievakbonden en de politiemedewerkers dat het seponeren van deze zaak een slecht signaal is richting politiemedewerkers, juist omdat veel agenten het gevoel hebben dat melding doen van een incident weinig zin heeft?

Antwoord op vraag 5

Het huidig strafrechtelijk instrumentarium biedt een ruime mogelijkheid aan strafbaarstellingen. Het is uiteindelijk aan het Openbaar Ministerie om te bepalen of een feitencomplex daarbinnen valt. Het is voor de betrokkene teleurstellend wanneer dat het geval is, zeker na een belangrijke stap als het maken van een melding of het doen van aangifte. Voor die teleurstelling heb ik alle begrip maar daar is uiteindelijk toch de afweging door het OM - of in vóórkomend geval de rechter - beslissend. Melding doen van incidenten als deze is naar mijn oordeel overigens zeker altijd zinvol, zoals ik in antwoord op vraag 6 nader toelicht.

Vraag 6

Klopt het dat agenten worden aangemoedigd om melding te maken van bedreigende situaties en geweldsincidenten en dat dit binnen de politie met prioriteit wordt opgepakt? Zo ja, kunt u aangeven hoe dit beleid in de praktijk wordt vormgegeven?

Antwoord op vraag 6

Ja, agenten worden aangemoedigd melding te maken van bedreigende situaties en geweldsincidenten en zo mogelijk aangifte te doen. Hiervoor wordt door leidinggevenden doorlopend aandacht gevraagd. Er zijn verschillende mogelijkheden bij het doen van aangifte, waaronder het kiezen voor aangifte onder domicilie (bijvoorbeeld de werkplek als domicilie). Hierdoor kan de verdachte geen kennis nemen van het privé adres van de aangever. Ook is er de mogelijkheid dat de leidinggevende, vanuit zijn verantwoordelijkheid als werkgever, aangifte doet. De politie behandelt dit soort meldingen en aangiftes met prioriteit. Dat geldt zowel voor de opsporing en vervolging als voor de nazorg voor de medewerker die met agressie en geweld te maken heeft gehad (bijv. de leidinggevende en het Team Collegiale Ondersteuning voor de eerste ondersteuning). Meldingen en aangiftes van agressie en geweld tegen mensen met een publieke taak, waaronder politieambtenaren, krijgen een speciale code zodat ze bij de behandeling van de zaak als zodanig herkenbaar zijn en ze worden behandeld overeenkomstig de Eenduidige Landelijke Afspraken. De casemanager heeft een belangrijke rol in de begeleiding na een incident. De casemanager ontlast de medewerker zoveel mogelijk in de administratieve zaken en ziet toe op de zaak.

Vraag 7

Herinnert u zich dat u in februari 2020 de Kamer heeft toegezegd dat de Wet uitbreiding taakstrafverbod in maart/april zou worden gestuurd naar de afdeling Advisering van de Raad van State en dat u “alles op alles” zet om dit wetsvoorstel zo snel mogelijk naar de Kamer te sturen? 2) Zo ja, kunt u een overzicht geven van alle stappen die zijn gezet sinds uw toezegging om dit te bewerkstelligen?

Antwoord op vraag 7

Na verwerking van de adviezen die in de consultatie zijn ingewonnen, is het wetsvoorstel conform de toezegging aan uw Kamer op 9 april aangeboden aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Het advies van de afdeling is op 14 juni ontvangen. Het nader rapport dateert van 6 juli en het wetsvoorstel werd op 14 juli ingediend bij uw Kamer (Kamerstukken 2019/20, 35528, nr. 1).

Vraag 8

Kunt u het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod tegen hulpverleners in september bij de Tweede Kamer indienen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 8

Zie het antwoord op vraag 7.

1) Nu.nl, 7 juli

2020, https://www.nu.nl/binnenland/6062845/agent-wil-vervolging-afdwingen-van-man-die-hem-bedreigdemet-

fysiek-geweld.html

2) Kamerstuk 29628, nr. 944, p. 38

[1] 2020Z13712(ingezonden 8 juli 2020)

[2] 2020Z13715 ingezonden 8 juli 2020)

[3] ECLI:NL:RBDHA:2019:8880; ECLI:NL:HR:2011:BP2715; ECLI:NL:RBNNE:2015:2041


Gerelateerd

Het bericht dat een agent vervolging wil afdwingen van man die hem bedreigde met fysiek geweld

Het vervolgingsbeleid bij verbaal geweld tegen publieke dienstverleners

Het bedreigen van agenten

Het bericht dat een man na een arrestatie overleden is in het ziekenhuis

Het bericht dat een man die de dochter van een columnist bedreigde een taakstraf van twintig uur kreeg opgelegd

Het bericht ‘Agent perplex en in onzekerheid door spuger.’

De berichten 'Machteloze agent vaker in gevecht met verwarde mensen' en 'Verwarde mensen drijven de agent tot wanhoop'

Het bericht ‘Onderwereld beraamt weer aanslag op Brabantse agent’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl