Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over de Woondeal regio Arnhem-NijmegenAntwoord op vragen van het lid Koerhuis over de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen

Keywords:
Zaaknummer: 2020D33311

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op schriftelijke vragen van het lid Koerhuis

(VVD) over de woondeal regio Arnhem-Nijmegen (ingezonden op 23 juni 2020

met kenmerk 2020Z11908). Door de vakantieperiode en het reces is de beantwoording enigszins vertraagd.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
drs. K.H. Ollongren

2020Z04541

Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen (ingezonden 23 juni 2020).

Vraag 1

Herinnert u zich de antwoorden op de Kamervragen, ingezonden 9 maart 2020, over de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen?[1]

Antwoord

Jazeker.

Vraag 2

Klopt het dat, in de theoretische situatie waarin 50% van de woningen sociale huurwoningen zijn, dan aan de afspraak van 50% sociale en middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen is voldaan? Kunt u deze vraag beantwoorden met een ‘ja’ of ‘nee’?

Antwoord

Nee.

Vraag 3

Indien het antwoord op de bovenstaande vraag ‘ja’ is, deelt u dan de mening dat dit onwenselijk zou zijn?

Antwoord

Hoewel mijn antwoord op vraag 2 nee is, licht ik toch graag toe hoe ik uw vraag heb geïnterpreteerd en waarom ik uw mening deel dat het alleen toevoegen van sociale woningen onwenselijk is.

De betreffende afspraak uit de woondeal ziet toe op het toevoegen van zachte plancapaciteit[2]. Het gaat dus om voorgenomen plannen om nieuwe woningen toe te voegen, niet om – zoals uw vraagstelling suggereert – de situatie dat 50% van de woningen sociale huurwoningen zijn. In het theoretische geval dat 50% van de woningen sociale huurwoningen zijn, wil dat nog niet zeggen dat aan de betreffende afspraak is voldaan. Daarom is mijn antwoord op vraag 2 nee.

Het alleen toevoegen van sociale huurwoningen of een totale sociale huurvoorraad van 50%, zoals u in de theoretische situatie schetst, is onwenselijk en overigens ook niet de bedoeling, gegeven de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwopgave in de regio en het streven naar inclusieve wijken met een gedifferentieerde wijkopbouw.

Vraag 4

Indien het antwoord op vraag twee ‘nee’ is, kunt u dit dan in een brief naar de regio verduidelijken?

Antwoord

Daartoe ben ik in principe zeker bereid, maar naar mijn informatie blijken er over deze afspraak geen misverstanden te bestaan in de regio. Ik zal in het volgende bestuurlijk overleg over de woondeal regio Arnhem-Nijmegen de wenselijkheid van een brief aan de orde stellen.

Vraag 5

Welke afspraken in de woondeal leiden tot versnelling van de realisatie van de (vrije) koopwoningen, waar in Arnhem bijna uitsluitend behoefte aan is?

Antwoord

De afspraken 1 t/m 13 in de woondeal gaan over woningbouwopgave en de versnelling van de productie in alle verschillende prijscategorieën. Naast afspraken over voldoende plancapaciteit, de wijze van programmeren en monitoring, zijn er afspraken gemaakt over concrete versnellingslocaties.

Vraag 6

Deelt u de mening dat de realisatie van vrije koop- en huurwoningen net zo belangrijk is als de realisatie van woningen in het sociale, middeldure en betaalbare segment?


Antwoord

Ja. Het gaat niet alleen om de kwantitatieve opgave, maar ook om de kwalitatieve opgave. Een passende woning is voor sommige mensen een sociale huurwoning en voor anderen een vrije koop- of huurwoning.

Vraag 7

Hoe gaat u er in de voortgang nadrukkelijk op sturen dat ook vrije koop- en huurwoningen worden gerealiseerd?

Antwoord

Er wordt een regionaal monitoringssysteem opgezet waarin de planvoorraad transparant en inzichtelijk is voor de regio, de provincie en het Rijk. Deze monitor zal jaarlijks worden geactualiseerd en biedt dus ook inzicht in de plannen voor vrije koop- en huurwoningen. Aan de Versnellingstafel (zie deel 2 van de woondeal over de uitvoering en samenwerking) bewaken de partijen de gehele planningsketen, van initiatief tot realisatie. Indien er aanleiding is om aan de bel te trekken over het toevoegen van vrije koop- en huurwoningen, zal ik dat zeker doen.

[1] Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019-2020, nr. 2508

[2] De betreffende afspraak, nummer 14 uit de woondeal, is als volgt geformuleerd: De regio spreekt af om 50% van de zachte plancapaciteit te realiseren in het betaalbare segment (sociale- en

middeldure huur en betaalbare koop tot de NHG-grens, conform landelijke definities). De regio en provincie stemmen periodiek, middels het daartoe bestemde overleg (momenteel het PFO wonen), de behoefte aan en verdeling van sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen af en maken hierover afspraken. Uitgangspunt is een evenwichtige en proportionele verdeling van het betaalbare segment over de regio, waarbij iedere gemeente haar verantwoordelijkheid neemt.

Antwoord op

De Woondeal regio Arnhem-Nijmegen (23 Juni 2020)
Reactietijd: 71 dagen

Indiener

Kajsa Ollongren (D66)


Gericht

Daniel Koerhuis (VVD)


Access ( 16739 )

Publicatiedatum
2 September 2020Gerelateerd

Het bericht ‘Geen plek voor nieuwe poli in Arnhem-Zuid’

De Woondeal regio Arnhem-Nijmegen

De Woondeal regio Arnhem-Nijmegen

Een Turks Festival in Arnhem dat een manifestatie is van de Turkse extreemrechtse Partij van de Nationalistische Beweging

De gedwongen verhuizing van bewoners van Vakantiepark Arnhem

De plaatsing van ex-gedetineerden in een woonwijk in Arnhem

Het bericht ‘Files en ongelukken op A50: 'Het is hard nodig dat stuk tussen Oss en Nijmegen wordt aangepakt'’

Intensivecare-verpleegkundigen (ic) naar aanleiding van het artikel in de Gelderlander van 18 juli 2020: ‘Ruim 10 procent ic-verpleegkundigen Radboudumc Nijmegen vertrekt’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl