Een inspectie door het marineschip Zr. Ms. De Ruyter

In antwoord op uw brief van 15 juli 2020 deel ik u mede namens de Ministers van Defensie en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking mee dat de schriftelijke vragen van de leden De Roon, Popken en Markuszower (allen PVV) over een inspectie door het marineschip Zr. Ms. De Ruyter worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

 

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus

 
 
 
 
     

Antwoorden van de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en van Justitie en Veiligheid op de schriftelijke Vragen van de leden De Roon, Popken en Markuszower (allen PVV) over een inspectie door het marineschip Zr. Ms. De Ruyter

(Ingezonden 15 juli 2020, 2020Z14064)

Vraag 1

Klopt het dat marineschip Zr. Ms. De Ruyter een scheepsinspectie heeft uitgevoerd in verband met een mogelijk overtreding van sanctieregels? 1) 2)

Antwoord op vraag 1

Ja, dat klopt.

Vraag 2

Welke informatie vormde de basis van het verzoek van het Openbaar Ministerie dat uiteindelijk heeft geleid tot de onderschepping en scheepsinspectie van een koopvaardijschip?

Vraag 3

Welk koopvaardijschip is geïnspecteerd, onder welke vlag voer dit schip en vond de inspectie plaats in internationale wateren?

Vraag 4

Kunt u aangeven welke sanctieregels mogelijk zouden zijn overtreden en of daarvoor ook enige bewijzen zijn gevonden?

Antwoord op de vragen 2, 3 en 4

U vraagt om informatie over een strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie dat nog lopende is. Zoals bij u bekend doe ik als minister van Justitie en Veiligheid geen inhoudelijke mededelingen over een lopend strafrechtelijk onderzoek.

Vraag 5

Met welke partners en/of internationale organisaties zijn de bevindingen van De Ruyter gedeeld?

Antwoord op vraag 5

De bevindingen van Zr. Ms. De Ruyter zijn gedeeld met het Openbaar Ministerie ten behoeve van waarheidsvinding voor het lopende strafrechtelijk onderzoek.

Vraag 6

Bent u nu wèl bereid openheid van zaken te geven over waarnemingen/operaties van De Ruyter, waar u dat op eerdere vragen nog weigerde? Zo nee, waarom niet? 3)

Antwoord op vraag 6

Zoals mijn ambtgenoot van Defensie in antwoord op eerdere vragen heeft aangegeven, kunnen over de waarnemingen/operaties van Zr. Ms. De Ruyter om operationele redenen geen mededelingen worden gedaan.[1]

In de onderhavige casus zijn de bevindingen van Zr. Ms. De Ruyter ook onderdeel van een lopend strafrechtelijk onderzoek. Mijn ambtgenoot van Defensie noch ik kunnen hierover inhoudelijke mededelingen doen.

1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/1375577290/de-ruyter-onderschept-schip-tijdens-terugreis-van-missie

2) https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/26/we-wilden-uitstralen-dat-we-een-vrije-doorvaart-bewaakten-a4004206

3) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019-2020, nr. 2680 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-2680.pdf

[1] Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019-2020, nr. 2680.