Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Hijink over het jaarverslag van Witte Kruis over 2018Antwoord op vragen van het lid Hijink over het jaarverslag van Witte Kruis over 2018

Keywords:
Zaaknummer: 2020D27049

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Hijink (SP) over het jaarverslag van Witte Kruis over 2018 (2020Z12313) (ingezonden 26 juni 2020)

 

  1. Bent u van mening dat de juridische constructie van het Witte Kruis duidelijk is? Zo ja, kunt u deze toelichten? 1)

 

Antwoord op vraag 1

Witte Kruis is de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) in Zeeland en Noord- en Oost Gelderland. Witte Kruis geeft in het jaarverslag aan dat Witte Kruis Holding B.V. een directe en volledige dochter is van Connexxion Nederland N.V., welke op haar beurt weer een directe en volledige dochter van Transdev Nederland Holding N.V. is.

  1. Klopt het dat er inmiddels een eigen vermogen van € 13.107.900,- is opgebouwd maar dat er geen euro van dit bedrag wordt geherinvesteerd in de ambulancezorg?

 

Antwoord op vraag 2

RAV’s zijn op grond van de Wet toelating zorginstellingen verplicht een jaarrekening met controleverklaring in te dienen bij het CIBG. Via jaarverantwoordingzorg.nl zijn deze jaarrekeningen openbaar toegankelijk. Het eigen vermogen van Witte Kruis bedraagt per eind 2018 inderdaad € 13.107.900.

  1. Wat wordt precies verstaan onder ‘overige reserves’? Wat vindt u ervan dat in 2017 € 1.636.000,- naar 'overige reserves' overgeheveld is?

 

Antwoord op vraag 3

Het bedrag van € 1.636.000,- is in 2017 aan het eigen vermogen toegevoegd. In artikel 4 van de Regeling Tijdelijke wet ambulancezorg is het volgende bepaald: De Regionale Ambulancevoorziening verkeert in een dusdanig financiële staat dat deze de continuïteit van de ambulancezorg en het voldoen aan de in deze regeling gestelde eisen niet in gevaar brengt. Het eigen vermogen van de RAV’s moet dus zodanig zijn dat aan deze eisen wordt voldaan.

  1. Wat vindt u ervan dat de ‘overige reserves’ ter beschikking staan van de algemene vergadering? Is het correct dat hieronder Transdev wordt verstaan?
  2. Klopt het dat het feitelijk zo is dat geld dat als ‘overige reserve’ geparkeerd staat, in handen kan belanden van de eigenaren van het buitenlandse bedrijf Transdev? Zo ja, vindt u dan dat dit niet moet gebeuren?

 

Antwoord op de vragen 4 en 5

Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 3, moeten RAV’s ervoor zorgen dat er voldoende eigen vermogen is om te zorgen dat de continuïteit van de ambulancezorg niet in gevaar komt. De Raad van Commissarissen dient erop toe te zien dat dit gebeurt en dat er geen gelden aan het eigen vermogen worden onttrokken, waardoor de continuïteit van de ambulancezorg in het geding kan komen. Inderdaad is Transdev de aandeelhouder.

  1. Is na te gaan waar het door premiegelden verkregen Nederlandse geld, precies naar toe gaat? Zo ja, waar naartoe? Zo nee, wat vindt u daarvan?

 

Antwoord op vraag 6

Navraag bij Witte Kruis leert dat alle premiegelden zijn aangewend voor het verlenen van ambulancezorg en opbouwen van een solide eigen vermogen. Witte Kruis geeft aan dat er sinds 2007, het moment waarop de Nederlandse Staat Connexxion aan Transdev verkocht, geen winst is uitgekeerd.

 

  1. Kunt u deze vragen beantwoorden voor maandagavond 29 juni 2020, de avond voorafgaand aan de stemmingen over het wetsvoorstel Ambulancevoorzieningen?

 

Antwoord op vraag 7

Dat is helaas niet gelukt.

 

 

 

 

 

1) Witte Kruis Ambulance B.V., Jaarverslag 2018 (geraadpleegd via https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx)

 

Antwoord op

Het jaarverslag van Witte Kruis over 2018. (26 Juni 2020)
Reactietijd: 4 dagen

Indiener

Martin van Rijn (PvdA)


Gericht

Maarten Hijink (SP)


descriptionAccess ( 15842 )

Publicatiedatum
30 Juni 2020Gerelateerd

De patiëntenstop van Zilveren Kruis-verzekerden bij ziekenhuisgroep ZGT

Het jaarverslag van Witte Kruis over 2018.

Het bericht ‘St Jansdal: pas op met budgetpolis Zilveren Kruis’

Het bericht dat het Rode Kruis Venezuela mag betreden met hulpgoederen

Het bericht dat medische hulp voor - en onderzoek naar mensen met niet - westerse achtergrond achterblijft

Het bericht 'Patiëntenstops bij GGNet voor verzekerden Zilveren Kruis, Interpolis en FBTO'

Het bericht ‘ZiN-Rapport over de mondgezondheid van kinderen biedt onvoldoende basis voor beleidskeuzen’

Het bericht dat thuiszorgorganisaties cliënten van Zilveren Kruis weren

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl