Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Van Raan en Wassenberg over het bericht dat Shell de Nationale Boomfeestdag van Staatsbosbeheer sponsortAntwoord op vragen van de leden Van Raan en Wassenberg over het bericht dat Shell de Nationale Boomfeestdag van Staatsbosbeheer sponsort

Keywords:
Zaaknummer: 2020D13877

Vragen van de leden Van Raan en Wassenberg (beiden PvdD) aan de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat Shell de Nationale Boomfeestdag van Staatsbosbeheer sponsort (ingezonden 20 februari 2020).

Antwoord van Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), mede namens de Ministers van Economische Zaken en Klimaat, voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ontvangen 9 april 2020).

Vraag 1
Wist u dat Shell de Nationale Boomfeestdag van Staatsbosbeheer sponsort?1

Antwoord 1
Ja. De organisator van de Nationale Boomfeestdag is overigens een onafhankelijke stichting. Staatsbosbeheer heeft deze opgericht en participeert in het bestuur, maar is geen organisator van de boomfeestdag.

Vraag 2
Wist u dat Shell samen met negentien andere bedrijven verantwoordelijk is voor meer dan een derde van alle CO2-uitstoot sinds 1965?2

Antwoord 2
Ik heb kennis genomen van het artikel.

Vraag 3
Wist u dat Shell naar eigen zeggen nog decennia zal blijven profiteren van olie- en gasopbrengsten en nog tot in de jaren dertig naar nieuwe olie- en gasvelden wil blijven zoeken?3

Antwoord 3 Ja.

Vraag 4
Wist u dat onderzoek heeft uitgewezen dat het in productie houden van de huidige olie- en gasvelden, nog afgezien van geplande investeringen, het onmogelijk maakt om de klimaatopwarming onder de 1,5 graden Celsius te houden?4

Antwoord 4
Ik ken het artikel. Het is duidelijk dat de internationale klimaatdoelen aanzienlijke consequenties gaan hebben voor de fossiele energiesector. Het is de verantwoordelijkheid van individuele bedrijven om daar rekening mee te houden. De Nederlandse overheid neemt zijn verantwoordelijkheid door het stellen van nationale emissiereductiedoelen en het nemen van maatregelen. Eén van de maatregelen van het Klimaatakkoord is dat alle bedrijven in Nederland hun CO2-uitstoot naar beneden dienen te brengen. Zoals afgespro- ken in het Klimaatakkoord zal een CO2-heffing volgen als een bedrijf meer CO2-uitstoot dan het aan de ETS-benchmark gerelateerde niveau.

Vraag 5
Deelt u de mening dat het behouden en het planten van bomen belangrijk is in het kader van de klimaatopgave, maar symptoombestrijding is wanneer Shell er een dergelijke klimaatontwrichtende bedrijfsvoering op nahoudt? Zo, nee, hoe beoordeelt u deze sponsoractie van Shell dan?

Antwoord 5
Ik deel het beeld dat bomen en planten een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatopgave. Het is echter duidelijk dat er maatregelen in alle sectoren van de economie nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Vraag 6
Deelt u de mening dat, in het licht van bovenstaande, het sponsorschap van de Nationale Boomfeestdag mensen de indruk zou kunnen geven dat Shell meer doet voor het klimaat dan daadwerkelijk het geval is?

Antwoord 6
Het is van belang dat alle partijen in Nederland, groot of klein, actief bijdragen aan een groener en schoner Nederland. Daarbij kan en wil ik geen partijen of maatregelen uitsluiten. Gezien de afspraken in het Klimaatakkoord over het reduceren van broeikasgasemissies in de industrie, is het duidelijk dat van Shell een veel grotere bijdrage wordt gevraagd dan het sponsoren van het planten van bomen.

Vraag 7
Deelt u de mening dat Shell de schuld voor de klimaatcrisis onevenredig naar de individuele burger verlegd en haar eigen aandeel in de klimaatcrisis maskeert, door bezoekers van de Nationale Boomfeestdag te vragen met de trein te komen vanwege het klimaat?5

Antwoord 7
Nee. De stichting Nationale Boomfeestdag verzoekt bezoekers met de trein te komen, hetgeen mij een positief geluid lijkt. Shell zal deze oproep waarschijn- lijk hebben overgenomen.

Vraag 8
Deelt u de mening dat het sponsoren van de Nationale Boomfeestdag als niets meer dan een PR-stunt en als «greenwashing» gekwalificeerd kan worden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 8
Zie het antwoord op vraag 6.

Vraag 9
Wist u dat de Boomfeestdag ook lesmateriaal voor kinderen aanbiedt waarin hen wordt verteld dat vliegreizen volledig gecompenseerd kunnen worden door bomen te planten?6

Antwoord 9 Nee.

Vraag 10
Wist u dat wetenschappers ernstige twijfels hebben bij de berekeningen rond vrijwillige CO2-compensatie, mede omdat de klimaatschade veroorzaakt door een vliegreis twee keer zo groot is als volgens gangbare berekeningen?7

Antwoord 10
Ik ben bekend met het bericht in Trouw. Ik zal de Kamer naar aanleiding hiervan separaat informeren over de vrijwillige CO2-compensatiemarkt.

Vraag 11
Bent u bereid de organisatoren van de boomfeestdag erop te wijzen dat volledige compensatie ter discussie staat? Zo nee waarom niet?

Antwoord 11
Dat lijkt mij niet nodig, gezien de vele publicaties die er recent zijn versche- nen over dit onderwerp. Daarnaast gaat het om vrijwillige bijdragen die niet in de plaats komen van emissiereducties op Nederlands grondgebied die onder het Klimaatakkoord zijn afgesproken of de reductie van internationale emissies van de luchtvaart waar in de International Civil Aviation Organiza- tion (ICAO) afspraken over zijn gemaakt. Over de vrijwillige CO2- compensatiemarkt zal de Minister van Economische Zaken en Klimaat de Kamer, zoals hierboven genoemd, separaat informeren.

Vraag 12, 13
Erkent u dat dergelijk lesmateriaal misleidend is over de klimaatschade van vliegreizen? Zo nee, waarom niet?
Deelt u de mening dat dit lesmateriaal derhalve gekwalificeerd kan worden als kindermarketing? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 12, 13
Met enige regelmaat krijgt het kabinet vragen over de inhoud van leermidde- len. Hoe begrijpelijk het soms ook is dat bepaalde passages uit leermiddelen vragen oproepen, hechten we er aan de formele verantwoordelijkheidsverde- ling omtrent de inhoud van leermiddelen te respecteren, en kunnen dan ook niet inhoudelijk ingaan op deze vragen. Zoals de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs, en ook hun voorgangers, aan uw Kamer in vele eerdere (schriftelijke) vragen hierover hebben aangegeven, is het niet aan het kabinet om de inhoud van leermiddelen te beoordelen, maar aan scholen. We hebben, via de vrijheid van onderwijs, grondwettelijk verankerd dat scholen het onderwijs zelf mogen inrichten en daarbij leermiddelen van hun keuze mogen gebruiken. Dat past bij de autonomie van scholen en de professionele ruimte van leraren om daarin eigen afwegingen te maken. Tegelijkertijd is onderdeel van die vrijheid dat scholen de verantwoordelijkheid hebben om richting ouders en leerlingen aanspreekbaar te zijn op de gemaakte keuzes en de omgang met leermethoden.

Vraag 14
Wat vindt u ervan dat de marketingmachine van Shell de belangrijke opgave van Staatsbosbeheer om bomen te beschermen en te planten kaapt?

Antwoord 14
Shell levert een welkome bijdrage aan het financieren van nieuw bos, maar daarmee worden niet alle inspanningen op dit vlak aan Shell toegeschreven.

Vraag 15
Vindt u het gepast dat u zelf deelneemt aan een dergelijk gegreenwasht evenement? Kunt u dat toelichten?

Antwoord 15
Ik vind het belangrijk om een evenement waarbij kinderen waardering voor de natuur wordt bijgebracht, te steunen. Een traditie die teruggaat tot de jaren »50 van de 20e eeuw en waar miljoenen kinderen, en inmiddels volwassenen, met veel plezier op terugkijken.

 1. 1 Boomfeestdag, geraadpleegd op 20 februari 2020, https://www.boomfeestdag.nl/

 2. 2 The Guardian,9 oktober 2019, https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/09/revealed-

  20-firms-third-carbon-emissions

 3. 3 De Volkskrant, 15 oktober 2019, https://www.volkskrant.nl/economie/shell-zit-nog-decennialang-

  in-olie-en-gas~b3afb20b/

 1. 4 Zembla, 5 december 2019, https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/shell-en-andere- oliebedrijven-maken-klimaatakkoord-onhaalbaar

 2. 5 Uitnodiging Nationale Boomfeestdag, geraadpleegd op 20 februari 2020, http://parlisweb/ Parlis//parlis/4ef79e89-aedf-4217-8903-d8eac531d008.jpg

 1. 6 Boomfeestdag, geraadpleegd op 20 februari 2020, https://www.boomfeestdag.nl/uploads/ media/5a8ea6165c7e1/les-7-bomen-helpen-het-klimaat-door-co2-uit-de-lucht-te-halen.pdf?v1

 2. 7 Trouw, 13 februari 2020, https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/co2-compensatie-is- misleidend-en-nattevingerwerk~bc530a94/

Antwoord op

Het bericht dat Shell de Nationale Boomfeestdag van Staatsbosbeheer sponsort (20 februari 2020)
Reactietijd: 49 dagen

Indiener

Carola Schouten (CU)

Arie Slob (CU)

Eric Wiebes (VVD)


Gericht

Lammert van Raan (PvdD)

Frank Wassenberg (PvdD)


descriptionAccess ( 14467 )

Publicatiedatum
9 April 2020Gerelateerd

Het bericht dat Shell de Nationale Boomfeestdag van Staatsbosbeheer sponsort

Shell’s kindermarketingfestival Generation Discover 2019

Gastlessen van (voormalig) Shell-personeel

Het bericht dat Shell kinderen wurgcontracten zou hebben laten ondertekenen

Het bericht dat Shell-directeur Marjan van Loon de stad Den Haag gaat adviseren over duurzaamheid

Het bericht ‘Shell wil fundamenten olieplatforms in Noordzee na gebruik laten staan’

Het bericht dat tientallen Haagse basisscholen Shell-festival Generation Discover boycotten

Het artikel ‘Overheid sponsort eigen verzet’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl