Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Alkaya en Futselaar over de gevolgen van het coronavirus en de dalende olieprijzen op de economieAntwoord op vragen van de leden Alkaya en Futselaar over de gevolgen van het coronavirus en de dalende olieprijzen op de economie

Keywords:
Zaaknummer: 2020D12187

Vragen van de leden Alkaya en Futselaar (beiden SP) aan de Ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat over de gevolgen van het coronavirus en de dalende olieprijzen op de economie (ingezonden 11 maart 2020).

Antwoord van Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat), mede namens de Minister van Financiën (ontvangen 30 maart 2020).

Vraag 1
Verwacht u dat het coronavirus en de daling van de olieprijzen een negatief effect hebben op de reële economie? Zo ja, welke?1

Antwoord 1
De uitbraak van het coronavirus zal een grote impact hebben op de mondiale, Europese en Nederlandse economie. De precieze impact op de Nederlandse economie is op dit moment niet met zekerheid te voorspellen. De impact hangt namelijk af van de snelheid waarmee het coronavirus onder controle komt in binnen- en buitenland.

Vraag 2
Bent u van mening dat overheden niet alleen naar centrale banken dienen te kijken om stimulerende maatregelen te nemen, maar zelf actie moeten ondernemen om de economische gevolgen van het coronavirus te ondervan- gen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord 2
Ja. Daarom zijn op 12 en 17 maart jl. vergaande maatregelen aangekondigd (Kamerstuk 35 420, nr. 1 en 35 420, nr. 2) om de economische gevolgen van het virus te ondervangen.

Vraag 3
Bent u op de hoogte van het feit dat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) aanbeveelt om gerichte stimulerende maatregelen te nemen om de economie draaiende te houden? Gaat u gehoor geven aan deze oproep? Zo ja, hoe?

 

 

Antwoord 2
Ik ben op de hoogte van de aanbevelingen van de Organisatie voor Economi- sche Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Voor de maatregelen die het kabinet neemt, verwijs ik u naar de Kamerbrieven die op 12 en 17 maart jl. zijn verstuurd over de economische maatregelen die het kabinet neemt met betrekking tot het coronavirus. Afhankelijk van de ontwikkelingen zal het kabinet noodzakelijke en passende vervolgmaatregelen treffen indien de situatie daartoe noopt.

Vraag 4
Hoe kijkt u aan tegen de plannen van de overheden van Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje om de economie te stimuleren?2

Antwoord 4
Het is van belang dat alle Europese lidstaten maatwerk kunnen bieden. De situaties verschillen immers per land. Lidstaten moeten echter voorkomen dat de maatregelen die zij nemen andere lidstaten schaden. Veel maatregelen die landen als Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje hebben doorgevoerd, zijn vergelijkbaar met de maatregelen die het kabinet presenteerde in de Kamerbrieven die op 12 en 17 maart jl. werden verstuurd over de economi- sche maatregelen die het kabinet neemt met betrekking tot het coronavirus. Zo voerden onder andere Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje net als Nederland werktijdverkorting in. Net als Nederland ondersteunen deze landen daarnaast de liquiditeit van ondernemers via uitstel van betaling van belasting. Daarnaast zijn garanties voor bedrijfsleningen een veelgebruikt instrument om de druk op het bedrijfsleven als gevolg van de virusuitbraak te verlichten. Frankrijk, Italië en Denemarken geven garanties op leningen aan het mkb. De garanties zijn vergelijkbaar met de Nederlandse borgstelling voor mkb-kredieten (BMKB) die verruimd wordt.

Vraag 5
Wat vindt u van maatregelen die tot doel hebben om personen die tijdelijk minder of geen inkomen hebben, tijdelijk vrij te stellen van het aflossen van hypotheekleningen of andere leningen?3

Antwoord 5
Het kabinet zet zich op dit moment vooral in op het behoud van banen en het bieden van ondersteuning bij acute problemen die werknemers, zzp’ers en bedrijven ondervinden zodat mensen inkomen behouden.

Vraag 6
Nopen de uitbraak van het coronavirus en de economische implicaties hiervan u tot haast met betrekking tot het stimuleringsfonds voor langeter- mijninvesteringen? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 6
Op dit moment is het kabinet volop bezig met het bestrijden van de effecten en gevolgen van het coronavirus. Daar gaat nu alle aandacht naar toe.

Vraag 7
Bent u voornemens om, wanneer de situatie daarom vraagt, kleine onderne- mers op korte termijn te steunen om te voorkomen dat zij vanwege vraaguit- val en masse failliet gaan, bijvoorbeeld op het terrein van de kredietverle- ning? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 7
Het kabinet heeft net een aantal maatregelen aangekondigd om deze ondernemers te ondersteunen. Voor de maatregelen die het kabinet neemt om kleine ondernemers tegemoet te komen, verwijs ik u graag door naar de Kamerbrieven van 12 en 17 maart jl. over de economische maatregelen die het kabinet neemt met betrekking tot het coronavirus.

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Asscher, Gijs van Dijk, Moorlag en Nijboer (allen PvdA), ingezonden 11 maart 2020 (vraagnummer 2020Z04816).

1 https://nos.nl/artikel/2326414-europese-beurzen-diep-in-het-rood-groot-koersverlies-shell.html

2 https://fd.nl/economie-politiek/1337341/duitsland-spreekt-propvolle-koffers-aan-voor-subsidies- werktijdverkorting

3 https://www.rtlz.nl/algemeen/buitenland/artikel/5050776/italianen-hoeven-hypotheek-niet-af-te- lossen

 

Antwoord op

De gevolgen van het coronavirus en de dalende olieprijzen op de economie (11 Maart 2020)
Reactietijd: 19 dagen

Indiener

Eric Wiebes (VVD)


Gericht

Mahir Alkaya (SP)

Frank Futselaar (SP)


Access ( 14293 )

Publicatiedatum
30 Maart 2020
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl