Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Helder over het bericht ‘Ook ondernemingsraad politie slaat alarm over nieuw communicatienetwerk’Antwoord op vragen van het lid Helder over het bericht ‘Ook ondernemingsraad politie slaat alarm over nieuw communicatienetwerk’

Keywords:
Zaaknummer: 2020D08483

In antwoord op uw brief van 27 februari 2020 deel ik u mee dat de schriftelijke

vragen van het lid Helder (PVV) worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

 

           

 

De Minister van Justitie en Veiligheid,

 

 

 

 

Ferd Grapperhaus                

 

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Helder (PVV) over het bericht ‘Ook ondernemingsraad politie slaat alarm over nieuw communicatienetwerk’ (ingezonden op 27 februari 2020, 2020Z03894).

 

 

Vraag 1

Kent u het bericht ‘Ook ondernemingsraad politie slaat alarm over nieuw communicatienetwerk’?[1]

 

Antwoord 1

Ja.

 

Vraag 2

Deelt u de mening dat een goed functionerend communicatienetwerk voor politiemedewerkers en andere hulpdiensten van levensbelang is?

 

Antwoord 2

Ja. Zoals ik in mijn brieven van 26 april 2019 en 14 februari 2020[2] heb aangegeven, heeft bij de vernieuwing van het communicatienetwerk C2000 de veiligheid van hulpverleners steeds de hoogste prioriteit. Vanzelfsprekend blijft dit het geval, en daar hoort een goed functionerend communicatienetwerk bij.

 

Vraag 3

Klopt het dat er nog steeds sprake is van situaties waarin politieagenten de meldkamer of collega’s niet of onvoldoende kunnen bereiken, al dan niet in noodsituaties?

 

Antwoord 3

Vanaf de periode kort na de migratie nacht van 27 januari jl. rapporteren brandweer, ambulancediensten en Defensie een consistent en ongewijzigd beeld: in het algemeen kunnen zij goed werken met het nieuwe netwerk.

 

Bij de politie is het beeld anders. In bepaalde situaties doen zich verbindingsproblemen voor die te maken (lijken te) hebben met een nog niet goed functionerend netwerk. Dat deze problematiek met name bij de politie speelt, heeft te maken met de intensiteit waarmee de politie gebruik maakt van het spraaknetwerk van C2000 en de snelheid van verplaatsen. Politiemensen zijn in die situaties geconfronteerd met het verlies van de verbinding of slechte audiokwaliteit. Goede en betrouwbare verbindingen zijn voor politiemensen van levensbelang. Op het moment dat men daar niet op kan vertrouwen, geeft dat aanleiding tot onzekerheid en onrust. In de tussentijd is binnen de politie voorzien in alternatieve manieren van communicatie.

 

De Centrale Ondernemingsraad van de politie heeft dit per brief indringend bij mij en de korpschef onder de aandacht gebracht. Bijgaand doe ik u mijn reactie op de brief van de COR toekomen.

 

Overigens merk ik op dat ook als het netwerk stabiel is, er zich situaties kunnen voordoen, waarbij hulpverleners de meldkamer of collega’s niet kunnen bereiken. Dat was zo met het oude netwerk en zal met het nieuwe netwerk ook zo zijn. Dit is inherent aan het gebruik van radionetwerken. Dit moet echter wel tot een minimum beperkt worden. Daar zijn alle inspanningen op gericht.

 

Vraag 4

Hoe kan het dat, terwijl politievakbond ACP al op 5 februari had gemeld dat collega’s geen of onvoldoende bereik hebben in bepaalde delen van het land, dit nog steeds niet is opgelost, gezien het levensgrote belang van een goed functionerend communicatienetwerk?

 

Antwoord 4

In de nacht van 27 januari jl. is C2000 in heel Nederland van het oude naar het nieuwe netwerk gemigreerd. Het is onvermijdelijk en was voorzien dat zich na migratie problemen zouden kunnen voordoen. Vanaf de migratie is er onmiddellijk gestart met het oplossen van deze problemen.

 

Zoals ik heb aangegeven in mijn brief van 14 februari jl. [3] is daartoe een nazorgteam ingericht van specialisten van het meldkamerdienstencentrum, de Landelijke Meldkamersamenwerking, het programmateam Implementatie Vernieuwing C2000 en de leveranciers. Dit team zet zich elke dag maximaal in om het netwerk zo snel mogelijk te verbeteren. Problemen die vanuit het perspectief van de gebruiker – op straat of op de meldkamer - het meest urgent zijn krijgen daarbij de meeste prioriteit. In het licht van de gemelde problematiek bij de politie is het nazorgteam uitgebreid en zijn extra experts ingeschakeld. Alle inspanningen ten spijt kan het tijd kosten voordat de oorzaak van een gemeld probleem is achterhaald. Als de oorzaak bekend is moet een oplossing worden ontwikkeld, getest en uitgerold. Naar het zich nu laat aanzien zijn de afgelopen week voor de problemen met de bezettoon en een groot deel van de verbindingsproblematiek voor de hulpverlener op straat oplossingen gevonden.

Vraag 5

Herinnert u zich dat u op vragen van de PVV hieromtrent tijdens het debat met de leden van de commissie voor Justitie en Veiligheid op 20 februari 2020, antwoordde: "De intensieve nazorgfase loopt nog tot 27 maart aanstaande en het oude systeem “staat er nog.” Er wordt hard gewerkt om eventuele aanloopproblemen te verhelpen."? Deelt u de mening dat, gezien de reactie van de ondernemingsraad van de politie, er toch meer problemen zijn dan tijdens het debat zijn vermeld?

Antwoord 5

Tijdens het algemeen overleg waaraan de vraag refereert, heb ik gezegd dat de nazorgfase in elk geval tot 27 maart 2020 loopt en dat dan bezien zal worden of er inderdaad sprake is van aanloopproblemen of dat er meer aan de hand is. De kwalificatie aanloopprobleem laat onverlet dat gebruikers van die aanloopproblemen flinke hinder kunnen ondervinden. Met de Centrale Ondernemingsraad van de politie stel ik vast dat het vernieuwde netwerk met name bij de politie nog niet overal naar tevredenheid functioneert en ik begrijp ook dat met het verstrijken van de tijd de ongerustheid hierover toeneemt en de tolerantie afneemt.

 

 

Vraag 6

Deelt u de mening dat er dus meer moet worden gedaan om dergelijke nieuwe (nood)situaties te voorkomen? Zo ja, wat gaat u nu doen, aangezien er meer urgentie is dan tijdens het debat op 20 februari is vermeld?

 

Antwoord 6

De veiligheid van hulpverleners heeft mijn absolute prioriteit, en ik trek daarbij samen op met de korpschef. Er wordt met man en macht gewerkt om de problemen op te lossen. Het nazorgteam is uitgebreid en er zijn extra experts ingeschakeld. Dit heeft mijn volle aandacht. Ik laat mij persoonlijk dagelijks informeren over de stand van zaken, het aantal meldingen, het aantal op te lossen problemen en de acties die daarop door het nazorgteam worden ondernomen. Onder regie van de Landelijke Meldkamersamenwerking is een besturing ingericht om de operationele en technische knelpunten bij elkaar te brengen om het spraaknetwerk C2000 gericht stabieler te maken. De nazorgfase loopt in elk geval tot 27 maart. Die periode, en zo nodig daarna, blijft het nazorgteam met maximale inzet werken aan het verbeteren van het netwerk.

 

[1] NOS, 25 februari 2020, 'Ook ondernemingsraad politie slaat alarm over nieuw communicatienetwerk' (https://nos.nl/artikel/2324527-ook-ondernemingsraad-politie-slaat-alarm-over-nieuw-communicatienetwerk.html).

[2] Kamerstukken II, 2018-2019, 25124, nr. 96 en Kamerstukken II, 2019-2020, 25124, nr. 101.

[3] Kamerstukken II, 2019-2020, 25124, nr. 101.


Indiener

Ferdinand Grapperhaus (CDA)


Gericht

Lilian Helder (PVV)


Access ( 13754 )

Publicatiedatum
2 Maart 2020Gerelateerd

Het bericht ‘Ook ondernemingsraad politie slaat alarm over nieuw communicatienetwerk’.

Het bericht Ombudsman slaat alarm: 'Het centrum van Amsterdam is 's nachts een wetteloze jungle’ en daarbij het conceptrapport van de Ombudsman van Amsterdam

Het bericht ‘Agentschap Telecom slaat alarm over hackbare apparaten’

Het bericht 'Personeel Arduin slaat alarm'

De vele klachten van een buurt na de komst van een forensisch centrum

Het bericht 'DNB slaat negatief advies over renteverlaging in de wind'

Het bericht ‘'Terrorbuurman' slaat opnieuw toe, Kees D. zorgt dagelijks voor angst en overlast’

Het bericht ‘Groot alarm bij de bloedbank: alweer een zak vol zwarte deeltjes’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl