Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Regterschot over het artikel ‘Opvang nieuwe slachtoffers huiselijk geweld niet geregeld’Antwoord op vragen van het lid Regterschot over het artikel ‘Opvang nieuwe slachtoffers huiselijk geweld niet geregeld’

Keywords:
Zaaknummer: 2020D05640

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Regterschot (VVD) over het artikel ‘Opvang nieuwe slachtoffers huiselijk geweld niet geregeld’.

(2020Z00124)

1

Bent u bekend met het artikel ‘Opvang nieuwe slachtoffers huiselijk geweld niet geregeld’? 1)

1.

Ja.

2

Wat is uw mening over het feit dat uit het artikel blijkt dat er vanaf eind 2019 geen vrouwenopvang geregeld is in Noord- en Midden-Limburg? In hoeverre is er in andere gemeenten in Nederland onduidelijkheid over het beleid voor vrouwenopvang in 2020?

2.

Vanwege een juridische procedure is de aanbesteding van de vrouwenopvang in de regio Noord- en Midden-Limburg niet afgerond per 1 januari 2020. Dat wil echter niet zeggen dat er geen opvang is voor slachtoffers van huiselijk geweld. De gemeente Venlo heeft (mede) namens de regio Limburg Noord en Midden afspraken gemaakt met andere aanbieders van vrouwenopvang buiten de eigen regio. Deze afspraken gelden totdat wordt overgegaan naar een definitieve gunning. De continuïteit van opvang en ondersteuning in de regio is hiermee gewaarborgd.

Er is in de regio Noord- en Midden-Limburg geen sprake van onduidelijkheid over het beleid voor vrouwenopvang.

3

Zijn er gemeenten of regio’s in Nederland waar voor 2020 (al dan niet tijdelijk) geen vrouwenopvang geregeld is? Zo ja, welke zijn dat?

3.

Ik heb geen signalen ontvangen dat er gemeenten of regio’s zijn in Nederland waar voor 2020 geen vrouwenopvang geregeld is.

4

Hoe kijkt u aan tegen het feit dat de aanbestedingsprocedure ervoor gezorgd heeft dat per 1 januari 2020 de opvang voor deze kwetsbare vrouwen niet goed geregeld is? Zijn u meer gevallen in Nederland bekend waarbij de aanbestedingsprocedure voor Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)-zorg, en dan met name bij de vrouwenopvang, niet juist verlopen is?

5

In hoeverre biedt u op dit moment ondersteuning aan zorgaanbieders of gemeenten waarbij de aanbestedingsprocedure voor Wmo-zorg en –opvang niet soepel verloopt? Indien hier op dit moment niets voor bestaat, in hoeverre bent u dit op korte termijn van plan?

4 en 5.

Met enige frequentie leiden aanbestedingen voor zowel Jeugdwet als Wmo tot rechtszaken. Door de vertraging die dit oplevert in een procedure, kan de implementatietermijn of de overgang naar een nieuwe aanbieder soms onder druk komen te staan. In enkele gevallen zoals deze is er zelfs sprake van een overbruggingstermijn waarin een oud contract niet rechtmatig verlengd kan worden terwijl een nieuw contract nog niet in kan gaan. Ook als dit het geval is, blijft de gemeente verantwoordelijk voor het leveren van goede zorg en ondersteuning voor haar inwoners. De regio Noord- en Midden-Limburg heeft binnen de mogelijkheden passende oplossingen gevonden. Zowel voor de risicobeoordeling en de toeleiding naar opvang als het bieden van de opvang zelf. De regio heeft de inzet die dit heeft gevraagd, ook geleverd.

Om gemeenten en aanbieders te ondersteunen bij inkoop en aanbesteden heb ik samen met hen een ondersteuningsprogramma (het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein) ingericht. Dit programma ondersteunt gemeenten en aanbieders in vier actielijnen:

  1. Weloverwogen inzet van inkoop en contractering, door kennis en informatie beschikbaar te maken;
  2. Goede zorg en ondersteuning, door te werken aan betere samenwerking tussen gemeenten en aanbieders;
  3. Minder administratieve lasten door inkoop, door middel van standaardisatie;
  4. Bijdragen aan transformatie, door inkoop in te richten als continue leer– en verbeterproces.

Eerder informeerde ik uw Kamer over dit ondersteuningsprogramma bij mijn brieven van 24 januari 2019[1] en 15 november 2019[2]. Ik heb uw Kamer in deze brieven ook geïnformeerd over mijn inzet om in Europa ruimte te zoeken om aanbesteden in het sociaal domein op meer passende wijze vorm te geven.

6

Welke acties worden er momenteel door u ondernomen om de informatievoorziening richting gemeenteraden rondom Wmo-zorg te verbeteren, aangezien uit dit artikel, maar ook uit het rapport Wmo toezicht 2018 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bleek dat gemeenteraden vaak niet op de hoogte gesteld worden over Wmo-zaken? 2)

6.

Het informeren van de gemeenteraden over de lokale Wmo-zorg is een verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente. Ik onderneem dan ook geen acties ten aanzien van de informatievoorziening richting de gemeenteraden.

7

Hoe verhoudt dit artikel zich volgens u met het punt uit het hoofdlijnenakkoord geestelijke gezondheidszorg (GGZ), waarin wordt aangegeven dat voor de juiste zorg op de juiste plek een goede triage en diagnostiek van belang is en dat partijen zich daar ook voor gaan inzetten?

7.

De aanmelding, triage en toegang voor de vrouwenopvang is belegd bij Veilig Thuis. De vrouwenopvang maakt geen onderdeel uit van de geestelijke gezondheidszorg. De punten uit het hoofdlijnenakkoord zijn om die reden niet van toepassing op de vrouwenopvang en het artikel.

1) De Limburger, 1 januari 2020, ‘Opvang nieuwe slachtoffers huiselijk geweld niet geregeld’

(https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200101_00139249/opvang-nieuwe-slachtoffers-huiselijk-geweld-nietgeregeld).

2) Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, 12 november 2019, 'Wmo toezicht 2018'.

[1] Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 34477, nr. 54

[2] Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 34477, nr. 67

Antwoord op

Het artikel ‘Opvang nieuwe slachtoffers huiselijk geweld niet geregeld’ (9 januari 2020)
Reactietijd: 33 dagen

Indiener

Hugo de Jonge (CDA)

Paul Blokhuis (CU)


Gericht

Kelly Regterschot (VVD)


descriptionAccess ( 13404 )

Publicatiedatum
11 februari 2020Gerelateerd

Het artikel ‘Opvang nieuwe slachtoffers huiselijk geweld niet geregeld’

De excuses en schadevergoeding voor slachtoffers van Zusters van de Goede Herder

Het tekort aan opvanglocaties voor slachtoffers van geweld achter de voordeur

Het artikel 'Opleggen van huisverbod moet vaker en sneller'

Ernstige problemen na gezinshereniging van Eritrese vluchtelingen

Mannen die vluchten voor huiselijk geweld en daardoor het contact met hun kinderen kwijtraken

Het bericht ‘Verbetering gebruik meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bij ggz’

Het bericht ‘Geweld tegen vrouwen vergt een Nationaal Coördinator’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl