Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Westerveld over het onderzoek van de Erasmus Universiteit over de representatie van mensen met een beperking in de mediaAntwoord op vragen van het lid Westerveld over het onderzoek van de Erasmus Universiteit over de representatie van mensen met een beperking in de media

Keywords:
Zaaknummer: 2020D04586

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) van uw Kamer over het onderzoek van de Erasmus Universiteit over de representatie van mensen met een beperking in de media.

De vragen werden mij toegezonden bij uw bovenaangehaalde brief met kenmerk 2020Z00812.

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Arie Slob


Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het onderzoek van de Erasmus Universiteit waaruit blijkt dat de afgelopen jaren maar 66 van de 6129 talkshowgasten een beperking hadden? 1)

Antwoord op vraag 1
Ja.

Vraag 2
Heeft u kennisgenomen van het feit dat talkshowgasten met een beperking vrijwel uitsluitend worden uitgenodigd om over hun beperking te praten waardoor er een ééndimensionaal perspectief ontstaat?

Antwoord op vraag 2
Ja.

Vraag 3
Deelt u de visie dat de publieke omroep de wettelijke taak heeft om een afspiegeling te zijn van de pluriforme samenleving? Zo ja, vindt u dat deze wettelijke taak goed wordt uitgevoerd met betrekking tot mensen met een beperking? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 3
Diversiteit is regelmatig onderwerp van actuele maatschappelijke discussie. Daarbij zijn de ogen veelal –en ook terecht- gericht op de landelijke publieke omroep en hoe deze hierop presteert, juist vanwege zijn publieke taak. De publieke omroep is van en voor alle Nederlanders. De publieke omroep heeft dan ook als taak om alle groepen in de samenleving te bereiken en evenwichtig te weerspiegelen. Een evenwichtig media-aanbod brengt met zich mee dat de publieke omroep een representatief beeld verschaft van de verschillende groepen die onze samenleving kent, waaronder ook mensen met een beperking. De wijze waarop aan deze taak door de publieke omroep invulling wordt gegeven in vorm en inhoud van programma’s is echter niet aan de overheid of politiek om te bepalen. Media –zowel publiek als commercieel- beschikken immers op basis van de Grondwet en Mediawet over programmatische autonomie. De publieke omroep beschrijft jaarlijks zijn plannen hierover in de begrotingen en legt jaarlijks in de terugblikrapportages verantwoording af over de wijze waarop zij hier invulling aan geeft. Op deze manier kan het parlement achteraf toetsen of de programma’s van de publieke omroep op een evenwichtige wijze een beeld van de samenleving geven.

Vraag 4
Hoe kan de publieke omroep mensen met een beperking beter vertegenwoordigen? Wat voor rol ziet u voor uzelf weggelegd om de representativiteit aan te moedigen?

Antwoord op vraag 4
De NPO heeft het afgelopen jaar het nodige aan inzet gepleegd om de representatie van verschillende doelgroepen te verbeteren. Dat waardeer ik. Dat laat onverlet dat er altijd ruimte is en blijft voor verbetering op dit punt. Ook de NPO ziet deze ruimte voor verbetering en heeft aangegeven ook voor 2020 thema’s als diversiteit en inclusie hoog op de agenda te plaatsen.

Vraag 5
Bent u bereid concrete afspraken te maken met de publieke omroep om de zichtbaarheid van mensen met een beperking verder te verbeteren? Zo ja, wat is uw streven en binnen welk tijdspad moet dit aandeel omhoog worden gebracht? Zo nee, waarom ziet u hier geen taak voor uzelf weggelegd?

Antwoord op vraag 5
Met in achtneming van de programmatische autonomie, ben ik uiteraard bereid om bij de NPO aandacht te vragen voor onze medeburgers met een beperking om deze daarbij niet uit het oog te verliezen.

Vraag 6
Bent u bekend met het initiatief ‘De Koffer van Rick' van de minister van Gehandicaptenzaken om de zichtbaarheid van mensen met een beperking en een bepaalde deskundigheid te verbeteren? Bent u bereid dit initiatief te ondersteunen?

Antwoord op vraag 6
Ik ben bekend met het initiatief ‘De Koffer van Rick’. Ik vind het goed dat de KRONCRV en de minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink stimuleren dat mensen met een beperking kunnen deelnemen aan verschillende programma’s om hun expertise en talent in plaats van om hun beperking. Ik hoop van harte dat dit initiatief ertoe leidt dat er een divers beeld ontstaat in de media van mensen met een beperking.

Vraag 7
Bent u op de hoogte dat ook No Limits Network trachtte mensen met een beperking beter bij de publieke omroep te betrekken? Hoeveel extra programmamakers met een beperking heeft dit opgeleverd? Klopt het dat No Limits Network niet meer actief is?

Antwoord op vraag 7
Daarvan ben ik op de hoogte. Ik heb niet kunnen achterhalen hoeveel extra programmamakers met een beperking dit heeft opgeleverd. Het No Limits Network is inderdaad niet meer actief.

Vraag 8
Bent u bereid om te onderzoeken hoe de zichtbaarheid van mensen met een beperking verder kan worden vergroot binnen de publieke omroep?

Antwoord op vraag 8
Ik ben uiteraard bereid om bij de NPO aandacht te vragen voor het vergroten van de zichtbaarheid van mensen met een beperking binnen de publieke omroep. Ik hecht daarbij grote waarde aan de programmatische autonomie van de NPO.

Vraag 9
Kunt u bovenstaande vragen één voor één uitgebreid beantwoorden?

Antwoord op vraag 9
Ja.

1) EenVandaag, 18 januari 2020, 'Mensen met een beperking nauwelijks te zien in de media, 'Een nieuwslezer of presentator zou de oplossing zijn'' (https://eenvandaag.avrotros.nl/item/mensen-met-een-beperking-nauwelijks-te-zien-in-de-media-een-nieuwslezer-of-presentator-zou-de-oplo/)


Indiener

Arie Slob (CU)


Gericht

Lisa Westerveld (GL)


Access ( 13320 )

Publicatiedatum
5 februari 2020
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl