Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Alkaya over mogelijke sluipende bevoegdheidsoverdracht door CETAAntwoord op vragen van het lid Alkaya over mogelijke sluipende bevoegdheidsoverdracht door CETA

Keywords:
Zaaknummer: 2020D02853

1525

Vragen van lid Alkaya (SP) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over mogelijke sluipende bevoegdheidsoverdracht door CETA (ingezonden 11 december 2019).

Antwoord van Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) (ontvangen 28 januari 2020).

Vraag 1
Bent u bekend met de position paper van prof. dr. Wolfgang Weiss «Grond- wettelijke bezwaren in verband met het gebrek aan legitimiteit van CETA- comités» ten behoeve van de hoorzitting over het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada (CETA) in de Tweede Kamer d.d. 6 november jl?1

Antwoord 1 Ja.

Vraag 2
Wat is uw appreciatie van deze position paper?

Antwoord 2
Prof. Dr. Weiss stelt dat de verdragscomités onder CETA verstrekkende bevoegdheden hebben waar het gaat om de aanpassing van essentiële besluiten of wetgeving onder CETA. Volgens hem betekent dit een machtsver- schuiving ten gunste van de uitvoerende macht.
Het Kabinet deelt dit oordeel niet. Wijzigingen van CETA verlopen volgens procedures die voldoende democratische waarborgen bevatten. Wijzigingen van CETA zijn in principe enkel mogelijk conform de gebruikelijke interne procedures die partijen volgen voor verdragswijzigingen. Voor de EU betekent dit dat de procedure, zoals neergelegd in artikel 218 VWEU, met onder andere een besluit tot sluiting van de overeenkomst door de Raad na goedkeuring van het Europees parlement, moet worden gevolgd. Voor Nederland betekent dit dat het parlement overeenkomstig artikel 91 van de Grondwet de wijziging moet goedkeuren.

Voor de wijziging van enkele technische, uitvoerende aspecten van het verdrag geldt een vereenvoudigde procedure. Artikel 5.14, lid 2, onder d, van CETA en artikel 30.2, lid 2, bepalen dat het Gemengd Comité van beheer voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen (hierna: SPS-Comité), respectievelijk het CETA Gemengd Comité kunnen besluiten om de protocollen en een aantal bijlagen bij het akkoord te wijzigen. Deze vereenvoudigde procedure geldt niet voor de bijlagen I, II en III en de bijlagen bij hoofdstukken 8, 9, 10 en 13, met uitzondering van bijlage 10-A. De hoofdtekst van CETA kan evenmin worden gewijzigd via deze vereenvoudigde procedures.
Het toekennen van wijzigingsbevoegdheden voor aspecten van technische/ uitvoerende aard aan comités is niet nieuw. Ook bestaande handelsverdragen bevatten vergelijkbare bepalingen, zoals bijvoorbeeld de bevoegdheden van het handelscomité onder het vrijhandelsakkoord met Singapore. Deze vereenvoudigde procedure stelt partijen in staat verdragen bij de tijd te houden, en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Een voorbeeld van een dergelijk aspect dat via deze procedure kan worden gewijzigd is het toevoe- gen of schrappen van geografische aanduidingen die op de plaats van oorsprong niet langer zijn beschermd, of op die plaats in onbruik zijn geraakt. De besluitvorming in het Gemengd Comité en het SPS-comité vindt met consensus plaats. Voorafgaand aan de besluitvorming via de vereenvoudigde wijzigingsprocedures in deze comités stelt de Raad, op voorstel van de Commissie, op grond van art. 218, lid 9, VWEU, het namens de Unie in te nemen standpunt in deze comités vast. Het Europees parlement wordt hierover geïnformeerd.

Vraag 3
Is er uws inziens sprake van een gebrek aan democratische legitimatie van het Joint Committee en de sub-comités in CETA? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord 3
Nee, hier is mijns inziens geen sprake van. Zoals in het antwoord op de vorige vraag is aangegeven, kent CETA (beperkte) wijzigingsbevoegdheden aan het Gemengd Comité en het SPS-Comité toe voor aspecten van technische/uitvoerende aard. Het is in dergelijke gemengde akkoorden – die goedkeuring van nationale parlementen vereisen – gebruikelijk dat dergelijke bevoegdheden aan uitvoerende comités worden toegekend. Het feit dat dergelijke bevoegdheden worden toegekend aan comités doet niets af aan de democratische legitimiteit van CETA.
Het is hierbij van belang vast te stellen dat de besluitvorming in het Gemengd Comité en de gespecialiseerde comités met consensus plaatsvindt, dus ook wijzigingen door dergelijke comités enkel plaatsvinden met instemming van de Unie. Voorafgaand aan die besluitvorming stelt de Raad, op voorstel van de Europese Commissie, het namens de Unie in te nemen standpunt vast. Nederland heeft als lid van de Raad ook een stem in de besluitvorming hierover.

Vraag 4
Kunt u uw antwoorden aan de Kamer doen toekomen voorafgaand aan de plenaire behandeling van het wetsvoorstel ter goedkeuring van CETA?

Antwoord 4 Ja.\\1 Prof. dr. Wolfgang Weiss, «Grondwettelijke bezwaren in verband met het gebrek aan legitimiteit van CETA-comités», position paper t.b.v. het rondetafelgesprek CETA op 6 november 2019 (https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/ details?id=2019A03805).

Antwoord op

Mogelijke sluipende bevoegdheidsoverdracht door CETA (11 December 2019)
Reactietijd: 50 dagen

Indiener

Sigrid Kaag (D66)


Gericht

Mahir Alkaya (SP)


Access ( 13215 )

Publicatiedatum
30 januari 2020Gerelateerd

Mogelijke sluipende bevoegdheidsoverdracht door CETA

De gevolgen van CETA voor onze rechtsstaat, onze soevereiniteit en de landbouw

Het CETA-verdrag dat afbouw gaswinning in de weg staat

Canadese wetgeving die het openbaar maken van misstanden in de dierindustrie strafbaar stelt (Bill 156) en over de dood van de Canadese dierenrechtenactiviste Regan Russell.

Het bericht dat het CETA verdrag lokaal beleid bedreigt

Het bericht dat Italië weigert CETA te ratificeren

Het Joint Management Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures in het CETA-verdrag

Het verzwakken van Europese standaarden voor landbouwgif onder Canadese druk via CETA

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl