Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Die man kent onze zoon helemaal niet’Het bericht ‘Die man kent onze zoon helemaal niet’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z26070

Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Rechtsbescherming over het bericht «Die man kent onze zoon helemaal niet» (ingezonden 20 december 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Die man kent onze zoon helemaal niet»?1

Vraag 2

Hoe vaak en in welke gevallen wordt door zorginstellingen bij conflicten over de zorg of de financiën ervoor gekozen om de gang naar de rechter te gebruiken om naasten te ontheffen als mentor/bewindvoerder? Bent u het eens met de stelling dat dergelijke conflicten bij voorkeur buiten de rechter om moeten worden beslecht? Zo ja, welke initiatieven neemt u zich voor om de gang naar de rechter tot een minimum te beperken?

Vraag 3

Wat vindt u van mentoren/bewindsvoerders die financieel afhankelijk zijn van de instelling waar hun cliënt in zit?

Vraag 4

Hoe worden cliënten en naasten beschermd tegen de financiële belangen van zorginstellingen als hun mentoren/bewindvoerders financieel afhankelijk zijn van de instelling?

Vraag 5

Deelt u de mening dat mentoren/bewindsvoerders niet door zorginstellingen aangewezen zouden moeten worden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Kan, om misbruik te voorkomen, een bemiddelingstraject verplicht worden voor naasten en zorginstellingen bij conflicten, voordat er iemand als mentor/bewindvoerder wordt ontheven door de rechter? Zo ja, bent u bereid om dat in regelgeving vast te leggen? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

De Groene Amsterdammer, 4 december 2019 (https://www.groene.nl/artikel/die-man-kent-onze-zoon-helemaal-niet)


Indiener

Corinne Ellemeet (GL)


Gericht

Sander Dekker (VVD)

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 12770 )

Publicatiedatum
20 December 2019
Gerelateerd

Het bericht ‘Die man kent onze zoon helemaal niet’

Het bericht dat een man na een arrestatie overleden is in het ziekenhuis

Het bericht dat zorginstellingen misbruik lijken te maken van de regeling waarmee zij aanstelling of ontslag van een bewindvoerder, mentor of curator mogen vragen

Het bericht ‘Linda's zoon (13) is over een paar maanden wees: 'Ik wil hem goed achterlaten'

Het toezicht op het slachtproces ten tijde van COVID-19 en tijdens het Offerfeest

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Gendersensitieve zorg en het College Beoordeling Geneesmiddelen (CBG).

Het bericht ‘Enorm tekort aan wijkverpleegkundigen: “Mijn zoon slaapt op de bank”’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl