Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Benoeming Matthijs van Nieuwkerk krijgt staartje’Het bericht ‘Benoeming Matthijs van Nieuwkerk krijgt staartje’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z25844

Vragen van het lid El Yassini (VVD) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht «Benoeming Matthijs van Nieuwkerk krijgt staartje» (ingezonden 19 december 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht in de Telegraaf «Benoeming Matthijs van Nieuwkerk krijgt staartje»?1

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de brief van 27 maart 2019 van de NPO, waaruit blijkt dat er geen sprake is van enige constructies? Hoe verhoudt dit zich tot de informatie uit het rapport van de Algemene Rekenkamer2? Staat u nu achter de inhoud van de brief van de NPO?

Vraag 3

Herinnert u zich de antwoorden op eerder gestelde schriftelijke vragen van de VVD, waarin expliciet is ingegaan op de beloning van Van Nieuwkerk, schijnconstructies en de WNT-norm3? Hoe beoordeelt u het destijds uitgevoerde onderzoek van NPO, BNNVARA en NTR waaruit zou zijn gebleken dat er geen sprake zou zijn geweest van enige schijnconstructie via buitenproducent MediaLane?

Vraag 4

Bent u het ermee eens dat een kostenstijging van maar liefst 42,7% wel degelijk aangemerkt kan worden als significant? Zo ja, hoe verhoudt dit zich met de eerder gegeven antwoorden dat er geen sprake is van een significante kostenstijging bij dit programma?4

Vraag 5

Bent u het ermee eens dat de informatie die NPO, BNNVARA en NTR destijds aan het ministerie hebben geleverd, nu door de uitkomsten van het rapport van de Algemene Rekenkamer in een ander daglicht komt te staan? In hoeverre acht u het wenselijk dat u meerdere malen expliciet bij NPO, BNNVARA en NTR over de schijnconstructies hebt geïnformeerd, maar dat nu blijkt dat het toch anders zit?

Vraag 6

Wat zegt deze casus over de betrouwbaarheid van de informatie die komt van NPO, BNNVARA en NTR?

Vraag 7

Hoe beoordeelt u de reactie van de mediadirecteur Willemijn Francissen van NTR op de bovengenoemde casus, dat er destijds niets te verwijten viel aan de informatievoorziening aan de Minister? Bent u het hiermee eens? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 8

Welke consequenties volgen er voor NPO, BNNVARA en NTR, nu blijkt dat er wel degelijk sprake is van schijnconstructies, een significante toename van productiekosten en een overschrijding van de WNT-norm?

Vraag 9

Hoe bent u van plan om in de toekomst de informatievoorziening vanuit de publieke omroepen beter te controleren, zodat zowel het ministerie als de Tweede Kamer de juiste gevraagde informatie ontvangt?

Vraag 10

Zijn er, buiten de informatie de we al hebben ontvangen van de Algemene Rekenkamer, nog meer programma’s van de publieke omroep die gebruikmaken van constructies? Bent u bereid om nader onderzoek hiernaar te doen en een overzicht hiervan te geven, omdat het belangrijk is dat belastinggeld van de publieke omroep doelmatig wordt besteed?


X Noot
2

ARk-rapport Hilversum in beeld; Doelmatigheid bij de publieke omroep d.d. 10 dec 2019 (32827–180)

X Noot
3

WNT: Wet normering topinkomens

X Noot
4

Antwoorden vraag 7 en 8, Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018–2019, nr. 2247

Indiener

Zohair El Yassini (VVD)


Gericht

Arie Slob (CU)


descriptionAccess ( 12710 )

Publicatiedatum
19 December 2019Gerelateerd

Het bericht ‘Benoeming Matthijs van Nieuwkerk krijgt staartje’

Het bericht dat de beloning van Van Nieuwkerk binnen de regels is en geen schijnconstructie

De benoeming van een bestuurder bij FPA Roosenburg

De benoeming van een nieuw hoofd van de Griekse “Parliamentary Budget Office”

Het benoemen van een “burgerlid” in een commissie van een gemeenteraad

Het aanstellen van ambassadeurs en toezichthouders

De recentelijke benoeming van een rechter die homo- en transgenderonvriendelijke uitspraken deed bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

De motivering van automatisch genomen besluiten

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl