Tweedemonitor / Kamervraag / Overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motieOverlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z24420

2019Z24420

(ingezonden 6 december 2019)

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

1

Kent u de aangenomen motie Van Raan c.s. (26 september 2019) waarin de regering wordt verzocht om met meer concrete maatregelen te komen die tot een aantoonbare vermindering zullen leiden van de in Nederland veroorzaakte overlast door luchthaven Luik-Bierset? 1)

2

Erkent u dat de wijze waarop u tot nu toe uitvoering geeft aan deze aangenomen motie tot geen enkele verbetering van de situatie heeft geleid? Zo nee, waaruit blijkt dan precies dat de situatie zou zijn verbeterd?

3

Deelt u de mening dat er in de praktijk tot nu toe geen enkele sprake is van het daadwerkelijk uitvoeren van de aangenomen motie Van Raan c.s.? 2) Zo nee, waaruit blijkt dan dat deze motie momenteel wordt uitgevoerd?

4

Wat is de stand van zaken omtrent de door u aangekondigde gezamenlijke Belgisch-Nederlandse expertgroep? 3)

5

Klopt het dat deze gezamenlijke expertgroep tot nu toe nog steeds niet bij elkaar is gekomen? Zo nee, kunt u een volledig overzicht verschaffen van alle momenten waarop deze expertgroep bij elkaar is gekomen?

6

Is deze gezamenlijke expertgroep al gevormd? Zo ja, wie zitten er in deze expertgroep? Zo nee, wanneer zal deze gezamenlijke expertgroep daadwerkelijk gevormd zijn?

7

Wat staat er precies op de agenda van deze gezamenlijke expertgroep?

8

Wanneer staan de overleggen gepland met de Belgische overheid om de situatie van overlast door vliegveld Luik-Bierset zo snel mogelijk op te lossen?

9

Waarop baseert u de term “gemiddeld”, zoals geformuleerd in uw opmerking om toe te werken “naar een situatie die gemiddeld vergelijkbaar is met de situatie van vóór de luchtruimwijziging van 2013”? 4)

10

Wat is hierbij uw definitie van de term “gemiddeld”?

11

Erkent u dat een “gemiddelde” niet hetzelfde is als het volledig wegnemen van de (extra) overlast? Zo nee, waarom niet?

12

Welke indicatoren zullen worden gebruikt, aan de hand waarvan de verbetermogelijkheden zullen worden getoetst?

13

Zijn deze indicatoren al opgesteld? Zo nee, wanneer zullen deze indicatoren worden opgesteld?

14

Wie heeft deze indicatoren opgesteld? Indien deze indicatoren nog niet bekend zijn, door wie zullen deze indicatoren worden opgesteld?

15

Welke maatregelen heeft u tot nu toe geïnventariseerd?

16

Acht u deze inventarisatie compleet? Zo ja, waar blijkt dat uit?

17

Wanneer zal het daadwerkelijke toetsen van de maatregelen plaatsvinden?

18

Kunt u een tijdlijn verschaffen aan de hand waarvan de overlast door vliegveld Luik-Bierset zal worden aangepakt?

19

Per wanneer mogen de inwoners van deze regio verwachten dat u deze overlast heeft weggenomen?

20

Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

1) Motie Van Raan c.s. over het aanpakken van de hinder van vliegveld Luik-Bierset.

Kamerstuk 31936-673 (26 september 2019).

https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-van-raan-aanpakken-hinder-van-luchthaven-luik-bierset

2) Motie Van Raan c.s. over het aanpakken van de hinder van vliegveld Luik-Bierset.

Kamerstuk 31936-673 (26 september 2019).

https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-van-raan-aanpakken-hinder-van-luchthaven-luik-bierset

3) Brief minister Van Nieuwenhuizen (21 oktober 2019): Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het bezoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de gemeente Eijsden-Margraten vanwege de aanhoudende overlast van vliegveld Luik-Bierset.

4) Brief minister Van Nieuwenhuizen (21 oktober 2019): Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het bezoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de gemeente Eijsden-Margraten vanwege de aanhoudende overlast van vliegveld Luik-Bierset.


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl