Niet-Nederlanders in de krijgsmacht

2019Z23967

(ingezonden 3 december 2019)

Vragen van het lid Popken (PVV) aan de staatssecretaris van Defensie over niet-Nederlanders in de krijgsmacht.

1. Bent u bekend met het feit dat marechausseevacatures via Randstad geen melding maken van de nationaliteitseis, terwijl art. 4a van het Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR) bepaalt dat bij de werving informatie wordt verschaft over de eis dat kandidaten het Nederlanderschap bezitten? 1)

2. Bent u bekend met het feit dat art. 11 AMAR voorziet in de mogelijkheid om in bijzondere gevallen af te wijken van de nationaliteitseis? Kunt u aangeven of, en zo ja hoe vaak, van de nationaliteitseis is afgeweken? Kunt u daarbij ook aangeven waaruit deze functies en vacatures bestaan en welke redenen ten grondslag lagen aan het afwijken van de nationaliteitseis? Zo nee, waarom niet?


1) https://www.randstad.nl/werknemers/vacatures/functies/marechaussee-grenswachter

Indiener(s)Tweedemonitor