Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat op 20 plekken in Noord-Brabant de gevaarlijke legionellabacterie loertHet bericht dat op 20 plekken in Noord-Brabant de gevaarlijke legionellabacterie loert

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z23704

2019Z23704

(ingezonden 29 november 2019)

Vragen van de leden Geurts en Van Toorenburg (beiden CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat op 20 plekken in Noord-Brabant de gevaarlijke legionellabacterie loert.

1

Heeft u het bericht gelezen dat op 20 plekken in Brabant de gevaarlijke legionellabacterie loert? 1)

2

Sinds wanneer is het u bekend dat uit onderzoek is gebleken dat er 81 afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn met een ‘verhoogd risico’, hetgeen wil zeggen dat legionellaverspreiding hier ‘aannemelijk tot zeer aannemelijk’ is? Wat heeft u sindsdien met die informatie gedaan?

3

Kunt u aangeven welke instanties bij de genoemde 81 locaties verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften en de handhaving daarvan?

4

Kunt u tevens aangeven wat deze instanties sinds september 2018 aan handhaving op de betrokken locaties gedaan hebben?

5

Kunt u aangeven in welke installaties de gevaarlijke bacterie inmiddels daadwerkelijk is aangetroffen en of aldaar onmiddellijk maatregelen zijn genomen?

6

Deelt u de visie van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), dat privacywetgeving niet zou toestaan dat alle risicolocaties openbaar gemaakt worden? Zo ja, waar baseert de ODBN zich juridisch op? Zo nee, bent u bereid die locaties wel openbaar bekend te maken?

7

Kunt u bevestigen dat er nauw wordt samengewerkt tussen de bevoegde gezagen, de omgevingsdiensten, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport? Kunt u aangeven wie deze samenwerking coördineert en wat het resultaat van die samenwerking is?

8

Kunt u aangeven of de betrokken bedrijven hun werknemers op de hoogte hebben gesteld van de risico’s die zij kunnen lopen?

9

Heeft u de overtuiging dat de betrokken bedrijven hun eigen verantwoordelijkheid serieus nemen om nadelige gevolgen voor de volksgezondheid zoveel mogelijk te voorkomen of beperken? Waarop baseert u uw antwoord?

10

Herinnert u zich dat u eerder heeft aangegeven dat nieuwe problemen voor volksgezondheid en milieu als gevolg van het zuiveren van afvalwater vanzelfsprekend waar mogelijk voorkomen moeten worden? Hebben de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de bedoelde 81 locaties zich voldoende vergewist van hun eigen verantwoordelijkheid?

1) De Gelderlander, 24 november 2019, Op 20 plekken in Brabant loert de gevaarlijke legionellabacterie (https://www.gelderlander.nl/maasland/op-20-plekken-in-brabant-loert-de-gevaarlijke-legionellabacterie~a2fab230/)


Gerelateerd

Het gebrek aan toezicht op legionella afkomstig van afvalwaterzuiveringsinstallaties

De artikelen ‘Brandbrief na heftige ziektegevallen in Brabant: niemand controleert waterzuivering op legionella’ en ‘Man uit Boxtel doodziek door legionella uit een waterzuivering: 'Ik heb echt kantje boord gelegen'’

Het artikel “RIVM: Waterzuiveringsinstallatie verspreidt mogelijk legionella (via de lucht)”

De legionella in een wooncomplex is Amsterdam Zuidoost

De legionelle uitbraak op de kazerne te Schaarsbergen

Het bericht dat op 20 plekken in Noord-Brabant de gevaarlijke legionellabacterie loert

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Legionellabesmettingen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl