Tweedemonitor / Kamervraag / De Gedragscode Zon op LandDe Gedragscode Zon op Land

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z23005

2019Z23005

(ingezonden 22 november 2019)

Vragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie), Sienot (D66), Agnes Mulder (CDA), Van der Lee (GroenLinks) en Van Raan (PvdD) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat, voor Milieu en Wonen, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Infrastructuur en Waterstaat over de Gedragscode Zon op Land.

1

Heeft u kennisgenomen van de ‘gedragscode zon op land’ die op 13 november 2019 is aangeboden aan leden van de vaste Kamercommissies voor Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken? 1)

2

Hoe beoordeelt u het feit dat een brede coalitie van organisaties de gedragscode voor zon op land heeft opgesteld en ondertekend?

3

Deelt u de mening dat de code bijdraagt aan de belangen van cultureel erfgoed, landschap, natuur, omwonenden en grondeigenaren? Zo ja, waarom?

4

In hoeverre sluit de gedragscode aan bij de uitvoering van de moties-Dik-Faber c.s. (Kamerstukken 32813, nr. 204 en 34682, nr. 20) over de zonneladder, en daarmee bij de uitgangspunten voor de Regionale Energiestrategie (RES) en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)? Kunt u uw antwoord toelichten?

5

Hoe beoordeelt u het feit dat beschermde natuurgebieden (Natura2000-gebieden, Nationale Parken en reeds ingerichte Natuurnetwerk Nederland gebieden) met deze code in principe worden uitgesloten als inpassingslocatie voor zon op land?

6

Bent u bereid om bevoegde gezagen zoals gemeenten en provincies te wijzen op het belang om de code te gebruiken bij het vaststellen van beleid voor zon op land (locatiekeuze, de eisen aan vormgeving, participatie omwonenden) en het opstellen van de RES'en?

7

Bent u bereid om de inpassingsplannen voor de RES'en die in de aankomende tijd gemaakt worden, mede te beoordelen aan de hand van deze gedragscode?

8

Bent u bereid om de overheden die rijksgronden aanbesteden (Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf) voor zonneprojecten mee te geven dat de gedragscode leidend dient te zijn bij de locatiekeuze en bij de beoordeling van biedingen door ontwikkelaars?

9

Bent u bereid de uitgangspunten van de gedragscode mee te nemen in het ruimtelijke en stimuleringsbeleid voor zon op land? Zo nee, waarom niet?

10

Heeft u kennisgenomen van het rapport ‘Zorg voor het Landschap’ dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft gepubliceerd? 2)

11

Deelt u de conclusie in het rapport dat de zorg voor het landschap nog onvoldoende is gewaarborgd in het huidige omgevingsbeleid om de ruimtelijke opgave in goed afgestemde en maatschappelijk breedgedragen banen te leiden?

12

Bent u bereid om de aanbevelingen in het rapport (het waarborgen van landschappelijke waarden in bestaande en nieuwe regelgeving, het leggen van een verband tussen de opgaven voor landbouw, klimaat en energie en meervoudig ruimtegebruik, het beter regelen van de verschillende claims op de ruimte en het aanwijzen van waardevolle landschappen) op te volgen? Zo nee, waarom niet?

13

Deelt u de conclusie van het PBL dat mede vanwege de groeiende weerstand van lokale bewoners tegen de komst van grote zonneparken, het raadzaam is dat er eisen worden gesteld aan landschappelijke inpassing, meervoudig ruimtegebruik en maatschappelijke meerwaarde? Komt de gedragscode voor zon op land volgens u hier voldoende aan tegemoet? Kunt u uw antwoord toelichten?

1) Gedragscode zon op land, 13 november 2019, https://hollandsolar.nl/u/files/energie-samen-a4-klik-hr.pdf

2) PBL, november 2019, 'Zorg voor het Landschap'

Die kostenlose Online JavaScript Beutifier organisiert Ihre Skripte. Vergewissern Sie sich, dass Sie es jedes Mal verwenden, bevor Sie Codes veröffentlichen.


Gerelateerd

Het bericht ‘CBb ruimte voor positieve uitspraak knelgevallen klein’

De Gedragscode Zon op Land

Antwoord op vragen van lid Van Raan over overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

Het doordrukken van groei op Schiphol terwijl krimp nodig is om binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te blijven.

Het bericht ‘Plannen voor zonne-energie smelten als sneeuw voor de zon omdat het net volstroomt’

Overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

Scholen die in de clinch liggen met de Belastingdienst over zonnedaken.

Het bericht 'Scholen in clinch met belasting over zonnedaken'

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl