Tweedemonitor / Kamervraag / Officieren van Justitie die in de fout zijn gegaanOfficieren van Justitie die in de fout zijn gegaan

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z22339

2019Z22339

(ingezonden 18 november 2019)

Vragen van de leden Groothuizen (D66) en Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over Officieren van Justitie die in de fout zijn gegaan1

Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Zembla van donderdag 7 november 2019, getiteld ‘Officieren van Justitie in de fout’? 1)

2

Hoe beoordeelt u het rechterlijke toezicht op grond van artikel 359a Wetboek van Strafvordering (Sv) op het strafvorderlijk handelen van het openbaar ministerie (OM) en de politie? Vindt u dat adequaat? Zo nee, op welke punten schiet het, naar uw oordeel, tekort?

3

Deelt u de mening dat het correctiemechanisme van artikel 359a Sv te beperkt is, omdat het a) zelden wordt toegepast en b) niet alle zaken voor de rechter komen? Zo ja, welke conclusie verbindt u daaraan? Zo nee, waarom niet?

4

Wat heeft u gedaan met het rapport 'Toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden' van het Wetenschappelijk Onderzoeks en Documentatiecentrum (WODC)? 2)

5

Wat is de essentie van de door u voorgestelde wijziging van artikel 359a Sv bij de herziening van het Wetboek van Strafvordering? Ziet u aanleiding deze wijziging te bespoedigen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer dient u het wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer?

6

Hoe is het disciplinaire toezicht op het handelen van leden van het OM nu vormgegeven? Ziet u een noodzaak tot verbetering? Zo nee, waarom niet?

7

Hoe kijkt u aan tegen de introductie van een soort tuchtrecht voor leden van het OM?

8

Hoeveel klachten zijn er in de jaren 2010 tot en met 2019 ingediend bij de Nationale ombudsman tegen (leden van) het OM? Welke trend ziet u in deze klachten?

9

Wat is precies de 'OM reflectiekamer kwaliteitsontwikkeling'? Wanneer gaat deze kamer van start of is deze van start gegaan? Wie hebben zitting in deze reflectiekamer?

10

Welke rol ziet u voor de procureur-generaal bij de Hoge Raad ten aanzien van toezicht op handelen van (leden van) het OM?

1) bnnvara.nl/zembla, 7 november 2019, https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/officieren-van-justitie-in-de-fout

2) https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2686-toezicht-en-controle.aspx


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Officieren van Justitie die in de fout zijn gegaan

Het bericht 'Seksofficier werkt nu bij advocatenkantoor'

Het opleggen van strafbeschikkingen

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De strafrechtspleging in Coronatijd

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl