Tweedemonitor / Kamervraag / De artikelen ‘Doe iets, anders is het wachten op de volgende dode’ en ‘We laten verwarde personen te lang vrijlopen’De artikelen ‘Doe iets, anders is het wachten op de volgende dode’ en ‘We laten verwarde personen te lang vrijlopen’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z22107

2019Z22107Vragen van de leden Regterschot en Yesilgöz-Zegerius (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid over de artikelen ‘Doe iets, anders is het wachten op de volgende dode’ en ‘We laten verwarde personen te lang vrijlopen’ (ingezonden 14 november 2019)

1. Heeft u kennisgenomen van de nieuwsartikelen ‘Doe iets, anders is het wachten op de volgende dode’ 1) en 'Kabinet doet te weinig om overlast door verwarde personen te voorkomen'? 2)

2. Welke lessen zijn getrokken uit de verschrikkelijke incidenten die in deze artikelen worden beschreven?

3. In 2018 is de eindrapportage ‘Op weg naar een persoonsgerichte aanpak‘ gepresenteerd, kunt u aangeven welke acties u sindsdien heeft ondernomen?


4. In hoeverre hebben gemeentes en regio’s deze aanpak verder geïmplementeerd en geborgd?

5. Welke acties zijn er tot nu toe ondernomen om de gegevensuitwisseling te verbeteren zoals het schakelteam ‘Personen met verward gedrag’ heeft aanbevolen? Zo ja, wat is het resultaat van deze acties en welke acties kunnen wij nog verwachten?

6. Kunt u een actuele stand van zaken geven met betrekking tot de realisatie van het publieksnummer voor verwarde personen, dat 24/7 bereikbaar is zoals ook is aanbevolen in de rapportage? Kunt u een concrete datum noemen wanneer het nummer opengesteld wordt?


7. Hoe worden burgemeesters momenteel ondersteund in het nemen van een snel, maar ook zorgvuldig besluit in geval van een acute situatie met een verwarde persoon waarbij diegene wellicht in bewaring gesteld moet worden?


8. Bent u het ermee eens dat het zorgwekkend is dat het aantal incidenten met verwarde personen ten opzichte van 2011 ruim verdubbeld is? Zo ja, welke concrete maatregelen heeft u sindsdien getroffen en bent u bereid te treffen? Zo nee, waarom niet?

9. Bent u het ermee eens dat de politie vooral bezig moet zijn met het vangen van boeven, in plaats van met mensen met een zorgbehoefte? Zo ja, hoe bent u van plan om ervoor te zorgen dat de politie zich kan richten op haar kerntaken in plaats van op de 90.000 incidenten rond verwarde personen? Hoe gaat u ervoor zorgen dat de zorgtaken weer bij zorginstellingen komen te liggen? Zo nee, waarom niet?

10. Klopt het dat gemeentes er allemaal verschillende aanpakken ten aanzien van verwarde personen op na lijken te houden? Ziet u mogelijkheden om met een landelijke aanpak voor verwarde personen te komen? Zo ja, welke maatregelen bent u hier bereid voor te treffen? Zo nee, waarom niet?

1) Algemeen Dagblad, 4 november 2019, 'Onno Hoes luidt noodklok: ‘Doe iets, anders is het wachten op de volgende dode’ https://www.ad.nl/binnenland/onno-hoes-luidt-noodklok-doe-iets-anders-is-het-wachten-op-de-volgende-dode~a6f6d6f4/

2) Nos.nl, 4 november 2019, 'Hoes: 'Kabinet doet te weinig om overlast door verwarde personen te voorkomen'' https://nos.nl/artikel/2309054-hoes-kabinet-doet-te-weinig-om-overlast-door-verwarde-personen-te-voorkomen.html


Gerelateerd

De artikelen ‘Doe iets, anders is het wachten op de volgende dode’ en ‘We laten verwarde personen te lang vrijlopen’

Verwarde personen

De berichten 'Machteloze agent vaker in gevecht met verwarde mensen' en 'Verwarde mensen drijven de agent tot wanhoop'

Het bericht dat een man na een arrestatie overleden is in het ziekenhuis

Het bericht ‘Zorg over groei geweld door verwarde mensen in Rotterdam’

Een toename van geweld door verwarde personen

Het bericht ‘Incidenten verwarde mensen heftiger’

Het bericht dat een klimaatscepticus meer dan een miljoen gulden ontving van o.a. Nederlandse bedrijven met als expliciet doel om twijfel te zaaien over klimaatverandering en de rol van de mens daarin

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl