Tweedemonitor / Kamervraag / Het vervroegde luchtvaartadvies van de commissie Remkes en de gebrekkige rapportage van stikstofuitstoot op grote hoogteHet vervroegde luchtvaartadvies van de commissie Remkes en de gebrekkige rapportage van stikstofuitstoot op grote hoogte

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z21603

2019Z21603Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het vervroegde luchtvaartadvies van de commissie-Remkes en de gebrekkige rapportage van stikstofuitstoot op grote hoogte (ingezonden 8 november 2019)

1) Kent u het bericht 'Is de luchtvaart echt maar een kleine vervuiler? 5 vragen over vliegverkeer en stikstof'? 1)

2) Hoe staat het met de uitvoering van de tegen uw wens in aangenomen motie-Van Raan c.s. waarin de regering wordt verzocht om de stikstofuitstoot boven 3.000 voet zo volledig mogelijk in beeld te brengen? 2)

3) Deelt u de mening dat het logisch zou zijn als de commissie-Remkes deze motie meeneemt in haar stikstofadvies over de luchtvaart? Zo nee, waarom niet?

4) Op welke wijze gaat de commissie-Remkes deze motie meenemen in haar stikstofadvies over de luchtvaart?

5) Erkent u dat, door een deel van de stikstofemissie van de luchtvaart van en naar Nederlandse vliegvelden boven de 3.000 voet onder de categorie ‘buitenland’ te plaatsen, de stikstofemissie van de luchtvaartsector deels buiten beeld blijft? Zo nee, waarom niet?

6) Welk deel van de aan de categorie ‘buitenland’ toegeschreven stikstofemissies worden veroorzaakt door luchtvaart?

7) Kunt u dit aandeel van de luchtvaart in de categorie ‘buitenland’ specificeren naar het aandeel dat kan worden toegeschreven aan luchtvaart vanuit het buitenland en luchtvaart in Nederland?

8) Erkent u dat de stikstofemissie van de luchtvaart, ongeacht in welke categorie deze is ondergebracht, bijdraagt aan de cumulatieve stikstofdepositie en daardoor mede oorzaak kan zijn van het overschrijden van kritische depositiewaarden? Zo nee, waarom niet?

9) Erkent u dat, mede vanwege het gebruik van de categorie ‘buitenland’ voor stikstofemissies vanuit de luchtvaart, de cumulatieve effecten van stikstofdepositie door verschillende bronnen niet goed in beeld is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om deze lacune weg te nemen?

10) Op welke wijze gaat de commissie-Remkes advies geven over de in de categorie ‘buitenland’ verstopte stikstofemissies van de luchtvaartsector?

11) Klopt het dat het landelijke percentage van de stikstofuitstoot dat nu aan luchtvaart wordt toegeschreven, niet een-op-een kan worden geprojecteerd op de individuele Natura 2000-gebieden, omdat per gebied een individuele beoordeling gemaakt moet worden? Zo nee, hoe zit het dan?

12) Klopt het dat Nederland de emissies boven 3.000 voet niet apart rapporteert aan de Europese Commissie (EC) als onderdeel van de NEC-rapportage? 3) Zo nee, hoe zit het dan?

13) Wat is de beweegreden om dit niet te doen?

14) Bent u bereid om deze rapportages alsnog compleet te maken? Zo nee, waarom niet?

15) Wie bepaalt op basis van welke gronden wat er wel en niet wordt gerapporteerd aan de EC?

16) Deelt u de mening dat het belangrijk is om een zo volledig mogelijk beeld te hebben van de stikstofemissie? Zo nee, waarom niet?

17) Bent u bekend met de gids waarin de EC de methode beschrijft over het berekenen van emissies boven 3.000 voet?

18) Klopt het dat de meeste Europese landen deze emissies boven 3.000 voet wel rapporteren? Zo nee, hoe zit het dan?

19) Wat is de verklaring voor de bevinding uit de emissieregistratie dat het spreidingsgebied van de emissies vanuit Schiphol in 2017 een stuk kleiner is geworden dan in 2015 en 2016?

20) Welke bronnen zijn gebruikt bij de bepaling van de emissie zoals opgenomen in de emissieregistratie in respectievelijk 2015, 2016 en 2017?

[1] Website EenVandaag, 23 oktober 2019 (https://eenvandaag.avrotros.nl/item/is-de-luchtvaart-echt-maar-een-kleine-vervuiler-5-vragen-over-vliegverkeer-en-stikstof/)

[2] Motie-Van Raan c.s. (Kamerstuk 31936, nr. 674).

[3] NFR-code 1 A 3 a i (ii) (International aviation (Cruise)) en NFR-code 1 A 3 a ii (ii) (Domestic aviation (Cruise)).


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het vervroegde luchtvaartadvies van de commissie Remkes en de gebrekkige rapportage van stikstofuitstoot op grote hoogte

De toename van de stikstofuitstoot door de biomassacentrales in Diemen en Geertruidenberg

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Stikstofuitstoot

Antwoord op vragen van lid Van Raan over overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl