Tweedemonitor / Kamervraag / Het rapport ‘Beleidsscan VN-Verdrag handicap’ van de NVRR?Het rapport ‘Beleidsscan VN-Verdrag handicap’ van de NVRR?

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z21321

2019Z21321

Vragen van de leden Özütok en Renkema (beiden GroenLinks) aan de ministers van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het rapport ‘Beleidsscan VN-Verdrag handicap’ van de NVRR (ingezonden 6 november 2019)

1

Heeft u kennisgenomen van het rapport ‘Beleidsscan VN-Verdrag handicap’ van de NVRR? 1)

2

Wat is volgens u de oorzaak dat veel gemeenten nog laks zijn met de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap?

3

Wat is volgens u de oorzaak dat geen enkele onderzochte gemeente bijzondere aandacht heeft voor de positie van vrouwen met een beperking, terwijl dit volgens het verdrag wel zou moeten?

4

Wat is er sinds de inwerkingtreding van het VN-verdrag door de rijksoverheid gedaan om gemeenten aan te sporen om zo snel als mogelijk te voldoen aan de bepalingen uit het verdrag?

5

Hoe ziet het implementatietraject van het VN-verdrag er voor decentrale overheden precies uit?

6

Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat alle gemeenten zich aan het implementatietraject van het VN-verdrag houden? Kunt u hierbij ook aangeven of en zo ja welke extra stappen u gaat zetten om gemeenten aan te sporen zich aan de stapsgewijze implementatie te houden? Zo nee, waarom niet?

7

Hoe staat het op landelijk niveau met de implementatie van het VN-verdrag?

8

Wanneer zal het VN-verdrag ook gaan gelden in Caribisch Nederland? Hoe worden tot die tijd de rechten van mensen met een handicap in Caribisch Nederland beschermd?

9

Is het verdrag inmiddels ook geratificeerd door de andere landen in het Koninkrijk? Zo nee, hoe worden de rechten van mensen met een handicap in die delen van het Koninkrijk beschermd?

10

Op welke manier borgt u dat binnen het implementatietraject ook aandacht is voor implementatie van het VN-verdrag in andere onderdelen van het beleid, zoals arbeidsmarkt, woonbeleid en cultuur?

1) https://www.nvrr.nl/download/?id=87554


Gerelateerd

Het rapport ‘Beleidsscan VN-Verdrag handicap’ van de NVRR?

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het Verdrag van Straatsburg

Een nieuw onderzoek naar de risico’s op botsingen met vogels als gevolg van de opening van Lelystad Airport.

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

De kritiek van NGO’s op de concept-duurzaamheids-impactanalyse van het EU-Mercosur-verdrag en de status van het akkoord

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl