Tweedemonitor / Kamervraag / Compensatie voor de gaswinning in het WaddengebiedCompensatie voor de gaswinning in het Waddengebied

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z20963

2019Z20963


Vragen van de leden Van der Lee en Bromet (beiden GroenLinks) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over compensatie voor de gaswinning in het Waddengebied. (ingezonden 1 november 2019)

1. Bent u bekend met het artikel ‘448 miljoen aan plannen voor compensatie gaswinning’ 1) en de Investeringsagenda van het Omgevingsproces Ternaard? 2)

2. Klopt het dat ambtenaren van uw ministerie aanwezig waren bij werkgroepbijeenkomsten rondom deze investeringsagenda? Weet u waar men op doelt met de “uitspraak van EZK op 11 maart 2019 dat EZK niet schrikt van een investeringsagenda van mogelijk enkele honderden miljoenen euro’s”?

3. Bent u werkelijk van plan om 448 miljoen euro uit te geven om gaswinning mogelijk te maken? Zo ja, waarom moet de belastingbetaler opdraaien voor deze kosten? Hoe bent u van plan de Investeringsagenda van het Omgevingsproces Ternaard te financieren? Wordt dit bedrag ook in de regio geïnvesteerd wanneer er geen gaswinning zal plaatsvinden in de regio?

4. Deelt u de mening dat het beter is af te zien van gaswinning wanneer de prijs voor draagvlak zo hoog is?

5. Is het u bekend dat de Waddenzee een UNESCO Werelderfgoed is en dus onvervangbaar, uniek en eigendom van de hele wereld?

6. Deelt u de opvatting dat de ecologische functies van de Waddenzee onbetaalbaar en uniek zijn en dat deze niet gecompenseerd kunnen worden?

7. Bent u bekend met het artikel “Waddengeld voor een blacklight golfbaan”? 3)

8. Heeft het Waddenfonds te maken met de Investeringsagenda van het Omgevingsproces Ternaard?

9. Deelt u de mening dat het Waddenfonds nauwelijks heeft bijgedragen aan het oorspronkelijke doel van het Waddenfonds, namelijk versterking van de natuur?

10. Op welke manier dragen zaken zoals het verhogen van bruggen, kunstwerken en een blacklightgolfbaan bij aan het versterken van de natuur in de Waddenzee? Deelt u de analyse dat hoewel het vanuit het oogpunt van de subsidieaanvragers begrijpelijk is dat men dit fonds aangreep om voor allerlei zaken subsidie aan te vragen, het oorspronkelijke doel van het fonds volledig ondergesneeuwd raakte?

11. Deelt u de mening dat er ten principale niets mis is met culturele en economische investeringen in de regio rondom de Waddenzee, maar dat het onjuist is om de indruk te wekken dat deze investeringen te maken hebben met de natuurversterking van de Waddenzee?

12. Hoeveel geld uit het Waddenfonds is er precies besteed aan natuurversterking? Kunt u een overzicht geven van hoe dit geld precies is besteed?

13. Bent u bereid om het overgebleven geld van het Waddenfonds slechts te besteden aan versterking van de natuur?

14. Deelt u de mening dat al deze inspanningen om gaswinning te compenseren niet effectief zijn en het beter is om gewoon geen gas meer te winnen onder de Waddenzee zodat problemen voorkomen worden?

15. Zijn er middelen uit het Waddenfonds gebruikt voor het tegengaan van stikstofuitstoot? Bent u bereid zich hiervoor in te spannen, aangezien stikstofreducerende maatregelen natuurversterkend zijn?

16. Kan het Waddenfonds worden gebruikt om boeren te ondersteunen met de transitie naar kringlooplandbouw, zoals de melkveeboeren op Schiermonnikoog? Zeker aangezien dit een maatregel zou zijn die daadwerkelijk voor natuurversterking zou zorgen? Bent u bereid zich hiervoor in te spannen?

1. Leeuwarder Courant, 28 oktober 2019, https://www.lc.nl/friesland/noardeast-fryslan/448-miljoen-aan-plannen-voor-compensatie-gaswinning-24964977.html

2. Investeringsagenda Omgevingsproces Ternaard, https://indd.adobe.com/view/fde6a9df-93bd-410b-964a-a74a98814c55

3. De Groene Amsterdammer, 30 oktober 2019, https://www.groene.nl/artikel/waddengeld-voor-een-blacklight-golfbaan

Indiener

Laura Bromet (GL)

Tom van der Lee (GL)


Gericht

Carola Schouten (CU)

Eric Wiebes (VVD)


Access ( 11921 )

Publicatiedatum
1 November 2019Gerelateerd

Het ontbreken van draagvlak voor aardgaswinning onder het Werelderfgoed de Waddenzee

De brief ‘Agenda voor het Waddengebied 2050’ d.d. 11 december 2020

Compensatie voor de gaswinning in het Waddengebied

De berichten ‘Onrust bij pachters van buitendijks land achter Waddenzeedijk’ en ‘Rijkscommissie: Waddengebied moet Nationaal Landschapspark worden’

Mijnbouwactiviteiten in het waddengebied

Het bericht dat 600 miljoen euro uit het Waddenfonds is uitgegeven zonder dat de natuur erop vooruit is gegaan

Het bericht dat er 277 containers overboord zijn geslagen bij de Waddeneilanden, waarvan drie met benzoylperoxide

De waardedalingsregeling

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl