Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘Duurzaamheid blijft ondergeschoven kind bij aanbestedingen in de bouw’Het artikel ‘Duurzaamheid blijft ondergeschoven kind bij aanbestedingen in de bouw’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z19332

2019Z19332


Vragen van de leden Sienot, Van Eijs en Schonis (allen D66) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Infrastructuur en Waterstaat over het artikel ‘Duurzaamheid blijft ondergeschoven kind bij aanbestedingen in de bouw’ (ingezonden 10 oktober 2019)

  1. Kent u het artikel ‘Duurzaamheid blijft ondergeschoven kind bij aanbestedingen in de bouw’? 1)
  2. Bent u eens met de constatering dat duurzaamheid nog een te kleine rol speelt in de aanbesteding van bouwprojecten van publieke instellingen?
  3. Deelt u de grote zorg dat indien duurzaamheid het ondergeschoven kind blijft bij aanbestedingen in de bouw, de kans gering is dat Nederland in 2050 energieneutraal en klimaatbestending is? Zo nee, waarom niet?
  4. Deelt u de mening dat wanneer circulariteit onvoldoende mee wordt genomen in publieke aanbestedingen, het doel dat de Nederlandse overheid en haar gemeenten om daadwerkelijk circulair in te kopen in 2030 niet wordt gehaald? Zo ja, op welke wijze stimuleert u circulair bouwen bij aanbestedingen op zowel nationaal niveau als gemeentelijk niveau? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u van mening dat er momenteel te veel barrières zijn voor aanbestedende diensten om duurzaam te bouwen waardoor het nu inefficiënt en onrendabel is? Zo ja, op welke wijze gaat u ervoor zorgen dat het duurzaam bouwen gemakkelijker en goedkoper zal worden? Zo nee, waarom niet?
  6. Deelt u de mening dat het juist belangrijk is dat Nederlandse publieke instellingen bij aanbestedingen van bouwprojecten voldoende rekening houden met duurzaamheid, om zo een goed voorbeeld te zijn voor ook de private instellingen?
  7. Welke stappen onderneemt u om papier en praktijk ten aanzien van het certificaat van de zogeheten ‘CO2-Prestatieladder’, waarover bedrijven vaak beschikken en die laat zien dat zij zich bewust zijn van hun CO2-uitstoot, meer met elkaar in lijn te brengen, aangezien zo’n certificaat niet precies laat zien wat ze doen om hun uitstoot te reduceren?
  8. Deelt u de constatering dat de Milieukostenindicator (MKI) en de Milieuprestatieberekening Gebouw (MPG) serieuze middelen zijn om de duurzaamheid bij aanbestedingen te verhogen? Zo ja, vindt u dat meer bouwprojecten van publieke instellingen moeten gaan werken met een MKI en/of MPG? Zo nee, waarom niet?
  9. Zou u meer informatie kunnen geven over hoe het staat met de uitvoering van de motie-Schonis c.s. (Kamerstuk 35000-A, nr. 120) over duurzame innovatieve technieken bij infrastructurele projecten?

1) Het Financieel Dagblad, 7 oktober 2019


Gerelateerd

Het artikel ‘Duurzaamheid blijft ondergeschoven kind bij aanbestedingen in de bouw’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Werkgevers: langer doorwerken ondergeschoven kind in cao-overleg’

Het bericht ‘Archeologie bij gemeenten ondergeschoven kindje’

De ING als huisbankier van de overheid

De dreigende uitzetting van Davit en Nunë

De berichten ‘VS van plan uit WTO-onderdeel te stappen’ en ‘Chinese bussen kunnen bij aanbesteding niet worden geweerd’

Het Revnext-model voor de stimulering van elektrische auto's, de merkwaardige aanbesteding, de uitkomsten van dit model en het feit dat TNO de staatssecretaris weerspreekt

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl