Tweedemonitor / Kamervraag / Het blog ‘Andere tijden voor de rechtsbescherming’Het blog ‘Andere tijden voor de rechtsbescherming’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z19199

2019Z19199


Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het blog ‘Andere tijden voor de rechtsbescherming’. (ingezonden 9 oktober 2019)

1. Kent u het blog ‘Andere tijden voor de rechtsbescherming’? 1)

2. Wat is uw reactie op het feit dat advocaten de eerste twee weken van 2020 massaal niet beschikbaar zullen zijn voor piketdiensten? Wat zijn volgens u hier de juridische, organisatorische en praktische gevolgen van? Trekt u dit zich aan? Waarom heeft u het zo ver laten komen?

3. Deelt u nog steeds de mening dat sociaal advocaten nu geen redelijke vergoeding krijgen, zoals eerder herhaaldelijk door u geuit? Kunt u een overzicht geven van alle maatregelen die hieraan de afgelopen 20 jaar hebben bijgedragen?

4. Kunt u uitleggen dat zelfs de meest ervaren en gespecialiseerde sociaal advocaten €108 per punt (en dus niet per uur!) ontvangen, terwijl zelfs stagiaires van het kantoor van de Landsadvocaat meer betaald krijgen (€165 uurtarief) en de de Landsadvocaat wel €384 per uur ontvangt? 2)

5. Kunt u uitgebreid ingaan op de serieuze kanttekeningen die bij uw argumenten worden geplaatst over de stijging van de kosten (de uitgaven voor toevoegingen zijn sinds 2012 juist fors afgenomen), dat uw vergelijking met andere rechtsstelsels mank gaat (vergeleken met andere landen staat Nederland rond de 20ste plaats als je kijkt naar de totale uitgaven voor rechtspleging) en dat de enige relevante vraag nu zou moeten zijn of in Nederland voor een sociaal advocaat een billijk inkomen haalbaar is?

6. Wat is uw reactie op de conclusie uit het blog? 3)

7. Bent u bereid deze vragen afzonderlijk en ruim voorafgaand aan het Algemeen Overleg gesubsidieerde rechtsbijstand op 7 november te beantwoorden?

1) https://www.sdu.nl/blog/andere-tijden-rechtsbescherming.html , 7 oktober 2019

2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019-2020, nr. 221

3) “De eenzijdigheid en de onjuistheid waarmee de minister de politiek informeert en de discussie voert, irriteert. Het vertekende beeld dat hij geeft evenzeer. Nog storender is dat de door het ministerie zelf ingestelde Commissie Van der Meer in het rapport 'Andere Tijden' al in 2017 concludeerde dat in het huidige stelsel van gefinancierde rechtsbijstand een redelijk inkomen “in de verste verte niet haalbaar is”. Het is al bijna 2020. En een redelijk inkomen ligt in de verste verte nog niet in het verschiet: er is nog altijd geen enkele concrete maatregel genomen die het inkomen van de sociale advocatuur substantieel verbetert. Niet een. Een liberale minister die de rechtsbescherming willens en wetens verwaarloost. Het zijn inderdaad andere tijden.”


Gerelateerd

Het blog ‘Andere tijden voor de rechtsbescherming’

Moslimfobie en intimidatie bij de politie

De blog ‘Een minister voor Rechtsbescherming is meer dan ooit nodig’

Het bericht ‘Geef kennismigranten en internationaal talent meer zekerheid tijdens de coronacrisis’

Het bericht ‘Help verstandelijk gehandicapten gezonder te leven’

De campagne van Second Love waarin wordt opgeroepen tot vreemdgaan

De arresten van het Hof van Justitie

Het blog van de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl