Tweedemonitor / Kamervraag / De berichten ‘Belastingproblemen Nederlandse Amerikanen nog niet de wereld uit’ en ‘Snel vraagt banken om meer coulance voor Amerikaanse Nederlanders’De berichten ‘Belastingproblemen Nederlandse Amerikanen nog niet de wereld uit’ en ‘Snel vraagt banken om meer coulance voor Amerikaanse Nederlanders’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z17726

2019Z17726


Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over de berichten ‘Belastingproblemen Nederlandse Amerikanen nog niet de wereld uit’ en ‘Snel vraagt banken om meer coulance voor Amerikaanse Nederlanders’ (ingezonden 23 september 2019)

1. Bent u bekend met de berichten ‘Belastingproblemen Nederlandse Amerikanen nog niet de wereld uit’ 1) en ‘Snel vraagt banken om meer coulance voor Amerikaanse Nederlanders’? 2)

2. Is het juist dat naar aanleiding van uw brief van 17 september 2019 over fiscale moties en toezeggingen (3) gesteld kan worden dat:

- de regeling het mogelijk maakt om afstand te doen van de Amerikaanse nationaliteit zonder dat eerst aan alle Amerikaanse fiscale aangifteverplichtingen is voldaan?

- het voor het afstand doen van de Amerikaanse nationaliteit het ook niet nodig is om een Amerikaans Taxpayer Identification Number (TIN) te hebben?

- Amerikaanse Nederlanders die afstand hebben gedaan van de Amerikaanse nationaliteit kunnen blijven bankieren bij Nederlandse banken ook als zij geen TIN hebben?

- deze procedure om afstand te doen van de Amerikaanse nationaliteit voor alle Nederlandse Amerikanen geldt, ongeacht de omvang van hun inkomen en vermogen? Kunt u deze vragen bevestigend beantwoorden? Zo nee, kunt u een uitgebreide toelichting geven?

3. Kunt u een toelichting geven op de fiscale inkeerregeling van de Amerikaanse belastingdienst voor Amerikaanse Nederlanders die van toepassing wordt nadat zij afstand hebben gedaan van hun Amerikaanse nationaliteit?

4. Deelt u de mening dat de fiscale inkeerregeling nog niet voldoende zekerheid biedt aan de duizenden Nederlandse Accidental Americans zonder TIN die nog steeds de zorg hebben na 12 oktober geen gebruik meer te kunnen maken van hun bankrekening? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

5. Kunt u reageren op het bericht van de Accidental Americans dat de voorgestelde procedure kostbaar is voor de mensen die te maken hebben met deze problematiek aangezien die kosten in de eerste plaats bestaan uit de fee van 2.350 dollar die men moet betalen om afstand te kunnen doen van de Amerikaanse nationaliteit en daarna de kosten komen die samenhangen hangen met de fiscale aangifteverplichtingen zoals het inhuren van een adviseur (wat zomaar kan oplopen tot 5.000 euro) om deze problematiek op te lossen en de eventuele Amerikaanse belastingen? Deelt u de mening dat dit een forse last is voor deze mensen? Zo nee, waarom niet?

6. Welke stappen moeten er door een Nederlandse Accidental American worden gezet alvorens deze de Amerikaanse nationaliteit definitief heeft opgezegd? Wat is op dit moment de verwachte looptijd waarbinnen dit geregeld kan worden? Klopt het signaal dat de duur van de procedure om afstand te doen van de Amerikaanse nationaliteit sterk oploopt en voor de mensen tot nog meer onzekerheden en stress leidt?

7. Wat zijn de totale kosten als alle Nederlandse Accidental Americans met een spaarrekening van minder dan 50.000 dollar afstand willen doen van de Amerikaanse nationaliteit?

8. Welke stappen zet u om Accidental Americans met een spaarrekening met minder dan 50.000 dollar bewust te maken van de gevolgen van het hebben van de Amerikaanse nationaliteit en de mogelijkheid om te besluiten hier wel/niet afstand van te doen?

9. Op welke manier zorgt u ervoor dat ook mensen die nu nog niet de gevolgen ervaren wel op de hoogte gebracht worden van de verplichtingen volgend uit de Foreign Account Tax Compliance Act en fiscale verplichtingen die het gevolg zijn van het Amerikaans burgerschap?
10. Kunt u toelichten waarom banken de rekeningen van Nederlandse Accidental Americans niet mogen opzeggen ondanks het feit dat deze mensen geen TIN hebben zoals u aangaf in het radioprogramma ‘Reporter Radio’? 4)

11. Hoe verklaart u het verschil in inzicht wat betreft het sluiten van bankrekeningen tussen u 3) (sluiten rekeningen is voorbarig) en de reactie van de banken 5) (we kunnen geen garanties geven)? Waar komt dit verschil vandaan en op welke manier gaat u ervoor zorgen dat de inzichten overeenkomstig worden zodat er, samen met de banken, een definitieve oplossing gevonden kan worden voor de Nederlandse Accidental Americans?

12. Kunt u, gezien het feit dat u in uw brief van 17 september 2019 (3) aangeeft het voorbarig te vinden dat banken overgaan tot het sluiten of schorsen van bankrekeningen per 1 oktober 2019, reageren op de volgende passage die deze leden hebben ontvangen uit een verweerschrift van een niet nader te noemen bank bij een zaak die momenteel bij het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid) in behandeling is en duidelijk laat zien dat banken zelf het sluiten van rekeningen op korte termijn goed mogelijk achten en niet ‘voorbarig’:

Naam bank’ is van mening dat het voldoen aan plicht B - het voldoen aan de

verplichtingen uit de Wwft en dus het niet openen van de betaalrekening - prevaleert boven plicht A - meewerken aan het openen van een betaalrekening. Dit komt omdat het belang om niet mee te werken aan (potentieel) witwassen of zelf schuldig te zijn aan potentieel witwassen prevaleert boven het belang om een basisbetaalrekening te openen voor een consument. Hierbij speelt ook mee dat een bank als gevolg van keuze voor plicht A door de Amerikaanse autoriteiten aangemerkt zou kunnen worden als 'significant non compliant', met alle gevolgen van dien. Ook geldt dat als ‘ Naam bank’ de plicht om de rekening te openen niet naleeft (plicht A), dit geen strafbaar feit oplevert door ‘ Naam bank’ . Dit is niet het geval voor de niet-naleving van plicht B (het niet-naleven van de Wwft). De sanctie op het overtreden van plicht B is bovendien hoger dan het overtreden van plicht A. De bovenstaande omstandigheden rechtvaardigen daarom dat een bank prioriteit geeft aan het naleven van plicht B en dus de bankrekening van de Klant opzegt. ?

Hoe verklaart u de op korte termijn dreigende opzegging van de bankrekening van deze individuele klant en begrijpt u dat dit leidt tot grote onzekerheid en stress, zeker omdat de verschillende berichtgeving niet eensluidend is?

13. U heeft aangegeven niet te kunnen spreken voor de banken, maar kunt u garanderen dat u er alles aan zult doen om ervoor te zorgen dat de Nederlandse Accidental Americans met een spaartegoed van minder dan omgerekend 50.000 dollar ook na 12 oktober nog terecht kunnen bij hun eigen rekening? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke mogelijkheden heeft u om dit te bewerkstelligen?
14. Op welke manier staat u ook de Nederlandse banken bij om te voorkomen dat deze te maken krijgen met Amerikaanse sancties bij het verlenen van bancaire diensten aan Nederlandse Accidental Americans zonder TIN?

15. Welke rol hebben de Fransen gespeeld bij het tot stand komen van de overgangsregeling en zijn er nog andere Europese lidstaten die zich hiervoor hebben ingezet?
16. Kunt u de vragen één voor één beantwoorden?

1) https://fd.nl/economie-politiek/1316286/belastingproblemen-nederlandse-amerikanen-nog-niet-de-wereld-uit

2) https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/20/snel-vraagt-banken-om-meer-coulance-voor-amerikaanse-nederlanders-a3974030

3) Kamerstukken II, vergaderjaar 2019-2020, 35 300-IX, nr. 4.

4) https://www.nporadio1.nl/reporter-radio/onderwerpen/512373-onjuiste-behandeling-amerikaanse-nederlanders

5) https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/20/snel-vraagt-banken-om-meer-coulance-voor-amerikaanse-nederlanders-a3974030


Gerelateerd

De berichten ‘Belastingproblemen Nederlandse Amerikanen nog niet de wereld uit’ en ‘Snel vraagt banken om meer coulance voor Amerikaanse Nederlanders’

FATCA en de Accidental Americans

De sterke rechtspositie van banken in het geval van insolventie

Het bericht ‘Ook ING stopt met inning coronasteun uit VS’

Banken die op grond van de FATCA-wetgeving financiële dienstverlening weigeren aan Nederlanders met (ook) de Amerikaanse nationaliteit

De voortgangsrapportage rentederivaten, waaruit blijkt dat twee banken alle deadlines missen

Het bericht ‘Mag de bank weigeren om je een bankrekening te geven? Dat gaat AFM onderzoeken’

Het bericht ‘Chipsector onderuit na uitlekken Amerikaanse plannen’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl