Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Regenwoudmaffia’ vermoordt en bedreigt inwoners Amazone’Het bericht ‘Regenwoudmaffia’ vermoordt en bedreigt inwoners Amazone’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z17443

2019Z17443


Vragen van de leden Ploumen en Van den Hul (beiden PvdA) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht ‘Regenwoudmaffia’ vermoordt en bedreigt inwoners Amazone’ (ingezonden 18 september 2019)

 1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Regenwoudmaffia vermoordt en bedreigt inwoners Amazone’ van 17 september jl. en van het rapport 'Rainforest Mafias' van Human Rights Watch? 1)
 2. Deelt u de zorgen over de ontwikkelingen die er gaande zijn in het Amazonegebied nu sinds het aantreden van president Bolsonaro de handhaving van milieuwetgeving is teruggeschroefd?
 3. Wat vindt u van de kritiek van de Braziliaanse president op mensen en belangenorganisaties die het regenwoud proberen te beschermen?
 4. Heeft u over deze uitspraken contact opgenomen met uw ambtsgenoot om uw zorgen over te brengen? Zo ja, wat was de reactie? Zo nee, waarom niet?
 5. Heeft u contact opgenomen met uw ambtsgenoot om uw zorgen te uiten over het vermoorden en bedreigen van de mensen die het oerwoud willen beschermen tegen illegale houtkap door criminele organisaties? Zo ja, is het bekend wat de Braziliaanse overheid doet tegen deze criminele organisaties? Zo nee, bent u bereid alsnog deze zorgen over te brengen en te vragen naar een plan van aanpak?
 6. Is er na de politieke consultaties van de Directeur Generaal Politieke Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken met zijn Braziliaanse ambtgenoot in Brasilia in mei 2019 nog op dit niveau contact geweest? Zo ja, is ook over dit onderwerp gesproken? Zo nee, waarom niet?
 7. Hoe vaak heeft de Nederlandse ambassadeur in de afgelopen weken over de Amazone gesproken met de Braziliaanse overheid? Zijn de criminele organisaties daarbij ook ter sprake gekomen?
 8. In hoeverre heeft u over het bovenstaande contact opgenomen met uw Europese ambtsgenoten om hierbij gezamenlijk op te trekken?
 9. Is er sprake van samenwerking op Europees niveau in het contact met de Braziliaanse overheid als het de zorgen over het Amazone gebied betreft? Zo nee, waarom niet?
 10. Kunt u aangeven over welke nieuwe initiatieven wordt gesproken in de dialoog en samenwerking met de Braziliaanse overheid en andere belanghebbenden ter verduurzaming van de productie van agrarische grondstoffen?
 11. Overweegt u naar aanleiding van deze ontwikkelingen maatregelen om uw zorgen met betrekking tot de illegale houtkap van het Amazonegebied kracht bij te zetten? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
 12. Wat vindt u van de oproep van milieuorganisaties tot het matigen van het gebruik van Braziliaanse soja om het regenwoud te beschermen?
 13. Bent u in gesprek met bedrijven die soja uit Brazilië importeren en hun (mogelijke) rol bij de gebeurtenissen in het Amazonegebied en op welke wijze zij een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van die omstandigheden?

1) https://nos.nl/artikel/2302077-regenwoudmaffia-vermoordt-en-bedreigt-inwoners-amazone.html en https://www.hrw.org/report/2019/09/17/rainforest-mafias/how-violence-and-impunity-fuel-deforestation-brazils-amazon .


Gerelateerd

Het bericht ‘Regenwoudmaffia’ vermoordt en bedreigt inwoners Amazone’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Coronavirus bedreigt ook bouw van nieuwe woningen’

Het verbieden van samenkomsten buiten de publieke ruimte

Het bericht dat het CETA verdrag lokaal beleid bedreigt

De bedreiging van de publieke taak van woningbouwcorporaties

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De uitkomsten van het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de LHV: werkdruk huisarts bedreigt kwaliteit van zorg

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl