Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘COC komt veel Friese scholen niet meer binnen’.Het bericht ‘COC komt veel Friese scholen niet meer binnen’.

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z17182

Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «COC komt veel Friese scholen niet meer binnen» (ingezonden 13 september 2019).

Vraag 1

Kent u het bericht «COC komt veel Friese scholen niet meer binnen»1?

Vraag 2

Deelt u de bezorgdheid over het feit dat het aantal gastlessen over de acceptatie van LHBTI’ers in de provincie Friesland met 60 procent is afgenomen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Deelt u de mening dat het belangrijk is dat er voortdurend aandacht blijft in de samenleving en dus bij uitstek ook in het onderwijs voor de acceptatie van LHBTI’ers? Deelt u tevens de mening dat het hiervoor niet uit zou moeten maken of iemand in Amsterdam, Urk, Maastricht of Noardeast-Fryslân woont? Zo ja, hoe zou deze aandacht er in de praktijk minimaal uit moeten zien? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Welke concrete afspraken zijn er gemaakt bij de overdracht van het LHBTI-beleid van de provincie naar de gemeenten?

Vraag 5

Is het totale subsidiebedrag voor gastlessen en voor ander beleid ter stimulering van de emancipatie van LHBTI’ers alleen in Friesland verlaagd of speelt dit ook in andere provincies? Zo ja, wat is de feitelijke situatie in de andere provincies? Zo nee, hoe verklaart u de situatie in Friesland?

Vraag 6

Hoeveel gemeenten in Nederland zijn regenbooggemeenten? Wat betekent dit concreet qua financiële steun vanuit de rijksoverheid? Hoeveel financiële steun geeft de rijksoverheid jaarlijks direct en indirect uit aan de emancipatie van LHBTI’ers op regionaal en lokaal niveau?

Vraag 7

Hoe stimuleert u de emancipatie van LHBTI’ers in gemeenten die (nog) geen regenbooggemeenten zijn?

Vraag 8

Hoe wordt voorkomen dat LHBTI’ers in gemeenten waar weinig tot geen LHBTI-beleid wordt gevoerd in de knel komen bijvoorbeeld omdat zij zich niet geaccepteerd voelen?

Vraag 9

Bent u bereid om met provincies en gemeenten in gesprek te gaan over het belang van het voortdurend aandacht hebben voor de belangen van LHBTI’ers? Zo nee, waarom niet?


Gerelateerd

Het bericht ‘COC komt veel Friese scholen niet meer binnen’.

Het onderwijs in het Fries

Het bericht dat de Friese bodem niet meer terugveert na ondergrondse zoutwinning

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het asielbeleid voor LHBTI’s

De open brief van hoogleraren Fries aan de minister en de publicatie van het Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) rapport: ‘Nederlands verdient meer’

Het bericht ‘Tal van reformatorische scholen hanteren afwijzende verklaringen over LHBTI’s’.

Veel LHBT-leerlingen die het volgens de Amerikaanse Columbia University nog altijd zwaar hebben op Nederlandse middelbare scholen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl