Tweedemonitor / Kamervraag / Het eindvonnis in zaaknummer UTR 18/3505Het eindvonnis in zaaknummer UTR 18/3505

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z17083

Vragen van het leden Paternotte (D66) en Peters (CDA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het eindvonnis in zaaknummer UTR 18/3505 (ingezonden 12 september 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met het eindvonnis van de rechtbank Midden-Nederland in de zaak UTR 18/3505 waarin een Turkse vluchtelinge bezwaar maakte tegen het niet verstrekt krijgen van eenzelfde lening die openstaat voor andere vluchtelingen?

Vraag 2

Bent u het eens met de stelling dat het wenselijk is dat nieuwkomers uit Turkije zo snel mogelijk deelnemen aan de maatschappij en de Nederlandse taal leren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Hoe beoordeelt u het vernietigen van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in de zaak ECLI:NL:CRVB:2011:BR4959 ten aanzien van de toepasbaarheid van het associatierecht EU-Turkije op migranten met een vluchtelingenstatus?

Vraag 4

Deelt u de mening dat het wenselijk is om in aanloop naar de implementatie van de motie Paternotte/Heerma het inburgeringstraject en de bijbehorende DUO-lening open te stellen voor Turkse nieuwkomers met een vluchtelingenstatus?1 Zo ja, bent u bereid naar aanleiding van deze uitspraak dat ook te gaan doen?

Vraag 5

Is er meer te melden over het onderzoek naar het op individueel niveau inburgeringsplichtig maken van Turkse asielmigranten, waarover u eerder heeft aangegeven hoopvol te zijn wat betreft de juridische mogelijkheden daartoe zoals geschetst in de motie Paternotte/Heerma?2


X Noot
1

Kamerstuk 35 000 XV, nr. 23

X Noot
2

Kamerstuk 32 824, nr. 283


Gerelateerd

Het eindvonnis in zaaknummer UTR 18/3505

De inzet van magistrale apotheekbereidingen in taperingstrips als middel om medicatie op verantwoorde wijze af te bouwen

De gedeeltelijke sluiting van sociale werkvoorziening DZB in Leiden

Het bericht ‘Schiphol is niet de enige: ook 5 andere Nederlandse vliegvelden missen natuurvergunning’

Maatwerk voor huurders bij Vestia

Het bericht ‘Gehandicapte mag werkbonus nog steeds niet houden, Kamerleden boos’

Aanpassen kostendelersnorm om dakloosheid te voorkomen

Dak- en thuislozen die zich niet kunnen inschrijven bij gemeenten

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl